Comunicació prèvia d'aprofitament en plantacions forestals temporals

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211811
|
Codi GVA: 16908
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

- Comunicar a l'administració competent l'aprofitament que s'efectuarà en una plantació forestal temporal.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

- Les dades sol·licitades seran utilitzades únicament per a l'elaboració de les estadístiques forestals.

- L'aprofitament de la plantació forestal temporal a què faça referència la comunicació ha d'haver-se previst en el corresponent pla tècnic de gestió forestal simplificat.

- S'han d'eliminar les restes de vegetals derivades de tractaments selvícoles o curtes per a previndre la proliferació de plagues i malalties, reduir el risc d'incendis forestals i, si és el cas, evitar la proliferació de tàxons no autòctons en el medi natural o que puguen posar en perill la integritat genètica de les espècies autòctones

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Qualsevol persona física o jurídica amb capacitat per a efectuar l'aprofitament d'una plantació forestal temporal.

Requisits

- Que tinga la conformitat del titular de la plantació forestal temporal per a efectuar l'aprofitament.

- Que tinga prou poder per a actuar en nom i representació de l'empresa, si és el cas.

- Que compte amb les autoritzacions o llicències corresponents per a l'exercici de les activitats comercials vinculades a l'aprofitament.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació de la comunicació prèvia en formulari normalitzat (persona interessada).

- Examen de forma i fons de la comunicació (Servici Territorial de Medi Ambient).

- Actualització de dades del registre o, si és el cas, resolució desestimatòria de la comunicació prèvia (Direcció Territorial de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori ).

-Notificació a la persona interessada (Servici Territorial de Medi Ambient).

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Almenys 15 dies abans d'iniciar l'aprofitament.

Documentació
Formulari de comunicació prèvia d'aprofitament en plantacions forestals temporals.
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les...
Saber més
Presencial

- En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi haguera subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

- També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

 

- I, preferentment, en:

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
- Efecte estimatori del silenci administratiu. - Resolució de declaració d'impossibilitat d'efectuar l'aprofitament: quinze dies a comptar de la data de registre de la comunicació prèvia.
Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Sancions
Les previstes en la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana.