Detall de Procediment

Sol·licitud d'una beca per a la realització de pràctiques professionals de documentalista en l'INVASSAT

Codi SIA: 211400
Codi GUC: 14584
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL INVASSAT
Termini de sol·licitud: TANCAT
(21-11-2023
05-12-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Es convoca una beca per a la realització de pràctiques professionals en el Centre de documentació adscrit al Servei d'Assistència i Promoció de l'INVASSAT al carrer València 32 de Burjassot (València). L'activitat pràctica a desenvolupar serà l'específica del perfil professional i beca convocada.

Observacions

* DURACIÓ El període de gaudi de la beca serà d'un any comptat a partir de l'u de desembre de 2023 o des de la data que s'indique expressament en la resolució de concessió, en cas que esta fora posterior. No obstant això, aquest període podrà prorrogar-se sense necessitat de nova convocatòria per un període màxim de dotze mesos addicionals, sempre que existisca disponibilitat pressupostària en els següents pressupostos anuals de la Generalitat i l'exercici de l'activitat que s'estiga efectuant així ho requerisca o aconselle. * BORSA DE RESERVA Finalitzat el procés de selecció, la comissió avaluadora en el termini de 10 dies, elaborarà una proposta de resolució que contindrà la persona aspirant beneficiària, així com una bossa de reserva per a l'especialitat de la beca a la qual s'opte constituïda per aquelles que, havent superat totes les fases de la convocatòria, no resulten adjudicatàries de les beques, prioritzada per ordre de puntuació per a cobrir les vacants que puguen sorgir durant el període de gaudi.

Requisits

1. Les persones que sol·liciten participar en la convocatòria hauran de reunir els requisits que se citen a continuació, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds: a) Tindre la nacionalitat espanyola o la condició de nacional d'un estat membre de la Unió Europea. Les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si escau, durant el procés de selecció. b) No ser major de 35 anys. c) Estar en possessió del títol de grau en Informació i Documentació o de diplomatura en Biblioteconomia i Documentació o llicenciatura en Documentació o del títol universitari oficial de grau equivalent d'acord amb els plans d'estudi vigents o titulació equivalent, expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents i que no hagen passat més de cinc anys des de la seua obtenció. d) No haver gaudit de beques de pràctiques professionals realitzades en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos. De conformitat amb el que estableix la disposició transitòria segona del Decret 132/2009, l'esmentat termini començarà a computar-se a partir del 9 de setembre de 2009. e) No trobar-se incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària, establides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud. f) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques. 2. No podran optar a aquesta beca les persones que en el moment de publicar-se la convocatòria estiguen gaudint d'una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que es concórrega a la mateixa beca que s'està gaudint o que queden menys de dos mesos per a la seua finalització.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran optar a l'obtenció de la beca les persones amb títol de grau en Informació i Documentació o de diplomatura en Biblioteconomia i Documentació o llicenciatura en Documentació o del títol universitari oficial de grau equivalent d'acord amb els plans d'estudi vigents o titulació equivalent, expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents i que no hagen passat més de cinc anys des de la seua obtenció.

Normativa del procediment

  • Decret 132/2009 , de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6097, de 08/09/09).
  • Orde 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desenrotlla el capítol II, de les beques de pràctiques professionals, del Decret 132/2009 , de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6521, de 16/05/11).
  • ORDRE 1/2019, de 9 de gener, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), (DOGV núm. 8462, d'11/01/19).

Termini

NO INFORMAR. PENDIENTE PUBLICACIÓN El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà al de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 9728, de 20/11/2023) A l'efecte de còmput de terminis, serà vàlida i produirà efectes jurídics, la data d'entrada que es consigne en el rebut expedit pel registre electrònic. La forma de presentació de les sol·licituds i documentació que ha d'acompanyar-se, es realitzarà i ajustarà al que s'ha determinat en els articles 11 i 12 de l'Ordre 1/2019, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT).

