Declaració prèvia per a exercir la professió de guia de turisme a la Comunitat Valenciana, en cas de: -Desplaçament temporal. -Desplaçament ocasional. -Sol·licitud de reconeixement de títols de formació o certificats de competència obtinguts a la Unió Europea per a l'exercici de les professions regulades en l'annex I del Decret 80/2014, de 6 de juny, del Consell.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 211461
|
Codi GVA: 14978
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Posar en coneixement de l'Administració turística tant la declaració prèvia de l'activitat de guia de turisme en l'àmbit de la Comunitat Valenciana com el reconeixement de qualificacions professionals obtingudes en altres països membres de la Unió Europea, en virtut del que disposa l'article 73.1...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

1. Les persones procedents d'altres comunitats autònomes, d'algun estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu que ja tinguen l'habilitació de guia de turisme i vulguen exercir l'activitat professional dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

 

2. Persones sol·licitants de reconeixement de títols de formació o certificats de competència obtinguts a la Unió Europea per a l'exercici de les professions regulades en l'annex I del Decret 80/2014, de 6 de juny, del Consell.

Com es tramita

Procés de tramitació
* Guies procedents d'altres CA: 1. Els guies de turisme establits en qualsevol part del territori nacional poden exercir lliurement l'activitat a la Comunitat Valenciana. 2. La conselleria amb competència en matèria de turisme podrà comprovar mitjançant mecanismes de cooperació administrativa que...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Inici: amb caràcter previ a l'inici de l'activitat.

 

Modificacions: una vegada realitzades les modificacions.

 

Tancament: quinze dies després que es produïsca.

Documentació
* Guies procedents d'altres CA: - Model de declaració. - Còpia de l'habilitació concedida. * Guies procedents d'un estat membre de la UE o de l'Espai Econòmic Europeu, en la primera prestació de serveis la declaració ha d'anar acompanyada dels documents següents: - Documentació que acredite la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Us informem que la plataforma de tramitació electrònica de la Generalitat posa a la vostra disposició informació de suport, que us pot resultar útil durant tot el procés de tramitació electrònica, per mitjà de l'enllaç següent: ...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

 

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

 

c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

 

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

 

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

 

I, preferentment, en:

Saber més

On dirigir-se