Detall de Procediment

Convocatòria del Curs de Diplomat en Salut Pública

Codi SIA: 212027
Codi GUC: 17820
Organisme: Conselleria de Sanitat
Termini de sol·licitud: TANCAT
(24-05-2023
13-06-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

L'objectiu d'aquest curs és proporcionar al professional de la salut un coneixement més profund de les diverses disciplines de l'àrea de la Salut Pública i donar a conéixer els instruments imprescindibles que s'utilitzen per a la interpretació, control i avaluació dels problemes de salut. Preferentment es dirigeix a aquells amb interés en la Salut Pública, que presten serveis en el Sistema Públic de Salut de la Comunitat Valenciana, o pretenen accedir a ell.

Observacions

ESTRUCTURA DEL CURS: El curs constarà de 275 hores lectives, distribuïdes en: 200 teòriques i 75 pràctiques dedicades a l'elaboració d'un treball sobre casos i problemes pròxims a l'àmbit professional i de l'entorn dels participants, que es defensarà davant un tribunal al final del curs. (30 ECTS) METODOLOGIA DOCENT: Les hores de contingut teòric, així com les proves d'avaluació de coneixements, es realitzaran en modalitat en línia a través de la plataforma de formació de l'EVES. L'elaboració del treball pràctic serà de caràcter individual o, excepcionalment, en grups d'un màxim de dos alumnes, sempre que les característiques d'aquest ho requerisquen. En aquest últim cas, s'haurà d'autoritzar per l'EVES l'elaboració dels treballs en grup en funció del contingut i càrrega de treball d'aquests. El treball pràctic podrà tindre un dels següents formats: 1. Revisió bibliogràfica 2. Disseny d'un projecte d'investigació 3. Estudi especial OFERTA DE PLACES: Es convoquen 100 places per a la Comunitat Valenciana. D'aquestes 100 places es reserven 17 per a residents de primer any de l'especialitat de Medicina Preventiva i Salut Pública en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Les places que no es cobrisquen per aquests professionals passaran al torn general. L'oferta es distribueix de conformitat amb el que es disposa en els següents apartats: A) Torn per a persones amb discapacitat: Segons el que s'estableix en la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat, el 3%, de les places es reservaran per a persones amb discapacitat en un grau igual o superior al 33 per cent. Corresponen 3 places. Les que no es cobrisquen per aquest torn passaran al torn general. B) Torn general: Si el nombre de sol·licituds excedeix al de les places oferides en cadascun dels torns citats, la selecció de les persones que podran realitzar aquest curs es farà sobre la base de la puntuació obtinguda d'acord amb el barem que figura en l'Annex I d'aquesta resolució. A fi de facilitar la promoció professional de les empleades públiques (article 60.2 de la Llei 3/2007 d'Igualtat Efectiva entre dones i homes), es reservarà almenys el 40% de les places a aquelles dones que sol·liciten el curs, sempre que reunisquen els requisits establits. Podran sol·licitar la realització d'aquest curs els qui complisquen els requisits generals, incloent als qui estiguen gaudint dels permisos de maternitat, paternitat, adopció o acolliment, durant la situació d'excedència per cura de familiars i les treballadores en situació de llicència per risc d'embaràs. PROGRAMA El curs de Diplomat en Salut Pública comprén el següent programa: Mòdul 1. Introducció a la Salut Pública. Mòdul 2. Metodologia en Salut Pública Mòdul 3. Vigilància i resposta a alertes i emergències. Mòdul 4. Investigació i comunicació científica. Mòdul 5. Protecció de la salut. Mòdul 6. Promoció de la salut i prevenció de la malaltia. Mòdul 7. Treball pràctic. Abans de l'inici del curs es publicarà en la web de l'EVES el programa complet, així com el personal docent que impartirà cada matèria. OBTENCIÓ DEL DIPLOMA: Per a accedir al títol de Diplomat en Salut Pública és imprescindible haver superat tant la part teòrica com pràctica del curs. Per a això serà necessari complir els següents requisits: 1. Part teòrica. - Lectura d'almenys el 85% dels continguts de la part en línia. - Superar les proves o tasques plantejades dels continguts en línia. - Superar les proves d'avaluació de cadascun dels mòduls del curs. Seran exàmens de tipus test realitzats a través de la plataforma virtual. L'alumnat que no supere algun dels mòduls del curs, podrà presentar-se a una segona convocatòria d'examen per a recuperar les parts que no haguera superat, en la data que es determine per a això. L'incompliment d'algun dels requisits citats en els apartats anteriors suposarà la no obtenció del títol corresponent, així com la pèrdua de l'import de la matrícula. 2. Part pràctica. L'avaluació de la part pràctica consistirà en l'elaboració d'un treball que l'alumnat haurà de defensar públicament, davant el tribunal constituït a aquest efecte. El tribunal qualificador del treball pràctic estarà format per: - Presidència: la persona titular de la Subdirecció General de l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut o persona en qui delegue. - Secretaria: la persona que coordine el curs per part de l'EVES. - Dues Vocals: una persona en representació de l'Escola Nacional de Sanitat, i una persona designada per l'EVES. En tots els casos les persones titulars del tribunal comptaran amb suplents. En la nota final del curs la part teòrica tindrà un valor del 70% i la part pràctica del 30%. 3. Diplomes: Una vegada superat el curs, l'Escola Nacional de Sanitat expedirà el corresponent Diploma a l'alumnat que haguera sigut declarat apte.

