Designació i nomenament de la direcció facultativa en activitats mineres , així com la seua renúncia. Mineria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 211758
|
Codi GVA: 16642
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La comunicació a l'Autoritat Minera de la designació de la direcció facultativa dels centres o conjunts d'àrees i llocs de treball en els quals es realitzen activitats incloses en l'àmbit d'aplicació del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera. En el seu cas, cessament i/o...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

L'Autoritat Minera, respectant els principis de necessitat i proporcionalitat, podrà requerir una dedicació determinada, entenent com a tal la seua presència física, a la direcció facultativa quan les circumstàncies del cas i les característiques del centre de treball així ho exigiren. No es...

Saber més

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

- Les persones titulars o explotadores legals dels drets miners d'explotació (d'ara en avant empresari/ària). - En el supòsit de renúncia serà la direcció facultativa cessant.

Com es tramita

Procés de tramitació
- La tramitació del procediment es realitzarà de forma EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA: A) NOMENAMENT: - El/la empresari/ària , titular del dret miner o explotador legal del referit dret, comunicarà la servei territorial competent en matèria de mineria la persona designada per a la direcció...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

COMUNICACIÓ DIRECCIÓ FACULTATIVA: El/la empresari/ària té l'obligació de comunicar a l'Autoritat Minera la direcció facultativa del centre de treball. La comunicació permet l'exercici de la direcció facultativa en el centre de treball des del dia de la seua presentació, sense perjudici de les...

Saber més
Documentació
Presentació de la documentació següent: (segons models obrants en el tràmit) A) En el supòsit de Designació/Nomenament: - Designació i comunicació de la direcció facultativa (NOMDIRFA) - Acceptació del càrrec de la direcció facultativa (ANDIRFAC) B) En el supòsit de Renúncia; - Comunicació de...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024: En el supòsit de designació/nomenament: 4.6 - Inscripció registres especials: 38,31 euros. En l'enllaç de l'apartat següent podrà realitzar el pagament telemàtic de la taxa.

Forma de presentació
Telemàtica
1. La declaració responsable ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat...
Saber més

Resolució

Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Direcció General competent en matèria de mineria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a...

Saber més