Pròrroga de concessió d'explotació de recursos miners de la secció C/D: AMB modificació de projecte i SENSE modificació de projecte. Mineria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 211793
|
Codi GVA: 16840
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La sol·licitud de la pròrroga per a la concessió d'explotació de recursos miners de la secció C/D.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

VIGÈNCIA DE LA CONCESSIÓ

La concessió d'explotació minera s'atorgarà per un període de trenta anys, prorrogable per altres dos terminis iguals, fins a un màxim de noranta anys. Per a l'obtenció de cada pròrroga, el concessionari haurà de presentar tres anys abans, com a mínim, de la terminació de la vigència de la concessió la corresponent sol·licitud dirigida a l'òrgan competent en la matèria, acompanyada de la documentació establida per la normativa.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les persones interessades titulars de l'explotació o els seus representants.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Correspon a la DIRECCIÓ GENERAL competent en matèria de mineria: -Dictar resolució en els procediments d'atorgament i pròrroga quan afecten més d'una província, prèvia tramitació pel servici territorial en què es trobe la major extensió del terreny sol·licitat. 2. Correspon als SERVICIS...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
1. PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ D'EXPLOTACIÓ SENSE MODIFICACIÓ DE PROJECTE: La documentació es presentarà en dues fases: A) PRIMER LLIURAMENT: - Sol·licitud drets miners secció C (SOLDEMIC) - Projecte - Informe detallat dels treballs realitzats. B)* SEGON LLIURAMENT: - Avals de restauració, si escau...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

Per a pròrroga d'autorització o concessió d'explotació de recursos miners:

 

Una quantitat mínima de 1419,98 euros per a una superfície equivalent a una quadrícula minera sol·licitada. Esta quantitat mínima s'incrementarà en 23,84 euros per cada quadrícula minera addicional, fins a una quantitat màxima de 1994,08 euros.

Forma de presentació
Telemàtica
1. La documentació ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en...
Saber més

Resolució

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Sancions
Les que establixen la Llei 22/1973, de Mines, i els reglaments corresponents.