Declaració d'Adhesió VOLUNTÀRIA al Codi de Bon Govern de la Generalitat.

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 223790
|
Codi GVA: 18545
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Qualsevol nomenament de les persones que voluntàriament es vulguen adherir al Codi requerirà, per a la presa de possessió, l'adhesió prèvia i individualitzada al contingut íntegre d'este.

Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

- Este tràmit serà aplicable de manera voluntària a les persones següents:

a) Els membres de Les Corts, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comité Econòmic i Social, el Consell Jurídic Consultiu i qualsevol altra institució estatutària anàloga que es puga crear en el futur.

b) Els membres de les corporacions locals i el personal directiu del seu sector públic vinculat o dependent.

c) Els membres dels consells de direcció de les universitats públiques valencianes i les persones que exercisquen càrrecs directius com la presidència, les direccions generals, les gerències, els consellers i conselleres delegats i funcions executives assimilables en les entitats del seu sector públic vinculades o dependents.

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Tot l'any.

Documentació
Imprés normalitzat de sol·licitud de Declaració d'Adhesió Voluntària al Codi de Bon Govern de la Generalitat.
Forma de presentació
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, a:

Saber més

On dirigir-se

Resolució