Detall de Procediment

Moros i Cristians. Premis destinats a la promoció de l'ús del valencià en l'àmbit festiu per a l'any 2023.

Codi SIA: 223738
Codi GUC: 18400
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
(08-05-2023
13-10-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Moros i Cristians. Es convoquen les subvencions de la Generalitat per a les activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les comissions de festes de les Fogueres i de les de Moros i Cristians durant l'any 2023. Premis als Llibres de Moros i Cristians de 2023.

Requisits

a) Els llibres objecte de subvenció hauran de complir les característiques previstes en el punt 3 de l'article 5 de l'Ordre 90/2016 que regula les bases d'aquestes subvencions. b) Hauran de fer constar, en els crèdits del llibre, la col·laboració de la Generalitat amb el lema següent: «El llibre ha participat en la convocatòria dels premis de la Generalitat per a la promoció de l'ús del valencià de l'any 2023». La llegenda ha d'estar impresa en la coberta interior o en la primera pàgina de l'obra. No serà vàlida la impressió mitjançant encunys, adhesius o altres elements que no estiguen en l'edició original. c) El llibre ha de disposar del corresponent depòsit legal. d) Tindre una tirada mínima de 75 exemplars. e) No seran subvencionables els llibres editats o coeditats per ajuntaments i entitats privades ni les fotocòpies enquadernades en forma de llibre.

Qui pot sol·licitar-ho?

1. Podran optar a les ajudes les associacions i comissions de festes legalment constituïdes dels municipis de la Comunitat Valenciana que realitzen les activitats de promoció del valencià previstes en les bases reguladores. 2. Les entitats hauran d'acreditar estar inscrites en el registre corresponent de la Generalitat. 3. No podran obtindre la condició de beneficiàries de les subvencions aquelles entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies indicades en l'apartat 2 de l'article 2 de l'Ordre 90/2016, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i el procediment per a la concessió de subvencions destinades a la promoció de l'ús del valencià en l'àmbit festiu.

Termini

- El termini de presentació de sol·licituds i de llibres s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el DOGV (DOGV núm. 9589, de 05/05/2023). - El termini de presentació de sol·licituds acaba el 13 d'octubre de 2023. - El termini de presentació dels llibres editat acaba el 13 d'octubre 2023. Per a optar definitivament als premis, les entitats sol·licitants hauran de presentar en la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme tres exemplars dels llibres ja editats. També es poden presentar, simultàniament, amb la sol·licitud corresponent.

Documentació

La sol·licitud és telemàtica. 1. La sol·licitud s'atindrà al que indica l'article 11 de l'Ordre 90/2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores i el procediment per a la concessió de subvencions destinades a la promoció de l'ús del valencià en l'àmbit festiu (DOGV núm. 7945, de 28.12.2016). 2. S'aproven el model de sol·licitud i els documents que s'adjunten com a annexos. 3. El model de la sol·licitud i els annexos estaran disponibles en el lloc web o de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 4. La sol·licitud de participació és telemàtica. No obstant això, hauran de presentar els tres exemplars d'acord amb el punt 5 de l'article indicat. La presentació de sol·licituds per a optar als premis implica l'acceptació expressa i formal de les bases reguladores i de la convocatòria.

Presentació

Telemàtica
Aquesta sol·licitud es tramitarà exclusivament de manera telemàtica. La introducció de dades en l'aplicació haurà de fer-se a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport: ceice.gva.es/va/web/dgplgm/premis o https://sede.gva.es.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Està detallat en l'apartat seté de la convocatòria.

Criteris de valoració

Està detallat en l'apartat cinqué de la convocatòria.

Obligacions

Les entitats beneficiàries de les subvencions tindran les obligacions següents: 1. Realitzar l'activitat que fonamenta la subvenció i justificar-la adequadament segons indiquen aquestes bases i la convocatòria corresponent. 2. Comunicar a la conselleria convocant altres ajudes i subvencions obtingudes d'altres organismes, així com els altres recursos o ingressos per a la mateixa finalitat. La comunicació s'ha d'efectuar en conéixer les aportacions i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació que s'ha donat als fons percebuts. 3. Estar sotmeses a les actuacions de comprovació i de control financer que corresponen a la Intervenció General, a la qual aportaran la documentació que els siga requerida. 4. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i d'altres documents degudament auditats, en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a l'entitat beneficiària, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i de control. 5. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, en la mesura que podran ser objecte de les actuacions de control i de comprovació. 6. Acreditar que estan al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 7. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits indicats en l'article 37 de la LGS i l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat. 8. Les entitats beneficiàries hauran de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de l'activitat, per a la qual cosa hauran de fer constar, en els crèdits dels llibres subvencionats, la participació en la convocatòria de la Generalitat, tal com s'indicarà en la convocatòria. Així mateix donaran publicitat a través de la pàgina web de l'entitat, d'acord amb el que indica l'article 3.3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. L'incompliment de les anteriors obligacions serà causa de l'exigència de les responsabilitats o sancions corresponents segons la legislació vigent i especialment en el títol IV, capítols I i II de la LGS i el capítol IV de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

Observacions

De conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició o bé plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs de reposició contra la resolució s'haurà d'interposar davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. b) El recurs contenciós administratiu s'haurà de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà del dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Quantia i cobrament

L'import global per a les dos modalitats d'aquesta convocatòria serà de 124.000 euros, que anirà a càrrec de la línia S3166000 del programa 422.50 del pressupost de 2023 de la Generalitat Valenciana. Per a la modalitat de llibres de Moros i Cristians es convoquen 25 premis amb una dotació total de 50.000 euros.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre aquesta convocatòria de subvencions és de 6 mesos, comptadors a partir de l'endemà de la seua publicació en el DOGV.

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Sancions

El règim sancionador en la matèria regulada en aquesta ordre serà l'establit en el títol IV de la LGS i en el capítol IV, del títol X, de la Llei 1/2015, de la Generalitat.