Documentació

La sol·licitud i el currículum es presentaran exclusivament per via telemàtica, tal com estableix l'article 3 de l'Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques. El formulari de sol·licitud incorpora una declaració responsable, mitjançant la qual la persona sol·licitant ha de manifestar, sota la seua responsabilitat, que totes les dades recollides en la sol·licitud i en el currículum són verídics i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la disposició de la direcció de l`INVASSAT per a la comprovació, control i inspecció posterior que s'estime oportú. A tenor del que es disposa en la legislació del procediment administratiu comú, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, o manifestació, d'aquesta declaració responsable, així com la falta d'acreditació dels requisits exigits, determinarà la impossibilitat de continuar en la convocatòria. Així mateix amb la formalització de la sol·licitud, s'atorga autorització als òrgans gestors de l`INVASSAT per a obtindre directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social previstes en els articles 18 i 19, respectivament del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions. La presentació de la sol·licitud en el registre electrònic es podrà acreditar mitjançant el rebut expedit per aquest de manera automàtica a l'efecte del còmput de terminis, serà vàlida i produirà efectes jurídics la data d'entrada que es consigne en el rebut expedit pel registre electrònic.

Presentació

Telemàtica
- Per a presentar la sol·licitud i emplenar el currículum haurà de prémer la icona Tramitar amb certificat. Una vegada presentada la sol·licitud aquesta no es pot modificar, per tant, si desitja realitzar canvis haurà de tornar a presentar una nova sol·licitud. En aqueix cas la primera sol·licitud s'arxiva i automàticament es tramita la segona. - Per a comprovar la correcta presentació de la sol·licitud, pot connectar-se a l'àrea personal (https://www.tramita.gva.es/cdc/aplicacio/inicia.html) i accedir a l'apartat "Sol·licituds entregades". - Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, li recomanem que accedisca a la llista de preguntes freqüents publicada en la pantalla d'accés a la beca o a l'àrea personal. - En cas de continuar amb problemes pot remetre un correu a: generalitat_en_red@gva.es - El suport d'incidències, d'aquest correu, estarà operatiu de 8.00 h a 18.30 h de dilluns a dijous i els divendres de 8.00 h a 15.00 h.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. Per a la valoració dels mèrits acreditats es constituirà una comissió avaluadora. 2. La comissió avaluadora es reunirà dins dels 15 dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds a fi de valorar els mèrits presentats per les persones sol·licitants, segons barem recollit en l'article 5 de l'Ordre 1/2019. La relació de totes les persones aspirants s'ordenarà provisionalment d'acord amb la puntuació obtinguda en l'autobaremació inicial, que s'obtindrà automàticament quan emplenen el currículum. 3. Aquesta llista provisional es publicarà durant 10 dies hàbils en la seu electrònica o portal institucional de l`INVASSAT invassat.gva.es, termini en què podran efectuar-se les al·legacions pertinents, que es dirigiran a la comissió avaluadora. Tant aquesta com les successives publicacions s'efectuaran en l'esmentat mitjà. 4. La comissió avaluadora analitzarà les al·legacions presentades, adoptant un acord sobre aquest tema i elaborarà el llistat definitiu que contindrà la relació ordenada de persones admeses i excloses. Acordarà, així mateix, convocar a l'entrevista en els termes recollits en l'article 5.1 de l'Ordre 1/2019. 5. Realitzada l'entrevista i conclosa la selecció, es publicarà en la seu electrònica de la Generalitat i en el portal web de l`INVASSAT, la llista ordenada de les persones aspirants, atorgant un nou període d'al·legacions de 10 dies hàbils. Transcorregut aquest, la comissió avaluadora, en el termini de 10 dies hàbils, elaborarà i remetrà a l'òrgan competent una proposta motivada de resolució que contindrà la persona beneficiària i una o diverses bosses de reserva, constituïdes per les persones aspirants que no resulten adjudicatàries de la beca i prioritzades per ordre decreixent de puntuació, per a cobrir les vacants que pogueren produir-se durant el període de vigència d'aquella. Així mateix, s'inclourà una relació de les persones aspirants les sol·licituds de les quals hagen sigut desestimades, indicant les causes que han motivat la seua denegació, així com aquelles que hagen desistit. 6. Vista la proposta motivada de resolució formulada per la comissió avaluadora, l'òrgan competent per a resoldre dictarà la resolució de concessió que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 7. L'òrgan instructor requerirà a la persona que figure com a beneficiària en la proposta de resolució perquè, en el termini màxim de 10 dies, present degudament emplenat i subscrit l'imprés de domiciliació bancària, contemplat en l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'administració de la Generalitat, el qual es troba disponible en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es.

