Detall de Procediment

Autorització de subestacions i centres de transformació TITULARITAT D'EMPRESA de transport i distribució d'energia elèctrica. MODIFICACIÓ de la instal·lació. Energia.

Codi SIA: 211823
Codi GUC: 16968
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Possibilitar la presentació per empreses de transport i distribució d'energia elèctrica, davant del servei territorial competent en matèria d'energia de la Generalitat Valenciana, de la SOL·LICITUD d'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA prèvia i de construcció I d'explotació de la MODIFICACIÓ d'una subestació o centre de transformació d'energia elèctrica de la seua titularitat, regulada o regulat en l'actual normativa sobre instal·lacions elèctriques d'alta tensió i la ubicació de la qual o del qual no excedisca de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Observacions

1) La INFORMACIÓ SOBRE DUBTES, CONSULTES o EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'ofereix ÚNICAMENT mitjançant una CITA PRÈVIA amb el personal tècnic i/o administratiu del corresponent SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES, que es pot sol·licitar a través de l'apartat "Cita prèvia" de la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'energia (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). 2) Incidències INFORMÀTIQUES (només errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposeu d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents - Si a pesar d'això continueu necessitant ajuda informàtica, envieu un correu electrònic a: generalitat_en_red@gva.es * IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per cap altre tipus de qüestions o problemes. En el correu electrònic que envieu a aquesta adreça cal indicar: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, adreça electrònica i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com la descripció del problema que s'haja produït.

Interessats

L'empresa de transport i distribució d'energia elèctrica titular de la instal·lació, o el seu representant. IMPORTANT: per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Normativa del procediment

 • Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica (BOE núm. 310, de 27/12/2000).
 • Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09 (BOE núm. 68, de 19/03/08).
 • Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat (DOGV núm. 4999, de 05/05/2005).
 • Llei 2/2012, de 14 de juny, de la Generalitat, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, les microempreses i les petites i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6800, de 20/06/2012).
 • Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric (BOE núm. 310, de 27/12/2013).
 • Reial decret llei 9/2013, de 12 de juliol, pel qual s'adopten mesures urgents per a garantir l'estabilitat financera del sistema elèctric (BOE núm. 167, de 13/07/2013).
 • Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23 (BOE núm. 139, de 09/06/2014).
 • Vegeu el Reial decret 337/2014, de 9 de maig.
 • Vegeu el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer.
 • Vegeu la Llei 24/2013, de 26 de desembre.
 • Vegeu la Llei 2/2012, de 14 de juny
 • Vegeu el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre.
 • Vegeu el Decret 88/2005, de 29 d'abril
 • Vegeu el Reial decret llei 9/2013, de 12 de juliol.

Termini

Durant tot l'any, però sempre ABANS DE LA construcció I DE l'explotació de la modificació de la instal·lació.

