Sol·licitud de reconeixement de "Vi de Finca"

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211424
|
Codi GVA: 14778
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

A l'efecte de considerar un vi de Finca, s'entén per Finca el paratge o el lloc rural amb característiques edàfiques i de microclima pròpies que el diferencien i el distingeixen d'uns altres del seu entorn, conegut amb un nom vinculat de manera tradicional i notòria al cultiu dels vinyers dels...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persona física o persona jurídica per mitjà del seu representant.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida. - El reconeixement del nivell de protecció s'atorga en cas que es complisquen els requisits legals i amb la proposta favorable prèvia formulada per la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària de la...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
L'interessat ha de presentar la sol·licitud corresponent per escrit i l'ha d'adreçar al/la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària de la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació. Juntament amb la sol·licitud de reconeixement, s'ha d'aportar la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat amb mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per esta via, han de presentar les...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

 

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
- La direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària de la conselleria corresponent formularà una resolució expressa sobre el reconeixement del nivell de protecció, la qual es notificarà a l'interessat en un termini màxim de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud...
Saber més
Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).