Criteris de valoració

a. Mèrits acadèmics: en este apartat, la valoració màxima serà de 13 punts. S'inclouen els següents aspectes de valoració: a.1. La puntuació assignada a l'expedient acadèmic coincidirà amb la nota mitjana ponderada, que donarà lloc a una valoració entre 5 i 10 punts. Quan la ponderació estiga feta amb una puntuació 0-4 s'aplicarà el que disposa l'apartat 13.4 i 5 del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, que s'estableixen les directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial. a.2. Altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió. En este subapartat la puntuació màxima serà de 3 punts: · Doctor: 2 punts. · Altres llicenciatures o graus: 1 punt. · Altres diplomatures: 0,50 punts. a.3. Altres mèrits En este apartat la puntuació màxima serà d'1 punt. Un altre títol de màster universitari, directament relacionat amb l'objecte de la beca que no siga requisit per a presentar-se a la convocatòria, que complisca els requisits de l'article 15 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials: 1 punt. b. Coneixements de valencià: La puntuació màxima serà d'1 punt. Només es valoraran els certificats expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d'acord amb la següent escala i puntuant-se exclusivament el nivell més alt acreditat: · Superior (C2): 1,00 punt. · Mitjà (C1): 0,75 punts. · Elemental (B1): 0,50 punts · Oral (A2): 0,25 punts En el cas que el coneixement de valencià s'acredite per títol universitari i haja sigut valorat en l'apartat a.2. no es podrà computar també en este apartat. c. Coneixement d'idiomes de la Unió Europea: La puntuació màxima que es podrà obtindre per al conjunt dels idiomes i cursos acreditats serà d'1 punt. Es valorarà cada nivell superat, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les Llengües, amb 0,20 punts. Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat, de conformitat amb el que s'estableix en el Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres en la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres. En el cas que el coneixement d'un idioma s'acredite per títol universitari i haja sigut valorat en l'apartat a.2 no es podrà computar també en este apartat. En cap cas es puntuaran en este subapartat els cursos de valencià ni els cursos als quals es refereix l'apartat d d'este barem. d. Coneixements addicionals. d.1. Experiència professional relacionada directament amb l'objecte de la beca, fins a 2 punts, computant-se 0,10 per cada mes complet treballat. d.2. Cursos de formació directament relacionats amb l'objecte de la beca, fins a un màxim de 4 punts. Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament de duració igual o superior a 15 hores que hagen sigut cursats o impartits per l'interessat, d'acord amb la següent escala: a) De 200 o més hores, 3,00 punts. b) De 100 o més hores, 2,00 punts. c) De 75 o més hores, 1,50 punts. d) De 50 o més hores, 1,00 punt. e) De 25 o més hores, 0,50 punts. f) De 15 o més hores, 0,20 punts. La valoració dels cursos de formació es realitzarà de manera individualitzada, per curs de formació. Els centres de formació que impartisquen cursos han de ser organismes oficials o centres reconeguts. En cap cas es puntuaran en el present apartat els cursos de valencià i d'idiomes. e. Entrevista: Una vegada efectuada la valoració dels mèrits dels apartats anteriors, la comissió avaluadora convocarà a les persones aspirants a una entrevista que versarà sobre els coneixements de la matèria objecte de la beca, les habilitats i aptituds de les persones candidates. El nombre màxim d'aspirants que podran ser requerits per a l'entrevista serà de 20. La nota mínima requerida perquè un candidat puga ser requerit per a l'entrevista serà de 6 punts. Els aspectes que la comissió valorarà en l'entrevista amb els aspirants seran: a) Autovaloració: Màxim 0,5 punts. b) Coneixement de l'INVASSAT: Màxim 1 punt. c) Coneixement dels productes i serveis de l'INVASSAT (web de l'INVASSAT, xarxes socials, publicacions, etc.): Màxim 2 punts. d) Recursos tècnics: Màxim 1,3 punts. e) Adequació subjectiva: Màxim 1,5 punts. La valoració que s'atorgue en este apartat no podrà superar el 30% de la puntuació màxima que es puga obtindre mitjançant la suma de la resta d'apartats que s'incloguen en la convocatòria, tal com determina l'annex II del Decret 132/2009. En cas d'empat entre dos aspirants a una beca, tant en la llista d'atorgament de beca com en la bossa de reserva, es resoldrà a favor de la persona que, en el moment de presentació de les sol·licituds, haja declarat que es troba en alguna de les següents situacions, i en este ordre: el reconeixement per l'òrgan competent de tindre certificat de discapacitat (igual o superior al 33%), ser víctima de violència de gènere o ser víctima d'accions terroristes. A l'efecte de poder al·legar-ho en cas d'empat, les persones candidates que es troben en alguna de les situacions anteriors hauran de declarar que ho estan en el formulari de sol·licitud, en la seua apartat "Informació addicional", sense necessitat d'especificar en quina d'elles es troba, a fi de salvaguardar la seua intimitat en eixe moment del procediment. En cas de ser necessària la seua acreditació per concórrer un supòsit d'empat, la comissió avaluadora efectuarà el corresponent requeriment. La resta de supòsits d'empat es resoldran a favor de l'aspirant que haja obtingut més punts en l'expedient acadèmic personal (apartat a del barem); en cas de persistir l'empat, es prevaldrà a l'aspirant amb més puntuació en l'apartat d del barem; si encara així persisteix l'empat, es prevaldrà a l'aspirant amb més puntuació en l'apartat b del barem. Si encara així persistira l'empat, es dirimirà per ordre alfabètic de cognoms i nom, començant per la lletra que es designe en el sorteig que fixa l'ordre de les persones aspirants a totes les proves selectives que se celebren en el conjunt de les administracions públiques valencianes, tal com estableix el Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, i que serà publicat en el Diari oficial de la Generalitat Valenciana per l'òrgan competent, mitjançant resolució a aquest efecte.