Documentació

A) IMPORTANT: la documentació exigida s'ha de presentar en DUES FASES (1a i 2a): - La corresponent a la 1a fase, a través del tràmit telemàtic d'aquest tràmit de la Guia Prop (al qual s'accedeix clicant bé en l'enllaç directe indicat en l'apartat "Com es tramita telemàticament?", o bé en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" que figura en color roig en l'inici del tràmit). - I la de la documentació requerida en la 2a fase, utilitzant el tràmit telemàtic d'"Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana". (Vegeu l'enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Enllaços"). B) DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR en cas de MODIFICACIÓ de la instal·lació: - En la 1a FASE DEL PROCEDIMENT: 1. SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PRÈVIA I DE CONSTRUCCIÓ de la modificació de la instal·lació, omplida degudament i completament, i signada per la persona titular de la instal·lació o el seu representant (segons el model normalitzat SUCTATTE, disponible en el tràmit telemàtic i que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, i marcar-hi les opcions de "Modificació" i d'"Autorització administrativa prèvia de la instal·lació" i, a més, si és el cas, les opcions "Declaració en concret d'utilitat pública" i "Autorització administrativa de construcció"). 2. Justificant del pagament de la TAXA corresponent (pagament que es pot fer directament en el tràmit telemàtic, o bé amb caràcter previ). 3. AVANTPROJECTE de la instal·lació signat pel tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent, si és el cas. 4. PROJECTE de la instal·lació signat per tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent, en el seu cas. 5. Declaració responsable del tècnic projectista, en el cas que el projecte no dispose de visat del col·legi oficial corresponent (segons el model normalitzat DECRESTE, inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic). 6. Declaració responsable del tècnic/a competent projectista (segons el model normalitzat DECRESTP, disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit), que s'ha de presentar només en el cas que se sol·licite també l'aprovació del projecte (article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric). 7. SEPARATES TÈCNIQUES del projecte d'execució que siguen d'interés per a les administracions públiques, organisme i, si és el cas, empreses de servei públic o empreses d'interés general amb béns o serveis a càrrec seu, afectades per la instal·lació. 8. INFORMES FAVORABLES de les diferents administracions públiques, organismes o, si és el cas, empreses de servei públic o empreses d'interés general amb béns o drets a càrrec seu afectats per la instal·lació. 9. Si és el cas, declaració responsable relativa a la presentació d'informes favorables d'administracions públiques, organismes o empreses de servei públic o d'interés general, així com, si és el cas, conformitat amb el condicionat (de conformitat amb l'últim paràgraf de l'article 9.4, l'article 11.2.c o l'article 17 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat). Aquesta declaració s'ha de presentar segons el model normalitzat DEREINFA, inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic. 10. - Llista de béns i drets afectats, si és el cas. 11. Informe emés per l'òrgan ambiental, si és el cas, en el qual es determine l'amplitud i el nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental, així com la relació d'organismes i interessats afectats que cal tindre en compte en el procediment d'informació pública i consulta del projecte presentat, si és el cas. 12. FULL RESUM de la instal·lació, signada pel tècnic projectista i pel seu titular (segons el model normalitzat HOJRESTCT disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit). 13. Estudi d'impacte ambiental que incloga el seu document de síntesi, si és el cas. 14. Plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals, si és el cas. 15. Estudi d'integració paisatgística, si és el cas. (NOTA: en els plànols presentats en format electrònic s'ha d'indicar en el seu caixetí el format del paper sobre el qual s'han d'imprimir, i que ha d'incloure, al seu torn, una escala graduada en aquest). - En la 2a FASE DEL PROCEDIMENT: 1. SOL·LICITUD d'AUTORITZACIÓ d'EXPLOTACIÓ de la instal·lació modificada, omplida degudament i completament, i signada per la titular de la instal·lació o el seu representant (segons model normalitzat SUCTATTE, que figura com a imprés associat a aquest tràmit, i marcar-hi l'opció "Autorització d'explotació"). 2. Certificat final d'obra de la instal·lació, signat per tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent (segons model normalitzat CERINSCT, disponible com a imprés associat a aquest tràmit). 3. Certificat de finalització parcial d'obra de la instal·lació, signat per tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent (segons model normalitzat CERFIRAO, disponible com a imprés associat a aquest tràmit), si és el cas. 4. Declaració responsable del director de l'execució de les obres, en cas que el certificat final d'obra (o el de finalització parcial) no dispose de visat del col·legi oficial corresponent (segons model normalitzat DECRESTE, inclòs com a imprés associat a aquest tràmit). 5. Certificat d'inspecció inicial, amb qualificació de resultat favorable, emés per un organisme de control autoritzat (segons model normalitzat CERINRMT, disponible com a imprés associat a aquest tràmit).

Forma presentació

Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la resta de la documentació requerida s'ha de fer MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. 2. Per a aquesta presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - I, en general, tots els acceptats per la plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados 3. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta ha d'inscriure prèviament la representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços". Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta. 4. Clicant en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (que figura en color roig en l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar digitalment el formulari web inicial, annexar la sol·licitud i altra documentació, omplides i signades digitalment, i fer la presentació telemàtica de tot això, i d'aquesta manera obtindreu el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la vostra carpeta ciutadana (vegeu "Enllaços"). 5. Respecte de la DOCUMENTACIÓ QUE CAL ANNEXAR: - És recomanable que reuniu tots els documents que heu d'annexar, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i s'hi han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?", hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * I en l'apartat "Impresos associats" (a més del mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir d'alguns d'aquests documents. Si hi ha un model normalitzat, el document s'ha de presentar en aquest i, si no n'hi ha, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-ho abans d'annexar-los. 6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continueu necessitant ajuda, comuniqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Pagament

Taxes 2023: Subestacions i centres de transformació - MODIFICACIÓ d'instal·lació: 1.1 - Autorització administrativa prèvia: quantitat fixa de 98,59 euros A aquesta quantitat fixa cal sumar les següents quantitats addicionals en funció del pressupost que figure en la preceptiva documentació tècnica que s'ha de presentar en el procediment administratiu: 1.2.1 - Pels primers 6.600 euros de pressupost: 41,00 euros. 1.2.2 - I per cada 6.600 euros més o fracció de pressupost: 10,82 euros.

