Declaració d'Adhesió OBLIGATÒRIA al Codi de Bon Govern de la Generalitat.

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 223789
|
Codi GVA: 18544
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Qualsevol nomenament de les persones que obligatòriament s'hagen d'adherir al Codi requerirà, per a la presa de possessió, l'adhesió prèvia i individualitzada al contingut íntegre d'este. Cap persona que exercisca alts càrrecs o càrrecs directius de l'Administració de la Generalitat o del sector...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

- Este tràmit serà aplicable de manera obligatòria a les persones següents:

a) Les persones integrants del Consell.

b) Les persones titulars de les secretaries autonòmiques, subsecretaries, direccions generals i òrgans o centres directius el nomenament de les quals competisca al Consell.

c) Les persones que ocupen càrrecs directius com la presidència, la direcció general, la gerència, el càrrec de conseller o consellera delegada i altres càrrecs directius i funcions executives assimilables en les organitzacions del sector públic instrumental de la Generalitat establides en l'article 2.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

Tindran esta consideració les persones que ocupen la presidència, les direccions generals o la gerència i els consellers delegats i conselleres delegades, així com les persones titulars d'altres llocs de treball o càrrecs assimilats que exercisquen la funció executiva de màxim nivell amb subjecció directa a l'òrgan de govern de les entitats que integren el sector públic instrumental de la Generalitat.

d) Qualsevol persona que haja subscrit un contracte laboral especial d'alta direcció, en el qual constarà expressament l'adhesió individual al Codi sense perjuí del règim jurídic que li siga aplicable en virtut del seu contracte laboral.

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Tot l'any.

Documentació
Imprés normalitzat de sol·licitud de Declaració d'Adhesió Obligatòria al Codi de Bon Govern de la Generalitat.
Forma de presentació
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, a:

Saber més

On dirigir-se

Resolució