Requisits

Estar en possessió de llicenciatura, diplomatura o grau universitari d'alguna professió sanitària, segons el que s'estableix en la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'Ordenació de les Professions Sanitàries, que de manera preferent desenvolupen la seua activitat en l'àmbit de la Salut Pública o Atenció Primària. La titulació per a complir aquest requisit, així com la resta dels mèrits al·legats, hauran d'haver-se obtingut fins a la data de publicació d'aquesta resolució.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 9601, de 23/05/2023)

Documentació

Les sol·licituds aniran dirigides a la Subdirecció General de l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut i es presentaran de manera telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (accessible des de la web de l'EVES). La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la següent documentació acreditativa: - Titulació per la qual sol·licita l'admissió al curs. - Certificat de discapacitat, en el seu cas. No serà necessari aportar aquesta documentació si la persona sol·licitant no s'oposa a la consulta directa per part de l'Administració. L'autovaloració de mèrits es realitzarà emplenant el formulari Annex II-Sol·licitud, sobre la base del barem de selecció de l'Annex I d'aquesta resolució. S'hauran de presentar els documents acreditatius dels mèrits no valorables d'ofici per part de l'administració, que siguen al·legats en l'autobarem.

Presentació

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. 1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. Per a això hauran de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten: - El *DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la *FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per la *ACCV (*Autoritat de *Certificació de la C.Valenciana). - I el sistema clau-signatura de l'Estat únicament per a les persones *fisicas (per tant, queden excloses les persones *juridicas: empreses, ajuntaments, entitats ....). Més informació respecte als sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados 2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la *ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 3.- *Clickando en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la sol·licitud i altra documentació emplenada i signada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. 5.- Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR, en el seu cas: - És recomanable que, en primer lloc, els reunisca tots i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. - En aquest tràmit de la Guia *Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar. * I en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS"(a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'aqueixos documents, segons el cas. Si existeix model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o recaptats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, *doc, *odt, *xls, *ods, *zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

PROCÉS DE SELECCIÓ: Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió procedirà a la valoració de la documentació presentada, publicant la llista provisional de sol·licituds admeses, admeses condicionals i excloses, amb indicació de les causes d'exclusió, així com de la puntuació provisional obtinguda. Aquesta llista serà publicada en la pàgina web de l'EVES. En la publicació de la llista provisional s'informarà del termini de correcció, esmena, o al·legació, que serà de 10 dies hàbils, perquè es puguen esmenar deficiències o s'aporte documents acreditatius dels mèrits que s'hagueren al·legat, sense poder afegir nous mèrits, amb l'advertiment que si no ho feren, se'ls tindrà per desistits en la seua sol·licitud, de conformitat amb el que es preveu en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i posteriors modificacions. Transcorregut el termini d'esmena, es publicarà la relació definitiva d'aspirants per ordre de puntuació, que serà publicada en la pàgina web de l'EVES. En aquesta publicació s'informarà del termini per a formalitzar la matrícula i de la data de començament del curs. Quan es produïsca empat en la puntuació obtinguda, prevaldrà la sol·licitud que obtinga major puntuació seguint l'ordre dels apartats que figuren en l'autobarem. Si persisteix l'empat es tindrà en compte la data i hora d'entrada de la sol·licitud en el registre. Sobre el llistat definitiu de persones admeses, podrà interposar-se recurs d'alçada davant la Directora General de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en el termini d'un mes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 112 i 121 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. FORMALITZACIÓ MATRÍCULA: Les persones seleccionades formalitzaran la seua inscripció dins del termini que aparega en la publicació de la llista definitiva de persones admeses. Els qui no complisquen els criteris per a l'exempció del pagament de la matrícula, hauran de procedir al pagament de les taxes que corresponguen, seguint les indicacions del tràmit telemàtic que es publicarán a aquest efecte. Exempció del pagament de taxes. Queden exemptes del pagament de les taxes les persones que es troben en alguna de les següents situacions, acreditades de conformitat amb la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes: - El personal que preste els seus serveis en els centres i serveis gestionats per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. - Persones amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33 per 100. - Els membres d'una família nombrosa de categoria especial. - Els membres d'una família monoparental de categoria especial. - Persones víctimes d'actes de violència sobre la dona. - Persones en risc d'exclusió social. Els membres de família nombrosa de categoria general o de família monoparental de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota íntegra. La no formalització de la inscripció en el termini concedit per a això suposarà la renúncia i l'admissió de la persona sol·licitant que corresponga per ordre de puntuació. DATA DE COMENÇAMENT La data de començament del curs s'anunciarà amb un mínim de 15 dies d'antelació en la pàgina web de l'EVES. La previsió és que la part teòrica del curs s'inicie el mes de setembre de 2023 i finalitze al desembre de 2023. La part pràctica (treball) es preveu finalitze al juny de 2024.

