Detall de Procediment

Exercici del dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades personals, limitació i oposició del tractament i no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les dades personals registrades en la Generalitat.

Codi SIA: 687320
Codi GUC: 19138
Organisme: CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Atendre les persones, les dades de caràcter personal de les quals són objecte de tractament per part de la Generalitat Valenciana, en l'exercici dels drets que els reserva la normativa en matèria de protecció de dades.

Observacions

El responsable del tractament (d'ara en avant, el responsable) haurà de facilitar a les persones interessades l'exercici dels seus drets, en virtut del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara en avant, RGPD), així com els mecanismes per a sol·licitar-lo i obtindre'l de manera gratuïta, llevat que les sol·licituds siguen manifestament infundades o excessives. També ha de proporcionar els mitjans perquè les sol·licituds es presenten per mitjans electrònics, en particular quan les dades personals es tracten per aquest mecanisme, així com facilitar la informació per aquests mateixos mitjans quan siga possible, llevat que l'interessat sol·licite que siga d'una altra manera. Per a l'exercici de drets ha de quedar acreditada la identitat de la persona sol·licitant. - Dret d'accés: regulat en l'art. 13 de l'LO 3/2018 i l'art. 15 de l'RGPD, l'interessat tindrà dret a obtindre, del responsable del tractament, confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en tal cas, dret d'accés a les dades personals, en els termes establits en la normativa assenyalada anteriorment. - Dret de rectificació: regulat en l'art. 14 de l'LO 3/2018, i els arts. 16 i 19 de l'RGPD, l'interessat tindrà dret a obtindre, sense dilació indeguda del responsable del tractament, la rectificació de les dades personals inexactes que el concernisquen. Tenint en compte els fins del tractament, l'interessat tindrà dret al fet que es completen les dades personals que siguen incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional. - Dret de supressió, "el dret a l'oblit" regulat en l'art. 15 de l'LO 3/2018 i en els arts. 17 i 19 de l'RGPD: l'interessat tindrà dret a obtindre la supressió de les dades personals que el concernisquen, sense dilació indeguda del responsable del tractament, el qual estarà obligat a suprimir, sense dilació indeguda, les dades personals, quan hi concórrega alguna de les circumstàncies assenyalades en els termes assenyalats en la normativa esmentada. - Dret a la portabilitat de les dades: regulat en l'art. 17 de l'LO 3/2018 i l'art. 20 de l'RGPD: l'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbisquen, que haja facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedisca el responsable al qual li'ls haja facilitat, en els termes assenyalats en la normativa esmentada. - Dret de limitació, regulat en l'art. 16 de l'LO 3/2018 i en l'art. 18 de l'RGPD: la persona interessada tindrà dret a obtindre, del responsable del tractament, la limitació del tractament de les dades, quan es complisca alguna de les condicions assenyalades en la normativa esmentada. - Dret d'oposició: regulat en l'art. 18 de l'LO 3/2018 i l'art. 21 de l'RGPD, l'interessat tindrà dret a oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seua situació particular, al fet que dades personals que el concernisquen siguen objecte d'un tractament, en els termes assenyalats en la normativa esmentada. - Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: regulat en l'art. 18 de l'LO 3/2018 i en l'art. 22 de l'RGPD, tot interessat tindrà dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produïsca efectes jurídics en ell o l'afecte significativament de manera similar, en els termes assenyalats en la normativa esmentada. INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES Us informem de les característiques del tractament que es realitzarà sobre les dades personals que heu facilitat a través de la sol·licitud d'exercici de drets. Nom de l'activitat de tractament: atenció drets en protecció de dades - Finalitats o usos del tractament: gestió de les sol·licituds d'exercici dels drets individuals en protecció de dades de caràcter personal. - Responsable del tractament: la persona titular de la sotssecretaria de la conselleria responsable davant de la qual s'exerceix el dret o persona titular de l'òrgan competent en la matèria, d'acord amb el reglament orgànic i funcional. - Base jurídica licitud o legitimació: article 6.1.c de l'RGPD: el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. - Termini de conservació: les reclamacions es conservaran durant el temps necessari. Serà aplicable el que disposa la normativa d'arxius i documentació. - Tipologia o categories de dades de caràcter personal: a) Caràcter identificatiu: nom i cognoms; DNI/NIF/NIE/passaport; adreça (postal o electrònica); telèfon (fix o mòbil); signatura; empremta digital; signatura electrònica; credencial d'accés o identificació. b) Altres dades: les que puguen ser aportades en la sol·licitud. - Categories de parts interessades o afectades i origen de les dades: a) Sol·licitants; representant legal o voluntari. b) Origen: directament de la persona interessada. - Cessió o comunicació de dades (categories de parts destinatàries): defensor del poble o síndic de greuges de la Comunitat Valenciana. - Mesures de seguretat, tècniques i organitzatives: les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les que preveu l'annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema nacional de seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