òrgans de tramitació

Obligacions

1. Acceptar la concessió de la beca i renunciar a qualsevol altra beca coetània que es gaudisca, acceptar les bases de la convocatòria i incorporar-se al departament que se li indique en el termini establit en la resolució de concessió. La no incorporació injustificada en la data indicada s'interpretarà com una renúncia a la beca concedida. En tal cas, es podrà concedir una nova beca a la persona que corresponga segons l'ordre de la bossa de reserva per a substitucions. 2. Realitzar l'activitat que ha motivat la concessió de la beca durant tot el període de gaudi d'aquesta, conforme a les directrius que dicte la persona que exercisca la direcció tècnica de cadascuna de les persones beneficiàries de les beques. 3. Guardar el degut secret i confidencialitat dels assumptes en què intervinga. 4. Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió de les beques, de conformitat amb la LGS, i a aquest efecte, haver autoritzat expressament l'administració perquè obtinga aquestes dades de manera directa o, en defecte d'això, aportar les certificacions oportunes, així com a complir amb les altres obligacions establides en la citada llei. 5. Presentar la memòria final de les pràctiques realitzades a què fa referència l'article 16.3 de l'Ordre 1/2019. 6. Cedir gratuïtament i de forma indefinida els resultats que s'obtinguen com a conseqüència del desenvolupament de les beques, així com la memòria final, a l'entitat concedent de la beca, que es reserva el dret de la seua publicació i utilització, llevat que la convocatòria o la normativa aplicable en determinades matèries disposen una altra cosa. 7. Abstindre's de publicar article, o remetre comunicació a qualsevol entitat o organisme, sobre matèries relacionades amb la beca o l'activitat del departament en el qual es desenvolupa aquesta, sense prèvia autorització de l`INVASSAT i fent constar expressament en la publicació que l'activitat s'ha realitzat mitjançant una beca d'aquest Institut. 8. Durant el període de gaudi, la persona beneficiària haurà d'exercir les pràctiques amb un horari màxim de 30 hores setmanals, que es distribuiran de la forma en què s'organitze per part del tutor o tutora de les persones beneficiàries.

Observacions

Contra la resolució de concessió que posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant el president de l`INVASSAT en el termini d'un mes des de l'endemà al de la seua publicació segons els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de València, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la publicació de la resolució de concessió, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

1. Cada beca estarà dotada amb 1.165,08 euros bruts mensuals, import al qual es practicaran les retencions que corresponguen. 2. Este import s'abonarà mensualment, prèvia certificació del titular del servei d'assistència i promoció de l'INVASSAT, amb càrrec al crèdit indicat en el resolc tercer de la resolució de convocatòria.

Termini màxim

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució sobre les sol·licituds formulades serà de tres mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, sense perjudici de l'ampliació dels terminis en els termes que preveu la legislació del procediment administratiu comú. En el cas que transcórrega el termini establit sense que s'haja dictat i notificat una resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

Esgota via administrativa