Sol·licitud d'arrancada de vinya de vinificació

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 212020
|
Codi GVA: 17776
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Els viticultors d'una plantació de vinya de vinificació han de sol·licitar l'arrancada segons el que estableix la normativa del sector, per a:

- poder sol·licitar una autorització de replantació (mateixa parcel·la que s'arranca).

- poder sol·licitar una autorització de plantació substitutiva (parcel·la diferent a la que s'arranca).

Com es tramita

Procés de tramitació
- Les sol·licituds d'autorització presentades es tramitaran de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. - En vista de les sol·licituds presentades i la documentació adjunta, els serveis territorials amb competència en ...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de sol·licitud serà de l'1 d'agost al 15 de desembre.

 

Excepcionalment per a 2021, s'amplien els terminis que regula l'article 4 de l'Ordre 7/2018, de 13 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, referits a les sol·licituds d'arrancada de vinya. Una vegada el/la viticultor/a executa l'arrancada, haurà de comunicar-ho a la direcció territorial d'aquesta Conselleria, abans de l'11 de maig de 2021 (DOGV 9061, de 14/01/2021).

Documentació
1. Documentació acreditativa de la identitat de la persona que ho sol·licita, en cas que aquesta no autoritze la consulta de dades d'identitat indicada en la sol·licitud; en el cas de persones jurídiques, NIF i escriptura de constitució de la societat, juntament amb la documentació acreditativa...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat amb mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per esta via, han de presentar les...
Saber més
  Presencial

  L'ompliment de les sol·licituds del Registre Vitícola de la Comunitat Valenciana (RVCV) es pot fer a través de l'aplicació de captura disponible, que incorpora els formularis corresponents. Per a fer-ho, la persona que declara es pot personar en les dependències de la conselleria competent en matèria d'agricultura, en les oficines comarcals agràries habilitades per a aquesta finalitat o en les oficines de les entitats col·laboradores acreditades, on es procedirà a gravar les dades facilitades per la persona interessada.

   

  Per a fer la sol·licitud única s'han de dirigir a l'Oficina Comarcal Agrària del seu àmbit territorial:

   

  https://portalagrari.gva.es/va/web/oca

   

  Saber més

  On dirigir-se

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 27-12-2023
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
  Saber més

  On dirigir-se

  Resolució

  Termini màxim
  Es fixa en sis mesos el termini màxim per a resoldre aquest procediment, transcorregut el qual sense que s'haja produït una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud (article 101 de la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i...
  Saber més
  Observacions

  La resolució no posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta, un recurs d'alçada davant de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de conformitat amb el que es...

  Saber més