Detall de Procediment

Presentació de documents i al·legacions en procediments de control financer d'ajudes cofinançades amb fons europeus.

Codi SIA: 287812
Codi GUC: 18992
Organisme: CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Al·legació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Entrega de documentació i al·legacions per part dels beneficiaris d'ajudes cofinançades incloses en el Pla anual d'auditories de fons comunitaris, en el marc dels informes de control financer elaborats per la Viceintervenció General de Control de Fons Comunitaris i Subvencions.

Interessats

Persones físiques i jurídiques, incloses entitats locals, beneficiaris de subvencions i ajudes finançades amb fons de la UE el control dels quals corresponga a la Intervenció General de la Generalitat Valenciana. Així mateix, les entitats col·laboradores i els tercers relacionats amb l'objecte de la subvenció o la seua justificació obligats a prestar col·laboració i facilitar tota la documentació que siga requerida.

Normativa del procediment

 • Reglament (UE) núm. 1303/2013 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell (DOUE 20.12.2013)..
 • Reglament delegat (UE) núm. 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014, que complementa el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (DOUE 13.5.2014).
 • Reglament (UE) núm. 1306/2013 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, la gestió i el seguiment de la política agrícola comuna, pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell (DOUE 20.12.2013)..
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOGV núm. 7464 de 12.02.2015).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
 • Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat
 • Vegeu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre
 • Vegeu el Reglament (UE) núm. 1306/2013, de 17 de desembre 2013
 • Vegeu el Reglament delegat (UE) núm. 480/2014, de 3 de març de 2014
 • Vegeu el Reglament (UE) núm. 1303/2013, de 17 de desembre de 2013

Termini

Per a la presentació de documentació, el que s'establisca en el requeriment remés per la Viceintervenció General de Control de Fons Comunitaris i Subvencions. Per a la presentació d'al·legacions juntament amb els documents i les justificacions que s'estime convenients, el que s'establisca en l'informe provisional de control. La presentació, dins del termini establit, pot realitzar-se tots els dies (hàbils o naturals) i durant les 24 hores del dia.

Documentació

En el curs del procediment auditor: la requerida per la Viceintervenció General de Control de Fons Comunitaris i Subvencions. En el tràmit d'al·legacions als informes provisionals de control financer d'ajudes cofinançades amb fons europeus: les al·legacions, juntament amb els documents i les justificacions que el beneficiari estime pertinents. Si abans del venciment del termini d'al·legacions els beneficiaris decidiren no efectuar al·legacions, hauran de comunicar-ho a través d'aquesta via, i es donarà per realitzat el tràmit.

Forma presentació

Telemàtica
Es pot tramitar amb DNIe, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), certificats emesos per l'ACCV i els certificats reconeguts inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicats en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. A través de l'URL següent: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_APD&version=1&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=18992 Cal tindre en consideració que, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a la tramitació a través de mitjans electrònics els beneficiaris de les ajudes que siguen: persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals col·legiats i representants de subjectes obligats. En el cas que els beneficiaris mencionats tramitaren la documentació de forma presencial, se'ls requerirà perquè ho esmenen a través de la seua presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació aquella en què ha sigut realitzada l'esmena. Presencialment Només els beneficiaris de les ajudes que siguen persona físiques podran triar en tot moment si la tramitació de la documentació la realitzen per mitjans electrònics o presencials (article 14.1 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques). Llocs de presentació Amb preferència (documentació en suport electrònic): INTERVENCIÓ GENERAL Ciudat Administrativa 9 d'Octubre. C/ De la Democràcia 77, (abans Castán Tobeñas). Ed. B2, 1a planta, despatx núm. 8 46018 VALÈNCIA Altres llocs Registre General de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic C/ Palau, 12 46003 València Entitats establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015

òrgans de tramitació

Organismes

 • CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
 • C/ PALAU, 14

  46003 - València/Valencia

Òrgans resolució

Organismes

 • CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
 • C/ PALAU, 14

  46003 - València/Valencia