Qui pot sol·licitar-ho?

a) Per la persona afectada amb l'acreditació de la seua identitat. b) Quan la persona afectada es trobe en situació d'incapacitat o minoria d'edat que li impossibilite l'exercici personal d'aquests drets, podrà exercitar-los el seu representant legal; en aquest cas, serà necessari que acredite tal condició. c) Els drets també podran exercitar-se a través de representant voluntari, expressament designat per a l'exercici del dret. En aquest cas, ha de constar clarament acreditada la identitat de la persona representada, mitjançant l'aportació de còpia del seu document nacional d'identitat o un document equivalent, i la representació que li confereix aquell. Podrà acreditar-se la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixe constància fidedigna, o mitjançant una declaració en compareixença personal de la persona interessada. Els drets seran denegats quan la sol·licitud siga formulada per una persona diferent de l'afectada i no s'acredite que aquesta actua en representació d'aquella.

Normativa del procediment

  • REGLAMENT (UE) 2016/679, DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini

Obert durant tot l'any, de manera que es pot exercir el dret en qualsevol moment.

Documentació

L'exercici dels drets ha de dur-se a terme mitjançant una sol·licitud dirigida al responsable del tractament. Sol·licitud que podreu trobar en l'apartat "Impresos associats". La sol·licitud ha de contindre: a) Nom i cognoms de la persona interessada; número del document nacional d'identitat, o del seu passaport o un altre document vàlid que la identifique i, si és el cas, de la persona que la represente, o instruments electrònics equivalents. D'acord amb l'art. 28 de la Llei 39/2015, si no autoritza l'obtenció de dades d'identitat del sol·licitant o, si és el cas, del representant legal, cal aportar la documentació acreditativa (fotocòpia del DNI, passaport, escriptura de poders o representació...). b) Petició en què es concreta la sol·licitud. c) Adreça a l'efecte de notificacions (postal i/o electrònica), data i signatura de la persona sol·licitant. d) Documents acreditatius de la petició que formula, si és el cas.

Presentació

Presencial
Podreu dirigir-vos a la conselleria responsable del tractament de les vostres dades utilitzant el formulari de sol·licitud, que pot presentar-se d'acord amb l'art. 16.4 de la Llei 39/2015: a) En el registre electrònic de l'administració o l'organisme als quals us dirigiu, així com en la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'art. 2.1 de la Llei 39/2015. b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. d) En les oficines d'assistència en matèria de registres. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. A continuació us facilitem un cercador de registres de la Generalitat: https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros
Telemàtica
Les persones que vulguen presentar les sol·licituds telemàticament han de fer clic en la icona "Tramitar amb certificat". Per a accedir-hi de manera telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre els quals hi ha el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat, així com el sistema clave-signatura valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Els tràmits que es facen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-s'hi, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat, des de l'apartat "Com va això meu"-"Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va). Davant de qualsevol incidència telemàtica, consulteu: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Es podrà tramitar de manera presencial o telemàticament. ATORGAMENT: El responsable del tractament està obligat a resoldre la sol·licitud de la persona interessada sense dilació indeguda i, a tot tardar, en el termini d'un mes des de la recepció d'aquesta, encara que, si es té en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds, el termini es pot prorrogar dos mesos més. Transcorregut el termini sense que de manera expressa es responga a la petició, la persona interessada podrà interposar la reclamació que preveu l'article 37 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals. El dret d'accés es considerarà atorgat si el responsable del tractament facilita a la persona afectada un sistema d'accés remot, directe i segur a les dades personals, que garantisca de manera permanent l'accés a la totalitat d'aquestes. En el cas que no dispose de dades de caràcter personal de les persones afectades haurà de comunicar-los-ho igualment en el mateix termini. DENEGACIONS: El responsable del tractament podrà denegar la petició quan el dret ja s'haja exercitat en els SIS mesos anteriors a la sol·licitud i no s'acredite un interés legítim. Podrà també denegar-se l'accés en els supòsits en què així ho preveja una llei o una norma de dret comunitari d'aplicació directa o quan aquestes impedisquen al responsable del tractament revelar als afectats el tractament de les dades a les quals es referisca l'accés. La supressió no serà procedent quan les dades de caràcter personal hagen de ser conservades durant els terminis que preveuen les disposicions aplicables o, si és el cas, les relacions contractuals entre el responsable del tractament i la persona interessada que van justificar el tractament de les dades. En tot cas, el responsable del tractament informarà la persona afectada del seu dret a recaptar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com de posar-se en contacte amb el delegat de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana.

òrgans de tramitació

Observacions

Transcorregut el termini sense que, de manera expressa, es responga a la petició, la persona interessada podrà interposar la reclamació prevista en l'article 37 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.

Òrgans resolució