Detall de Procediment

Tràmit per a l'aportació documental relacionada amb les dues línies de subvenció contemplades en l'ordre 1/2020, de 2 de juny, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a projectes i iniciatives en matèria de memòria històrica i democràtica valenciana.

Codi SIA: 223838
Codi GUC: 18740
Organisme: CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Aquest tràmit permet l'aportació per via telemàtica de documents a un expedient de sol·licitud d'ajuda en matèria de memòria democràtica, obert en la Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern, destinades a projectes i iniciatives que tinguen per objecte realitzar, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, la promoció i difusió de la memòria històrica i democràtica valenciana, així com la realització d'accions relacionades amb la memòria històrica i democràtica valenciana, amb la posada en valor dels llocs de la memòria, i la retirada de vestigis relatius a la guerra civil i a la dictadura. L'aportació es pot realitzar: - Com a conseqüència d'un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus) - Per iniciativa de la persona interessada (voluntàriament o per determinar-lo així la normativa aplicable a l'expedient de què es tracte).

Requisits

Per a poder aportar documentació a través d'aquest tràmit telemàtic, s'han de complir els requisits següents: 1. En primer lloc, s'ha d'estar en un d'aquests dos supòsits: a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o d'un altre tipus) de la Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica respecte d'un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt, ni arxivat) d'ajudes o subvencions. b) Existir un expedient obert d'aquestes característiques en aquesta Conselleria, al qual la persona interessada vulga aportar més documentació (és a dir, sense haver sigut requerida per a fer-ho) o tinga l'obligació (per determinar-ho així la normativa aplicable a l'expedient de què es tracte) d'aportar més documentació o bé presentar la seua renúncia o desistiment, segons siga procedent. 2. La persona interessada ha de disposar de signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que disposa el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, expedit per la Generalitat o qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja subscrit el conveni oportú. Més informació en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados - Us recomanem que comproveu la validesa del certificat en l'adreça següent: https://valide.redsara.es/valide/inicio.html?lang=cat Si no supereu la validació del certificat, heu de posar-vos en contacte amb l'organisme emissor d'aquest.

Interessats

Les entitats i associacions sense ànim de lucre que han presentat una sol·licitud de subvenció per a la realització de projectes i iniciatives relacionats amb la promoció i difusió de la memòria històrica i democràtica valenciana, i que hagen sigut requerides per a completar la documentació o bé aporten documentació per iniciativa pròpia.

Normativa del procediment

Termini

- Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació s'ha d'aportar en el termini que la Conselleria haja establit en el requeriment esmentat. - Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient d'ajudes o subvencions que es tracte fixa un termini de presentació (per exemple, per a la justificació de l'ajuda concedida), la documentació s'ha d'aportar dins d'aquest termini. - En un altre cas, l'aportació es pot fer en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució de l'expedient, mentre no se us haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

Documentació

1. Si s'ha rebut un requeriment administratiu, s'han d'aportar els documents que se sol·liciten en aquest. En un altre cas, s'ha d'aportar bé la documentació que es considere pertinent, o bé la que determine la normativa aplicable a l'expedient obert de què es tracte, segons siga procedent. 2. Respecte a aquesta documentació: - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents que heu de presentar i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les signatures digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això, l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF. Entreu en https://www.accv.es/va/ per a obtindre més informació sobre aquest tema.

Forma presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

- L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS es pot fer TELEMÀTICAMENT. - Fent clic en l'enllaç de l'apartat "Tramitar amb certificat electrònic" o bé en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic d'aportació documental que us permetrà omplir el formulari web de sol·licitud que, una vegada validat, us permetrà annexar la documentació que vulgueu aportar i fer la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre, que també estarà disponible en l'àrea personal de la persona sol·licitant, a la qual es pot accedir des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Àrea personal) o des de la seua seu electrònica (Web de la Generalitat > Seu electrònica > Accés a l'àrea personal). NOTA: cada arxiu que s'aporte ha de tindre una grandària màxima de 5 Mb. - Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podreu imprimir-ne una còpia. - La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de la conselleria competent en aquesta matèria, que procedirà en conseqüència.

òrgans de tramitació

La documentació es rebrà per l'òrgan instructor.

Organismes

 • CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA
 • PASSEIG DE L'ALBEREDA, 16

  46010 - València/Valencia

Òrgans resolució

Organismes

 • CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA
 • PASSEIG DE L'ALBEREDA, 16

  46010 - València/Valencia