Sol·licitud d'ocupació temporal de terrenys. Mineria.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 211792
|
Codi GVA: 16838
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

La persona titular interessada i el seu representant legal

Requisits

Els qui realitzen l'aprofitament de recursos de la secció A podran acollir-se als beneficis de la Llei d'Expropiació Forçosa per a l'ocupació dels terrenys necessaris per a l'emplaçament de les labors, instal·lacions i servicis corresponents, després de l'oportuna declaració d'utilitat pública, que assenyalarà la forma d'ocupació.

 

El titular d'un permís d'exploració o l'adjudicatari de la fase exploradora en una reserva provisional tindran dret a l'ocupació temporal dels terrenys registrables que siguen necessaris per a poder realitzar les operacions definides en els articles 40 de la Llei i 59 del Reglament.

 

El titular d'un permís d'investigació i l'adjudicatari de la investigació d'una zona de reserva provisional a favor de l'Estat tindran dret a l'ocupació temporal dels terrenys necessaris per a l'emplaçament dels treballs d'investigació i servicis corresponents.

 

El titular legal d'una concessió d'explotació, així com l'adjudicatari d'una zona de reserva definitiva, tindran dret a l'expropiació forçosa o l'ocupació temporal dels terrenys necessaris per a l'emplaçament dels treballs, instal·lacions i servicis.

 

El titular d'una autorització d'aprofitament de recurs de la secció B tindrà dret a l'ocupació temporal o l'expropiació forçosa dels terrenys necessaris per a la ubicació dels treballs, instal·lacions i servicis.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida per la normativa, telemàticament en el Servici Territorial d'Energia. - Prorrogada la vigència d'un permís d'investigació o d'una zona de reserva provisional. quedarà automàticament prorrogat el dret a l'ocupació temporal dels...
Saber més

Formularis

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
- Imprés de sol·licitud general (SOLGENEC) - Documentació requerida per la normativa
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

5.1 - Expropiació forçosa. c/ parcel·la: 33,93 euros.

5.1.1 - Expropiació forçosa. Mínim: 384,57 euros.

Forma de presentació
Telemàtica
1. La documentació ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de sis mesos comptadors des de la data de presentació de la documentació. Transcorreguts sis mesos sense que es dicte una resolució, els expedients es consideraran desestimatoris.
Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Òrgans resolució
La necessitat d'ocupació es resoldrà per la delegació provincial corresponent del Ministeri de Indústria i energia. Contra esta resolució es pot interposar un recurs d'alçada en el termini de quinze dies davant de la Direcció General de Mines i Indústries de la Construcció.
Sancions
Les que establixen la Llei de Mines (Llei 22/1973) i els reglaments corresponents.