Obtenció del certificat d'empresa instal·ladora, mantenidora o reparadora d'aparells fixos de refrigeració, aire preparat i bomba de calor de càrrega inferior a 3 quilos de refrigerants fluorats, que no estan en l'àmbit del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, ni en el del Reglament de Seguretat d'Instal·lacions Frigorífiques. Empreses d'assistència tècnica o servici de reparació de xicotets equips frigorífics i electrodomèstics. Indústria.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 211647
|
Codi GVA: 16035
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Possibilitar:

 

A) L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT D'EMPRESA DE GASOS FLUORATS com a empresa* instal·ladora, mantenidora o reparadora d'aparells fixos de refrigeració, aire condicionat i bomba de calor de càrrega inferior a 3 quilos de refrigerants fluorats (empresa* d'assistència tècnica o de servei de reparació de xicotets equips frigorífics i electrodomèstics), amb la consegüent INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE** unificat de certificats i centres de formació en gasos fluorats, adscrit al Ministeri competent en matèria de medi ambient.

 

 

* Notes:

 

1. La referida empresa NO ha d'estar inclosa en l'àmbit d'aplicació del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), ni en el del Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques. (Vegeu enllaç a aquests reglaments en l'apartat "Normativa" del present tràmit).

 

2. La resta d'empreses instal·ladores, mantenidores, automantenidores o reparadores que realitzen activitats que requereixen la manipulació de gasos fluorats, disposen d'un altre tràmit específic en la Guia Prop per a l'obtenció del CERTIFICAT (o duplicat) d'EMPRESA de gasos fluorats i inscripció en el Registre unificat sobre certificats de gasos fluorats. (Enllaç directe a eixe tràmit específic disponible en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" d'aquest tràmit).

 

3. Vegeu accés a la versió de consulta pública del Registre unificat de certificats i centres de formació en gasos fluorats en l'apartat "Enllaços" del present tràmit.

 

 

B) Si se sol·licita, l'obtenció d'un DUPLICAT del CERTIFICAT D'EMPRESA DE GASOS FLUORATS per a aquest tipus d'empresa.

 

 

 

* Nota respecte al certificat PROFESSIONAL acreditatiu per a la manipulació de gasos fluorats:

 

- És necessari per a treballar en l'àmbit de les referides empreses i, per tant, han de disposar d'ell les persones físiques treballen en elles.

 

- Aquestes persones han de sol·licitar eixe certificat mitjançant el tràmit telemàtic disponible per a això, l'enllaç directe al qual està inclòs en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" del present tràmit.

 

- Per a l'emissió d'aquest certificat acreditatiu se'ls exigiran els requisits establits per al certificat tipus 2 en la sol·licitud segons model normalitzat denominat SOLGASFL (disponible en el tràmit de sol·licitud abans citat).

 

Ara bé, en relació amb la justificació de l'experiència, s'admetrà que aquesta s'haja adquirit en empreses de reparació i assistència tècnica de xicotets equips frigorífics o electrodomèstics que no estan inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis ni en el Reglament de seguretat d'instal·lacions frigorífiques. La documentació exigida per a acreditar aquesta experiència és la següent:

 

. Vida laboral

 

. Certificació de l'empresa que el treballador ha fet treballs relacionats amb la manipulació de gasos fluorats

 

. En cas de persones jurídiques, escriptura de constitució de l'empresa, en la qual conste el seu objecte. En el cas de persones físiques, al no existir escriptura de constitució, s'hauran de presentar tres factures per cadascun dels anys d'experiència que es justifiquen.

 

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
EsmenaTermini obert
Observacions

 

 

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

 

La persona titular de l'empresa o el/la seu/a representant.

 

 

* Important: per a realitzar TRÀMITS TELEMÀTICS davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

 

Sense eixa inscripció prèvia o sense un certificat electrònic de representant no pot realitzar-se el tràmit telemàtic en representació d'una altra persona.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Presentació de la sol·licitud i del justificant de pagament de la taxa que corresponga DE MANERA TELEMÀTICA davant el Servei Territorial competent en matèria d'Indústria de la província de la Comunitat Valenciana on estiga establida l'empresa (o on vaja a realitzar la seua activitat si és una...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

 

Durant tot l'any.

Documentació
Tant per a l'obtenció d'un CERTIFICAT NOU, com per a l'obtenció d'un DUPLICAT del certificat, l'empresa ha de presentar telemàticament la següent documentació: 1. SOL·LICITUD de certificat d'empresa de gasos fluorats, emplenada i signada obligatòriament, segons model normalitzat denominat...
Saber més
Taxa o pagament

 

Taxes 2024:

 

4.5.2 - Certificat tècnic (per a nou certificat): 16,02 euros cadascun

 

4.10 - Expedició de duplicats de documents oficials (per a duplicat de certificat): 10,5 euros cadascun

 

 

* INFORMACIÓ PER A L'AUTOLIQUIDACIÓ I PAGAMENT DE LA TAXA:

 

1r. Després de polsar en l'enllaç que s'indica més a baix o en el disponible en el pas Pagar del tràmit telemàtic, ha de dirigir-se a l'apartat "9800 - Taxa per activitats industrials", polsar sobre "Confecció en línia i descàrrega del model" i, en la pantalla següent, seleccionar el tipus de taxa i la taxa que corresponguen en cada cas.

 

2n. En este cas concret, per a la confecció en línia i descàrrega del model 9800 - Taxa per activitats industrials, necessari per al pagament de la taxa corresponent, ha de realitzar-se la següent selecció en els desplegables existents en el formulari web de generació d'este model 9800:

 

- En Tipus taxa: 4.- EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS I DOCUMENTS

 

- En Taxa: seleccionar l'opció que corresponga al que se sol·licita, és a dir:

 

. Bé CERTIFICATS TÈCNICS (si se sol·licita un certificat)

 

. O bé EXPEDICIÓ DE DUPLICATS DE DOCUMENTS OFICIALS (si se sol·licita un duplicat de certificat)

 

 

3r. Si precisa ajuda, accedisca a la informació sobre "Passos per a correcta obtenció dels models 046" i sobre "Accés al Pagament Telemàtic i a la Bústia electrònica" disponible en l'enllaç que s'indica a continuació:

 

 

Forma de presentació
Telemàtica
1. De conformitat amb l'Ordre 14/2022, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la presentació de la sol·licitud i la restant documentació...
Saber més

Esmena

Termini
Termini obert
Descripció

Qualsevol APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ (inclosa l'esmena) A l'EXPEDIENT deurà realitzar-se utilitzant el tràmit telemàtic d' "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes...

Saber més