Sol·licitud d'autorització per a l'aprofitament de productes per a fusta puntual (no inclòs en un instrument tècnic de gestió forestal).

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211976
|
Codi GVA: 17582
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Obtindre l'autorització de l'administració competent per a realitzar un aprofitament forestal de productes per a fusta, que per la seua naturalesa puntual no figure inclòs en un instrument tècnic de gestió forestal.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

- El termini vigent de l'autorització per a realitzar un aprofitament forestal serà de dos anys a partir de la data en què ha sigut concedida, llevat que per raó motivada s'expresse un altre termini.

- No necessitarà autorització, declaració responsable ni comunicació prèvia, llevat que estiga regulat expressament, l'extracció de llenyes residuals d'aprofitaments per a fusta o de neteges i podes amb destinació a usos domèstics, amb el consentiment exprés del propietari.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Qualsevol persona física o jurídica amb capacitat per a efectuar l'aprofitament.

Requisits

- Que el sol·licitant tinga l'autorització expressa del titular de la muntanya on es realitze l'aprofitament, com a propietari, este últim, dels recursos forestals produïts en la seua muntanya.

-Que el sol·licitant tinga prou poder per a actuar en nom i representació de l'empresa, si és el cas.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. Presentació de la sol·licitud d'autorització en formulari normalitzat (persona interessada).

 

2. Examen de forma i fons de la sol·licitud d'autorització (Servei Territorial de Medi Ambient).

 

3. Aprovació o, si és el cas, Resolució desestimatòria de la sol·licitud d'autorització (Direcció Territorial de Medi Ambient, Aigua, infraestructures i Territori).

 

4. Notificació a la persona interessada (Servei Territorial de Medi Ambient).

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any i en tots els casos tres mesos abans d'iniciar l'aprofitament.

Documentació
Formulari normalitzat de sol·licitud d'autorització per a l'aprofitament de productes fusters puntual (no inclòs en un instrument de gestió forestal), model IA_27310 (veure en impresos associats). En el cas de precisar una pròrroga de l'execució de l'aprofitament haurà de sol·licitar-lo...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.

d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

 

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i oposar-se a l'aprofitament comunicat serà de tres mesos comptats des de l'entrada en un registre habilitat. Transcorregut un mes sense que es dicte una resolució desestimatòria, es considerarà que l'aprofitament de llenyes es pot dur a terme.
Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Sancions
Les previstes en la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana.