Sol·licitud de campaments i refugis per a grups i organitzacions sense ànim de lucre de caràcter educatiu o social en zones gestionades per la Conselleria competent en matèria de medi ambient.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211384
|
Codi GVA: 14492
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Obtindre l'autorització administrativa per a poder utilitzar les instal·lacions destinades a campaments i refugis gestionats per la Conselleria competent en medi ambient.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* LLISTAT DE CAMPAMENTS

 

Es pot consultar el llistat de campaments en l'enllaç "Veure llistat de campaments".

 

* REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT:

 

L'horari de lliurament i de devolució de claus d'aquestes instal·lacions recreatives és des de les 9.00 fins a les 18.00 h. És imprescindible per al correcte funcionament complir amb els horaris establits per al lliurament i la devolució de claus.

 

- Com a mesura preventiva general, en els campaments, queda prohibit encendre foc amb qualsevol tipus de combustible, excepte en les instal·lacions degudament dissenyades a aquest efecte.

 

- Queda prohibit l'ús d'elements o activitats productors de soroll, quan puguen alterar els hàbits de la fauna silvestre o perjudiquen la normal convivència dels usuaris.

 

- Es respectarà la flora i la fauna de la zona, de conformitat amb la Llei 42/207, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.

 

- La utilització de vehicles de motor es realitzarà d'acord amb el Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual

s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Grups organitzats i organitzacions sense ànim de lucre de caràcter educatiu o social per a l'ús de campaments i refugis gestionades per la Conselleria competent en matèria de medi ambient.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació del formulari de sol·licitud i de la documentació necessària.

- Baremació de les sol·licituds per a la posterior adjudicació de les instal·lacions.

- Comunicació de les adjudicacions als interessats, i formalització dels permisos.

- Recollida i lliurament de les claus del campament a peu d'instal·lació, pels agents mediambientals .

- En el lliurament de claus se signarà una acta d'inici en la qual s'especificarà l'estat de la instal·lació, i en la devolució de les claus se signarà una acta de finalització després de realitzar una inspecció per a comprovar de nou l'estat d'aquesta. A més, es passarà una enquesta de satisfacció i de suggeriments als usuaris.

 

- L'autorització correspon als directors territorials de la conselleria competent en matèria de medi ambient.

 

En cas de silenci administratiu la sol·licitud s'entendrà desestimada.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Com a mínim, QUINZE dies abans del començament de l'activitat, excepte per a les dates de Setmana Santa, setmana posterior a la Setmana Santa, juliol i agost, que es presentaran durant el mes de gener del mateix any en què es desenvolupe l'activitat. Anualment es publicarà en la web de la Conselleria els criteris que s'aplicaran per al barem de les sol·licituds.

 

 

Documentació
Formulari de sol·licitud, que haurà de contindre: a) Nom, domicili de l'associació, entitat, organisme o persona que organitza aquesta activitat i NIF. Acreditació del responsable legal. Les associacions hauran de comunicar el seu número d'inscripció en el Registre d'Associacions. b) Noms,...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com les persones sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les...
Saber més
Presencial

a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.

d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

 

On dirigir-se

Resolució

Quantia i cobrament
L'estada no meritarà pagament de preu pels usuaris.
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ No
Recurs que procedeix contra la resolució
Alçada
Sancions
Les previstes en la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat Valenciana i en la Llei 43/20003, de 21 de novembre, de muntanyes