Denúncia en matèria de defensa de la competència

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Codi SIA: 211368
|
Codi GVA: 14400
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Qualsevol persona física o jurídica, interessada o no.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació de denúncia.

 

- Designació d'òrgan competent. Si és competència de la Comissió Nacional de la Competència, es remetrà a aquesta.

 

- Pràctica d'informació reservada, si és el cas. Es coneixeran aquelles denúncies amb afectació a la lliure competència conforme al que es disposa en la llei.

 

- Obertura d'expedient, procediment sancionador, si és el cas.

 

- Resolució sancionadora.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any, si bé les infraccions molt greus prescriuran als quatre anys, les greus als dos anys i les lleus a l'any.

Documentació
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

- En els registres administratius dels òrgans administratius als quals s'adrecen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit l'oportú conveni, com també en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

- També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'escrit de denúncia i en la còpia.

 

- I, preferentment, a:

On dirigir-se

Resolució

Observacions

Només podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu, d'acord amb el previst en l'article 48.1 i la disposició addicional huitena de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, en relació amb l'article 9.2 del Decret 50/2012, de 23 de març del Consell, pel qual es crea...

Saber més