Sol·licitud d'una beca per a la realització de pràctiques professionals de documentalista en l'INVASSAT

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL INVASSAT

Codi SIA: 211400
|
Codi GVA: 14584
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Es convoca una beca per a la realització de pràctiques professionals en el Centre de documentació adscrit al Servei d'Assistència i Promoció de l'INVASSAT al carrer València 32 de Burjassot (València). L'activitat pràctica a desenvolupar serà l'específica del perfil professional i beca convocada.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

* DURACIÓ

El període de gaudi de la beca serà d'un any comptat a partir de l'u de desembre de 2023 o des de la data que s'indique expressament en la resolució de concessió, en cas que esta fora posterior.

No obstant això, aquest període podrà prorrogar-se sense necessitat de nova convocatòria per un període màxim de dotze mesos addicionals, sempre que existisca disponibilitat pressupostària en els següents pressupostos anuals de la Generalitat i l'exercici de l'activitat que s'estiga efectuant així ho requerisca o aconselle.

 

* BORSA DE RESERVA

Finalitzat el procés de selecció, la comissió avaluadora en el termini de 10 dies, elaborarà una proposta de resolució que contindrà la persona aspirant beneficiària, així com una bossa de reserva per a l'especialitat de la beca a la qual s'opte constituïda per aquelles que, havent superat totes les fases de la convocatòria, no resulten adjudicatàries de les beques, prioritzada per ordre de puntuació per a cobrir les vacants que puguen sorgir durant el període de gaudi.

Normativa
 • Decret 132/2009 , de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6097, de 08/09/09).
 • Orde 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desenrotlla el capítol II, de les beques de...
 • ORDRE 1/2019, de 9 de gener, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran optar a l'obtenció de la beca les persones amb títol de grau en Informació i Documentació o de diplomatura en Biblioteconomia i Documentació o llicenciatura en Documentació o del títol universitari oficial de grau equivalent d'acord amb els plans d'estudi vigents o titulació equivalent,...

Saber més
Requisits

1. Les persones que sol·liciten participar en la convocatòria hauran de reunir els requisits que se citen a continuació, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds:

a) Tindre la nacionalitat espanyola o la condició de nacional d'un estat membre de la Unió Europea. Les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si escau, durant el procés de selecció.

b) No ser major de 35 anys.

c) Estar en possessió del títol de grau en Informació i Documentació o de diplomatura en Biblioteconomia i Documentació o llicenciatura en Documentació o del títol universitari oficial de grau equivalent d'acord amb els plans d'estudi vigents o titulació equivalent, expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents i que no hagen passat més de cinc anys des de la seua obtenció.

d) No haver gaudit de beques de pràctiques professionals realitzades en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos. De conformitat amb el que estableix la disposició transitòria segona del Decret 132/2009, l'esmentat termini començarà a computar-se a partir del 9 de setembre de 2009.

e) No trobar-se incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària, establides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud.

f) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.

 

2. No podran optar a aquesta beca les persones que en el moment de publicar-se la convocatòria estiguen gaudint d'una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que es concórrega a la mateixa beca que s'està gaudint o que queden menys de dos mesos per a la seua finalització.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Per a la valoració dels mèrits acreditats es constituirà una comissió avaluadora. 2. La comissió avaluadora es reunirà dins dels 15 dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds a fi de valorar els mèrits presentats per les persones sol·licitants, segons...
Saber més
Criteris de valoració
a. Mèrits acadèmics: en este apartat, la valoració màxima serà de 13 punts. S'inclouen els següents aspectes de valoració: a.1. La puntuació assignada a l'expedient acadèmic coincidirà amb la nota mitjana ponderada, que donarà lloc a una valoració entre 5 i 10 punts. Quan la ponderació estiga...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

NO INFORMAR. PENDIENTE PUBLICACIÓN

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà al de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 9728, de 20/11/2023)

A l'efecte de còmput de terminis, serà vàlida i produirà efectes jurídics, la data d'entrada que es consigne en el rebut expedit pel registre electrònic.

 

La forma de presentació de les sol·licituds i documentació que ha d'acompanyar-se, es realitzarà i ajustarà al que s'ha determinat en els articles 11 i 12 de l'Ordre 1/2019, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT).

Documentació
La sol·licitud i el currículum es presentaran exclusivament per via telemàtica, tal com estableix l'article 3 de l'Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques. El formulari de sol·licitud incorpora una declaració responsable, mitjançant la qual la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
- Per a presentar la sol·licitud i emplenar el currículum haurà de prémer la icona Tramitar amb certificat. Una vegada presentada la sol·licitud aquesta no es pot modificar, per tant, si desitja realitzar canvis haurà de tornar a presentar una nova sol·licitud. En aqueix cas la primera...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a dictar i notificar la resolució sobre les sol·licituds formulades serà de tres mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, sense perjudici de l'ampliació dels terminis en els termes que preveu la...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  1. Cada beca estarà dotada amb 1.165,08 euros bruts mensuals, import al qual es practicaran les retencions que corresponguen. 2. Este import s'abonarà mensualment, prèvia certificació del titular del servei d'assistència i promoció de l'INVASSAT, amb càrrec al crèdit indicat en el resolc tercer...
  Saber més
  Obligacions
  1. Acceptar la concessió de la beca i renunciar a qualsevol altra beca coetània que es gaudisca, acceptar les bases de la convocatòria i incorporar-se al departament que se li indique en el termini establit en la resolució de concessió. La no incorporació injustificada en la data indicada...
  Saber més
  Observacions

  Contra la resolució de concessió que posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant el president de l`INVASSAT en el termini d'un mes des de l'endemà al de la seua publicació segons els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del...

  Saber més