Autorització de subestacions i centres de transformació TITULARITAT D'EMPRESA de transport i distribució d'energia elèctrica. MODIFICACIÓ de la instal·lació. Energia.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 211823
|
Codi GVA: 16968
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Possibilitar la presentació per empreses de transport i distribució d'energia elèctrica, davant del servei territorial competent en matèria d'energia de la Generalitat Valenciana, de la SOL·LICITUD d'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA prèvia i de construcció I d'explotació de la MODIFICACIÓ d'una...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Incidències INFORMÀTIQUES (només errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposeu d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents

 

- Si a pesar d'això continueu necessitant ajuda informàtica, envieu un correu electrònic a: generalitat_en_red@gva.es

 

* IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per cap altre tipus de qüestions o problemes.

 

En el correu electrònic que envieu a aquesta adreça cal indicar: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, adreça electrònica i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com la descripció del problema que s'haja produït.

Normativa

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

L'empresa de transport i distribució d'energia elèctrica titular de la instal·lació, o el seu representant.

 

 

IMPORTANT: per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Com es tramita

Procés de tramitació

Són ÒRGANS COMPETENTS per a resoldre aquest procediment: bé el servei territorial competent en matèria d'energia, o bé la direcció general competent en aquesta matèria, de conformitat amb el que preveu el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell (vegeu l'apartat "Normativa").

 

 

Aquest procediment té DUES FASES (1a i 2a):

 

* 1a FASE DEL PROCEDIMENT:

 

1. PRESENTACIÓ telemàtica de la sol·licitud d'autorització i de la resta de documentació exigida en la primera fase del procediment, DAVANT del servei territorial competent en matèria d'energia, en funció de la província de la Comunitat Valenciana on estiga situada la instal·lació.

 

Notes:

 

- S'accedeix al tràmit telemàtic clicant bé en l'enllaç directe indicat en l'apartat "Com es tramita telemàticament?", o bé en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" que figura en color roig en l'inici del tràmit.

 

- És recomanable atendre la informació disponible en l'apartat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació' d'aquest tràmit.

 

- En aquest cas hs'ha de marcar MODIFICACIÓ en l'apartat "Tipus de petició" del formulari web de dades generals del tràmit telemàtic.

 

2. A continuació, el servei territorial competent comprova la sol·licitud juntament amb la resta de documentació presentada i:

 

a) Si són correctes i completes, l'òrgan competent emet i notifica la resolució d'autorització administrativa prèvia de la modificació de la instal·lació (i, si és el cas, amb una declaració en concret d'utilitat pública i/o autorització administrativa de construcció de la modificació de la instal·lació).

 

Aquesta autorització permet a la sol·licitant executar la modificació de la instal·lació.

 

b) Si NO són concordes a la normativa i/o estan incompletes, el servei territorial competent fa un requeriment perquè s'esmene.

 

L'esmena ha de realitzar-se utilitzant el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'hi exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

Després d'això:

 

- Si s'aporta la documentació correcta i completa, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a).

 

- Si, per contra, ha transcorregut el termini d'esmena corresponent i NO s'aporta la documentació concorde a l'exigit en la norma i completa, l'òrgan competent emet i notifica una resolució en què considera que la persona sol·licitant desisteix de la seua petició i arxiva l'expedient.

 

* 2a FASE DEL PROCEDIMENT:

 

1. Una vegada executada la modificació de la instal·lació i efectuades les verificacions prèvies que resulten oportunes en funció de les seues característiques, s'ha de fer la PRESENTACIÓ de la sol·licitud d'autorització d'explotació i de la resta de la documentació exigida per a això, DAVANT del mateix servei territorial competent en matèria d'energia que va tramitar l'autorització de la modificació de la instal·lació en la primera fase del procediment.

 

Aquesta presentació s'ha de fer utilitzant el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'hi exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

2. A continuació, el servei territorial competent comprova la sol·licitud juntament amb la resta de documentació presentada i:

 

a) Si són correctes i completes, l'òrgan competent emet i notifica la resolució d'autorització administrativa d'explotació de la modificació de la instal·lació modificada, i després d'això procedeix al tancament i arxivament de l'expedient.

 

b) Si NO són concordes a la normativa i/o estan incompletes, el servei territorial competent fa un requeriment perquè s'esmene.

 

L'esmena s'ha de fer utilitzant el tràmit telemàtic d'aportació de documentació ja indicat. (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

Després d'això:

 

- Si s'aporta la documentació correcta i completa, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a).

 

- Si, per contra, ha transcorregut el termini d'esmena corresponent i NO s'aporta la documentació concorde a l'exigit en la norma i completa, l'òrgan competent emet i notifica una resolució en què considera que la persona sol·licitant desisteix de la seua petició i arxiva l'expedient.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any, però sempre ABANS DE LA construcció I DE l'explotació de la modificació de la instal·lació.

Documentació
A) IMPORTANT: la documentació exigida s'ha de presentar en DUES FASES (1a i 2a): - La corresponent a la 1a fase, a través del tràmit telemàtic d'aquest tràmit de la Guia Prop (al qual s'accedeix clicant bé en l'enllaç directe indicat en l'apartat "Com es tramita telemàticament?", o bé en...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

Subestacions i Centres de transformació - MODIFICACIÓ d'instal·lació:

 

1.1 - Autorització administrativa prèvia: quantitat fixa de 109,54 euros

 

A eixa quantitat fixa cal sumar les següents quantitats addicionals en funció del pressupost que figure en la preceptiva documentació tècnica a presentar en el procediment administratiu:

1.2.1 - Pels primers 6.600 euros de pressupost: 45,55 euros

1.2.2 - I per cada 6.600 euros més o fracció de pressupost: 12,02 euros

Forma de presentació
Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la resta de la documentació requerida s'ha de fer MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. 2. Per a aquesta presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de...
Saber més

Resolució

Observacions

Contra la resolució expressa es pot interposar un recurs d'alçada davant de l'òrgan superior jeràrquic del que l'haja dictada (que en el cas del servei territorial és la direcció general competent en matèria d'energia i, si la resolució l'ha dictada aquesta direcció general, és la secretaria...

Saber més