Observacions

COMISSIÓ DE SELECCIÓ La Comissió de selecció d'aspirants estarà composta per: a) Presidència: la persona titular de la Subdirecció General de la *EVES, o persona en qui delegue. b) Secretaria: La persona que coordina el curs. c) La persona titular de la prefectura del Servei de Docència de la *EVES, o persona en qui delegue. d) Dues persones entre l'equip tècnic de la *EVES. En tots els casos les persones titulars d'aquesta comissió comptaran amb suplents. Els qui componen la Comissió de selecció estaran sotmesos al que es preveu en l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Així mateix, les persones aspirants podran recusar als membres de la Comissió quan concórreguen les circumstàncies previstes en l'article 24 d'aquest text legal. La Comissió es constituirà per convocatòria de la presidència, requerint-se la presència de la meitat més una de les persones que la conformen, i sempre de les persones que ostenten la presidència i la secretaria o, en el seu cas, dels seus suplents.

Criteris de valoració

Barem de selecció del curs de Diplomat en Salut Pública La puntuació màxima serà de 50 punts. 1. Serveis professionals prestats després de l'obtenció de llicenciatura, diplomatura, o titulació de grau universitari de professions sanitàries. La puntuació màxima en aquest apartat serà de 25 punts. 1.1. Per serveis prestats en els serveis públics de salut, o l'Administració Pública, en l'àmbit d'Atenció Primària i/o Salut Pública, en jornada laboral completa: 0,1 punts per mes complet. 1.2. Per serveis prestats fora dels serveis públics de salut o l'Administració Pública directament relacionats amb els àmbits d'Atenció Primària i/o Salut Pública, en jornada laboral completa: 0,025 punts per mes complet. El mateix període de temps treballat no podrà ser valorat més d'una vegada. Per a acreditar els mèrits que s'inclouen en aquest apartat del barem haurà d'aportar-se: - Certificat de serveis prestats en l'àmbit de l'Atenció Primària i/o Salut Pública, on conste: temps treballat, característiques i funcions dels llocs de treball exercits. No es consideraran vàlids els certificats que no expressen clarament aquesta informació. - Informe de la vida laboral, emés per l'INSS, que acredite el temps treballat i empresa o entitat per a la qual es va prestar el servei. No s'haurà d'aportar la documentació justificativa dels serveis prestats en l'administració de la Conselleria amb competències en matèria de Sanitat, atés que l'administració els valorarà d'ofici. 2. Formació rebuda en l'àmbit de l'Atenció Primària i/o Salut Pública, impartida i expedida per centres de formació oficials, o prou acreditats, com a Universitats, EVES, altres Escoles de formació en l'àmbit de Salut Pública, Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP), o equivalents d'altres Comunitats Autònomes. Fins a un màxim de 15 punts. - Per cada hora de curs 0,1 punts - Si el curs està acreditat per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries, es comptabilitzaran tants punts com crèdits tinga assignats (1 crèdit=1 punt). - Si l'activitat formativa disposa de crèdits ECTS es valorarà a raó de 2,5 punts per cada crèdit (1 crèdit=2,5 punts). Només es podran considerar els cursos en els quals se certifique correctament el nombre d'hores lectives i/o crèdits. 3. Formació impartida en relació amb l'Atenció Primària i/o Salut Pública, certificada per Universitats, EVES, altres Escoles de formació en l'àmbit de Salut Pública, Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP), o equivalents d'altres Comunitats Autònomes. (No es valorarà com a docència les tutories). Fins a un màxim de 10 punts. - Per cada 10 hores de docència: 0,1 punts. Només es consideraran aquelles certificacions en les quals s'expresse clarament el nombre d'hores de docència i els continguts impartits. El tribunal, amb la finalitat de comprovar la veracitat dels documents aportats i la seua adequació als requisits que s'estableixen en aquest barem, podrà utilitzar quants mitjans de prova considere procedents.

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre del 2015).

Termini màxim

Transcorregut el termini d'esmena, es publicarà la relació definitiva d'aspirants per ordre de puntuació, que serà publicada en la pàgina web de l'EVES

Esgota via administrativa