TECE - Sol·licitud d'ajudes de rehabilitació d'habitatges en edificis de tipologia residencial col·lectiva. Programa de foment de la conservació, millora de la seguretat d'utilització i accessibilitat en habitatges. Pla estatal d'habitatge 2018-2021. Convocatòria 2018.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 1286283
|
Codi GVA: 19581
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Concedir ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a les actuacions de conservació i de millora de l'accessibilitat o de la seguretat d'utilització que afecten habitatges situats a edificis de tipologia residencial col·lectiva de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

* ACTUACIONS SUBVENCIONABLES 1. Actuacions de conservació Es consideraran actuacions subvencionables per a la conservació les obres i treballs que s'escometen per a esmenar les deficiències següents: a) Les relatives a l'adequació interior de l'habitatge a les condicions mínimes de...

Saber més
Normativa
 • Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (BOE 61, de 10.03.2018).
 • Ordre 6/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases...
 • Resolució de 5 de juliol de 2018, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a...

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

Els persones propietàries o arrendatàries d'habitatges en edificis de tipologia residencial col·lectiva, així com les administracions públiques i altres entitats de dret públic que siguen propietàries d'habitatges que cal rehabilitar, podran ser-ne beneficiàries i, per tant sol·licitants de les...

Saber més
Requisits

Els habitatges que es pretenguen acollir a les subvencions hauran de complir els requisits següents: a) Estar finalitzades abans de 1996. Excepcionalment aquesta condició no serà necessari complir-la en el cas d'actuacions d'accessibilitat en habitatges on residisca alguna persona amb un grau...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
La sol·licitud es formalitzarà telemàticament. La presentació de sol·licituds s'efectuarà dins del període que s'indique en la convocatòria corresponent i el procediment de tramitació serà telemàtic, per la qual cosa requerirà la presentació de sol·licituds per mitjà de la seu electrònica de la...
Saber més
Criteris de valoració
Per a determinar la prioritat de les sol·licituds per a concedir la subvenció, aquestes es valoraran d'acord amb els criteris que s'estableixen a continuació: a) En funció de la qualitat constructiva segons la categoria cadastral de l'habitatge: En habitatges amb categoria constructiva...
Saber més
Òrgans de tramitació
La tramitació dels expedients correspondrà als serveis territorials competents en matèria d'habitatge i rehabilitació, en el seu àmbit d'actuació.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de la sol·licitud d'ajuda s'iniciarà el dia 11 de juliol de 2018 i finalitzarà el dia 6 d'agost de 2018, ambdós inclosos. L'incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

Documentació
SOL·LICITUD TELEMÀTICA DE LES AJUDES. El personal tècnic col·laborador tramitarà telemàticament la sol·licitud d'ajudes. La part sol·licitant haurà de facilitar al personal tècnic col·laborador, perquè la presente telemàticament i l'incorpore a l'expedient, la documentació següent: a)...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1) Accedir-hi des de la icona "Tramitar amb certificat". 2) Omplir la sol·licitud i aportar la documentació corresponent. 3) Registrar-ho i enviar-ho. La sol·licitud es presentarà telemàticament per personal tècnic col·laborador adherit a la convocatòria corresponent per a la tramitació de les...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolució de concessió d'ajudes, que posarà fi al procediment, serà de sis mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució de la convocatòria d'ajudes. En transcórrer aquest termini...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  AJUDA DEL MINISTERI DE FOMENT 1. Ajuda general La quantia d'aquesta ajuda serà del 40 % del cost subvencionable de l'actuació corresponent. En cas de contindre actuacions de conservació i accessibilitat, el pressupost s'haurà de desglossar segons amb cadascuna d'aquestes, de manera que s'aporte...
  Saber més
  Obligacions
  1. Les parts beneficiàries queden obligades a: a) Facilitar qualsevol document, informació o inspecció que la direcció general competent en matèria d'habitatge i rehabilitació considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes. b) Sotmetre's a qualsevol actuació de...
  Saber més
  Observacions

  Els establits per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Òrgans resolució
  La persona titular de la direcció general competent en matèria d'habitatge i rehabilitació, per delegació de la consellera d'Habitatge, Rehabilitació i Vertebració del Territori, competència que per mitjà d'aquesta ordre li confereix, resoldrà sobre la concessió de l'ajuda sol·licitada, a...
  Saber més