Informació tramitació

Són ÒRGANS COMPETENTS per a resoldre aquest procediment: bé el servei territorial competent en matèria d'energia, o bé la direcció general competent en aquesta matèria, de conformitat amb el que preveu el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell (vegeu l'apartat "Normativa"). Aquest procediment té DUES FASES (1a i 2a): * 1a FASE DEL PROCEDIMENT: 1. PRESENTACIÓ telemàtica de la sol·licitud d'autorització i de la resta de documentació exigida en la primera fase del procediment, DAVANT del servei territorial competent en matèria d'energia, en funció de la província de la Comunitat Valenciana on estiga situada la instal·lació. Notes: - S'accedeix al tràmit telemàtic clicant bé en l'enllaç directe indicat en l'apartat "Com es tramita telemàticament?", o bé en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" que figura en color roig en l'inici del tràmit. - És recomanable atendre la informació disponible en l'apartat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació' d'aquest tràmit. - En aquest cas hs'ha de marcar MODIFICACIÓ en l'apartat "Tipus de petició" del formulari web de dades generals del tràmit telemàtic. 2. A continuació, el servei territorial competent comprova la sol·licitud juntament amb la resta de documentació presentada i: a) Si són correctes i completes, l'òrgan competent emet i notifica la resolució d'autorització administrativa prèvia de la modificació de la instal·lació (i, si és el cas, amb una declaració en concret d'utilitat pública i/o autorització administrativa de construcció de la modificació de la instal·lació). Aquesta autorització permet a la sol·licitant executar la modificació de la instal·lació. b) Si NO són concordes a la normativa i/o estan incompletes, el servei territorial competent fa un requeriment perquè s'esmene. L'esmena ha de realitzar-se utilitzant el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'hi exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). Després d'això: - Si s'aporta la documentació correcta i completa, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a). - Si, per contra, ha transcorregut el termini d'esmena corresponent i NO s'aporta la documentació concorde a l'exigit en la norma i completa, l'òrgan competent emet i notifica una resolució en què considera que la persona sol·licitant desisteix de la seua petició i arxiva l'expedient. * 2a FASE DEL PROCEDIMENT: 1. Una vegada executada la modificació de la instal·lació i efectuades les verificacions prèvies que resulten oportunes en funció de les seues característiques, s'ha de fer la PRESENTACIÓ de la sol·licitud d'autorització d'explotació i de la resta de la documentació exigida per a això, DAVANT del mateix servei territorial competent en matèria d'energia que va tramitar l'autorització de la modificació de la instal·lació en la primera fase del procediment. Aquesta presentació s'ha de fer utilitzant el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'hi exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). 2. A continuació, el servei territorial competent comprova la sol·licitud juntament amb la resta de documentació presentada i: a) Si són correctes i completes, l'òrgan competent emet i notifica la resolució d'autorització administrativa d'explotació de la modificació de la instal·lació modificada, i després d'això procedeix al tancament i arxivament de l'expedient. b) Si NO són concordes a la normativa i/o estan incompletes, el servei territorial competent fa un requeriment perquè s'esmene. L'esmena s'ha de fer utilitzant el tràmit telemàtic d'aportació de documentació ja indicat. (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). Després d'això: - Si s'aporta la documentació correcta i completa, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a). - Si, per contra, ha transcorregut el termini d'esmena corresponent i NO s'aporta la documentació concorde a l'exigit en la norma i completa, l'òrgan competent emet i notifica una resolució en què considera que la persona sol·licitant desisteix de la seua petició i arxiva l'expedient.

òrgans de tramitació

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
 • C/ CAVALLERS, 8

  12001 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia

Observacions

Contra la resolució expressa es pot interposar un recurs d'alçada davant de l'òrgan superior jeràrquic del que l'haja dictada (que en el cas del servei territorial és la direcció general competent en matèria d'energia i, si la resolució l'ha dictada aquesta direcció general, és la secretaria autonòmica competent en matèria d'energia), en el termini d'UN MES comptat a partir de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que estableix l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. I si no recau una resolució expressa, el recurs d'alçada es podrà interposar en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què, d'acord amb la seua normativa específica, es produïsquen els efectes del silenci administratiu.

Òrgans resolució

Organismes