1. Procediment d'acreditació de centres de formació per a la realització de programes de formació de personal no sanitari per a l'ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs (DESA). 2. Procediment de renovació de l'acreditació de centres de formació per a la realització de programes de formació de personal no sanitari per a l'ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs (DESA).

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 287547
|
Codi GVA: 18910
Descarregar informació
Termini obert

Des de 16-10-2017

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

1. La sol·licitud per part de les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que estiguen interessades a ser centres acreditats per a la realització de programes de formació de personal no sanitari per a l'ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs (DESA).

2. La sol·licitud de renovació de l'acreditació per part dels centres ja acreditats, amb tres mesos d'antelació a la fi de la vigència de l'acreditació inicial (tres anys).

Terminis
Sol·licitudTermini obert
16-10-2017
Observacions

Els centres de formació de personal no sanitari per a l'ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs, han d'observar el compliment dels requisits següents:

 

1) Disposar d'un programa de formació el contingut mínim del qual s'ajuste a les matèries i als continguts descrits en els programes de formació inicial i continuada per a l'ús de DESA. S'ha d'acreditar en la memòria a la qual es refereix l'article 10, punt 1, apartat c, mitjançant la presentació del programa.

 

2) Disposar d'una dotació mínima de recursos de personal, que serà d'una persona docent per cada grup de deu alumnes.

L'equip docent del centre de formació pot estar constituït per:

 

- Professionals sanitaris amb el curs d'instructor de suport vital o amb el curs de monitor de suport vital, amb certificat en vigor expedit per les administracions sanitàries de l'Estat i entitats sanitàries els fins estatutaris de les quals siguen de caràcter científic i estiguen relacionats amb la matèria que regula aquest decret.

 

- Professionals sanitaris dels serveis urgències hospitalaris i dels serveis d'emergències sanitàries (SES) de la conselleria competent en matèria de sanitat a la Comunitat Valenciana.

 

- Professionals sanitaris dels serveis de prevenció de riscos laborals dels organismes de la Generalitat que exercisquen les competències en matèria de seguretat i salut en el treball.

 

Tot el personal a qui es refereixen els paràgrafs anteriors; quan es tracte de personal al servei de les administracions públiques, ha de complir el que estableix la legislació en matèria d'incompatibilitats al servei de les administracions públiques.

 

S'ha d'acreditar la capacitat per a la docència en la memòria justificativa que es presenta juntament amb la sol·licitud, i aportar còpies autentificades dels certificats acreditatius en vigor corresponents.

 

Qualsevol modificació de l'equip docent posterior a l'acreditació del centre s'ha de notificar a la unitat administrativa amb competència en matèria formació i docència de la conselleria competent en matèria de sanitat i ha de ser autoritzada per la persona titular del centre directiu competent en matèria formació i docència de la conselleria competent en matèria de sanitat, sense que això supose una variació en la vigència de l'acreditació atorgada en la resolució.

 

3) Disposar d'una dotació mínima de recursos materials, que serà la següent per cada grup de deu alumnes:

 

- Dos maniquís de simulació que permeten la pràctica de maniobres de suport vital bàsic, incloent-hi l'obertura de la via aèria, la ventilació artificial (boca a boca, boca a nas o boca a màscara) i la compressió toràcica intermitent (denominada «massatge cardíac extern»), així com la utilització del DESA.

 

- Un maniquí pediàtric de simulació.

 

- Dues màscares per a ventilació artificial.

 

- Un DESA de formació, degudament homologat.

 

4) Disposar de locals que complisquen amb la normativa sobre habitabilitat de la Comunitat Valenciana, per a la qual cosa han de disposar d'un espai mínim de 40 m² que permeta l'adequada pràctica formativa.

 

Sense perjudici de les competències d'altres organismes per raó de la matèria, serà el centre directiu competent en matèria d'inspecció de la conselleria competent en matèria de sanitat el que realitzarà la inspecció i el control del compliment d'allò que s'ha establit, de conformitat amb el que disposa el Reial decret 1591/2009, de 16 d'octubre.

Normativa
 • Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7434 de 31/12/2014).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 02/10/2015).
 • Reial decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s'estableixen les condicions i els requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari.
 • Decret 159/2017, de 6 d'octubre, del Consell, pel qual es regula la instal·lació i l'ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, a la Comunitat Valenciana.
 • Resolució de 17 d'octubre de 2017, del director general d'Assistència Sanitària, per la qual s'aproven els programes de formació inicial i continuada per a l'ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs (DESA) per personal no sanitari.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. Presentada la sol·licitud d'acreditació, juntament amb la documentacion, la unitat administrativa amb competència en matèria de formació i docència de la conselleria competent en matèria de sanitat, incoarà el corresponent expedient, estudiarà la sol·licitud i documentació presentada, i verificarà el compliment dels requisits que exigeix la normativa, podent requerir la seua esmena de conformitat amb el que es disposa en la legislació reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

A la vista de l'expedient complet i de la proposta de resolució de la unitat administrativa amb competència en matèria formació i docència, la persona titular del centre directiu competent en matèria formació i docència de la conselleria competent en matèria de sanitat, dictarà i notificarà resolució d'acreditació o denegació d'aquesta.

 

2. Presentada la sol·licitud de renovació de l'acreditació, juntament amb la memòria explicativa, la unitat administrativa amb competència en matèria de formació i docència de la conselleria competent en matèria de sanitat procedirà a comprovar el compliment de les condicions i requisits per al manteniment de l'acreditació del centre.

 

Després de finalitzar el procediment, la persona titular del centre directiu competent en matèria formació i docència de la conselleria competent en matèria de sanitat emetrà l'oportuna resolució de renovació de l'acreditació.

 

La falta de renovació en termini, determinarà la pèrdua de l'acreditació per a la impartició de la formació a la qual es refereix el present decret.

 

En aquests casos, per a sol·licitar una nova acreditació com a centre de formació, la persona o entitat haurà d'iniciar un nou procediment.

Sol·licitud

Termini
Des de 16-10-2017

1. Per a la sol·licitud d'acreditació dels centres de formació, el termini correspon amb la vigència del Decret 159/2017, de 6 d'octubre.

 

L'acreditació dels centres de formació tindrà una vigència de tres anys, a comptar des de la data que es precise en la resolució.

 

2. La renovació de l'acreditació haurà de ser sol·licitada dins dels tres mesos anteriors a la finalització del termini de vigència, a instàncies de la persona o entitat titular del centre de formació acreditat.

Documentació
1. Acreditació: a) Sol·licitud d'acreditació de Centres de Formació b) Document acreditatiu de la personalitat de la persona o entitat solicitnate i, en el seu cas, de la representació que ostenta, en cas d'oposició a la seua obtenció directa per esta administració. c) Còpia del justificant que...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat . 1.- La...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, a:

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
La persona titular del centre directiu competent en matèria formació i docència de la conselleria competent en matèria de sanitat dictarà i notificarà la resolució d'acreditació o denegació d'aquesta en el termini màxim de quatre mesos des de la presentació de la sol·licitud. Aquesta resolució...
Saber més
Observacions

La resolució de sol·licitud d'acreditació posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de DOS MESOS comptats des de...

Saber més
Sancions
L'acreditació d'un centre quedarà sense efecte i podrà ser revocada d'ofici per l'Administració, després de la tramitació del corresponent procediment amb audiència de la persona o entitat interessada, sense dret a indemnització alguna, si es constata que s'han deixat de complir els requisits...
Saber més