Concessió d'explotació derivada de permís d'investigació de les seccions C/D. Mineria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 210947
|
Codi GVA: 1560
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Concessió d'explotació derivada de permís d'investigació de les seccions C/D. Mineria.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

1. Correspon a la direcció general competent en matèria de mineria dictar una resolució que pose fi al procediment administratiu en tots els supòsits, en aquells expedients que afecten una província o més d'una província en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

 

2. Igualment i en els mateixos supòsits de finalització del procediment administratiu, correspon a la direcció general competent en matèria de mineria dictar una resolució en els expedients relacionats amb la caducitat i transmissió dels drets miners quan afecten més d'una província, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

 

3. El servici territorial competent en matèria de mineria, o el de la província que comprenga la major extensió de terreny, desenvoluparà la instrucció del procediment en la seua integritat. Instruït i finalitzat el procediment, el Servici Territorial remetrà l'expedient amb el seu informe i proposta a la direcció general competent en matèria de mineria per a la resolució o tramitació que pertoque.

 

4. En els casos de sol·licituds d'aprofitament de recursos regulats per la vigent Llei de Mines, que a més afecten una altra comunitat autònoma, i que conforme a la legislació minera hagen de ser tramitades per la Generalitat Valenciana, el servici territorial de la província que comprenga la major extensió del terreny sol·licitat instruirà el procediment en la seua integritat, i elaborarà la corresponent proposta de resolució d'aprovació del Pla de Restauració, prèvia comprovació, a la vista dels informes requerits, que el Pla s'ajusta al que disposa el Reial Decret 2.994/1982, de 15 d'octubre, sobre restauració de l'espai natural afectat per activitats mineres. Instruït i finalitzat el procediment, el servici territorial remetrà l'expedient amb el seu informe i proposta a la direcció general competent en matèria de mineria per a la tramitació que pertoque.

 

5. Correspon als serveis territorials competents en matèria de mineria, en el seu àmbit territorial, instruir i dictar una resolució que pose fi al procediment administratiu en tots els supòsits, en aquells expedients relacionats amb la transmissió de drets miners en general; qualsevol suspensió de tasques, paralització temporal o concentració autoritzada de treballs; la caducitat de permisos d'exploració i de permisos d'investigació; així com la caducitat i l'autorització d'abandonament de tasques en autoritzacions i concessions d'explotació o aprofitament de recursos minerals.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

La persona titular o el seu representant

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació dins del termini de vigència del permís d'investigació, i pagament de taxes.

- Estudi de la documentació.

- Tramesa de l'expedient a la conselleria competent en materia de medi ambient per avaulació de l'impacte ambiental.

- Resolució d'aprovació del Pla de Restauració pel Servici Territorial competent en matèria de mineria. El Pla inclourà, entre altres condicions especials, l'obligació de constituir les oportunes garanties de restauració.

- Resolució d'atorgament de concessió per la Direcció General competent en matèria de mineria.

- Notificació a l'Administració d'Hisenda.

- Publicació de l'atorgament.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
De la següent documentació, se seleccionarà la requerida per al tipus de tràmit sol·licitat que marcarà amb una creu en l'imprés corresponent (SOLDEMIC). Imprés. Instància 1. Fotocòpia del DNI o NIF 2. Projecte 3. Estudi d'impacte ambiental, que contindrà com a continguts mínims: Actuació...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

- Concessió d'explotació (seccions C/D) :

7.3. Una quantitat mínima de 1.419,98 euros per a una superfície equivalent a una quadrícula minera sol·licitada. Esta quantitat mínima s'incrementarà en 21,46 euros per cada quadrícula minera addicional, fins a una quantitat màxima de 1.994,08 euros.

Forma de presentació
Telemàtica
1. La documentació ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim de resolució serà de 9 mesos a partir de l'admissió definitiva. Transcorregut nou mesos sense que es dicte resolució, les sol·licituds s'entendran desestimades.
Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la persona titular de la Conselleria competent en matèria de mineria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és expré, o en qualsevol moment a partir...

Saber més
Sancions
Les que establix la Llei 22/1973, de Mines i els reglaments corresponents.