Inscripció en el Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària (ROPO)

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211743
|
Codi GVA: 16612
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La inscripció en el ROPO és un requisit imprescindible per a exercir l'activitat de:

 

1. Subministrament dels mitjans de defensa fitosanitària (SECTOR SUBMINISTRADOR - SS) i comprén les activitats següents:

- Fabricació o producció material, incloent-hi l'activitat d'emmagatzematge en les instal·lacions pròpies de la factoria.

- Posada en el mercat o comercialització, incloent-hi la importació. Implica la titularitat de l'autorització del producte i la responsabilitat inherent a aquesta, incloent-hi si escau, la responsabilitat directa o subsidiària sobre la fabricació i sobre la logística.

- Distribució o organització de la venda a l'usuari en general. Implica, si és el cas, la responsabilitat subsidiària sobre la logística. L'obligació d'inscripció en el registre no afecta als que comercialitzen exclusivament mitjans de defensa fitosanitària autoritzats per a usos no professionals.

- Logística, incloent-hi transport i emmagatzematge, en cas que es realitze com a activitat específica independent, per compte del responsable de la comercialització o del distribuïdor.

 

2- Realització de tractaments amb productes fitosanitaris, tant per mitjans terrestres com aeris, o en magatzems o altres locals (SECTOR DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS - ST), quan es tracte de:

 

- Prestació de serveis d'aplicació de productes fitosanitaris per compte de tercers o dels propis socis de l'entitat o cooperativistes. (ST01)

- Aplicació de productes fitosanitaris, amb caràcter industrial i per compte propi, mitjançant equips o instal·lacions fixes (desinfecció de sements o un altre material de reproducció vegetal, o tractaments postcollita) (ST02)

 

3.- Assessorament, en gestió integrada de plagues (GIP), a entitats o a particulars (SECTOR D'ASSESSORAMENT FITOSANITARI - SA).

 

La inscripció en el sector d'assessorament fitosanitari del ROPO es produeix d'ofici (sense necessitat de sol·licitud de l'interessat) en el cas de les persones sol·licitants que obtinguen l'acreditació de la condició d'assessores en gestió integrada de plagues, d'acord amb l'article 6 del Decret 30/2015, de 6 de març, del Consell, pel qual es desenvolupen determinats aspectes administratius relatius als productes fitosanitaris a la Comunitat Valenciana.

 

4.- Manipulació i utilització de productes fitosanitaris d'ús professional (SECTOR D'USUARIS PROFESSIONALS - SU).

 

La inscripció en el sector d'usuaris professionals del ROPO es produeix d'ofici (sense necessitat de sol·licitud de la persona interessada) en el cas dels titulars d'un carnet d'usuari professional de productes fitosanitaris, d'acord amb l'article 6 del Decret 30/2015, de 6 de març, del Consell, pel qual es desenvolupen determinats aspectes administratius relatius als productes fitosanitaris a la Comunitat Valenciana.

 

S'entén per mitjans de defensa fitosanitària, segons l'article 2.m) de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, els productes, organismes i elements destinats a controlar els organismes nocius, evitar els seus efectes o incidir sobre el procés vital dels vegetals de forma diferent als nutrients. Per tant, són mitjans de defensa fitosanitària els productes fitosanitaris (incloses les matèries actives pures) i els productes coneguts com "altres mitjans de defensa fitosanitària -AMDF" (inclosos els "organismes de control biològic-OCB").

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

1.- La inscripció en el ROPO té una validesa de 10 anys.

 

2.- En el cas que, durant el període de validesa de la inscripció, es produïsca qualsevol modificació significativa respecte de les dades declarades en la sol·licitud, la persona sol·licitant ha de presentar una sol·licitud de modificació de la inscripció que continga la informació o documentació que s'altera.

 

3.- La renovació de la inscripció s'ha de sol·licitar, com a mínim, amb un mes d'antelació a la caducitat, i només cal aportar com a informació una nova declaració responsable en la qual es manifeste expressament que:

 

- totes les dades i la informació contingudes en el registre són vertaderes,

- que es compleixen, quan corresponga, tots els requisits aplicables als establiments del Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguen substàncies perilloses, i que s'ha actualitzat la formació corresponent del personal.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones físiques o jurídiques que realitzen alguna de les activitats descrites en l'objecte del tràmit.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i de la documentació que es requereix. - Abonament de les taxes corresponents. - Inscripció en el registre. - Expedició del certificat corresponent.
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
1. Inscripció en el SECTOR SUBMINISTRADOR - Vegeu notes sobre documentació (1) - Imprés de sol·licitud. - Fotocòpia del DNI o document equivalent en el cas dels estrangers, del sol·licitant o del seu representant, si és el cas, quan no s'haja marcat la casella d'autorització a l'òrgan gestor de...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

Model 046-9795: Taxa per serveis administratius

 

LEGISLACIÓ APLICABLE: Article 3.6-4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes de la Generalitat.

 

- Taxa que s'ha de pagar per la pràctica d'inscripcions en el Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de

Defensa Fitosanitària (ROPO): 7,13 euros

 

- Expedició de certificats que requerisquen la busca d'antecedents i altres tràmits que requerisquen informes, consultes o busca de documents en arxius oficials: 8,15 euros

 

1. Per a les Sol·licituds d'Inscripció en el ROPO: sector subministrador, sector tractaments fitosanitaris i Acreditació de la condició d'assessor en gestió integrada de plagues: 7,13 +8,15 euros

- Taxa a pagar per la pràctica d'inscripcions en el Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària (ROPO): 7,13 euros.

- Expedició de certificats que precisen de la cerca d'antecedents i altres tràmits que precisen d'informes, consultes o cerca de documents en arxius oficials: 8,15 euros.

 

2. Per a les Sol·licituds de modificació, renovació i cancel·lació de la inscripció en el ROPO:

- Expedició de certificats que precisen de la cerca d'antecedents i altres tràmits que precisen d'informes, consultes o cerca de documents en arxius oficials: 8,15 euros

 

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat amb mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per esta via, han de presentar les...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

 

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

 

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/ 2015).