Al·legacions, aportació documental i sol·licituds de realització de proves en un procediment sancionador en matèria de qualitat vitivinícola

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2985609
|
Codi GVA: 19842
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

- Presentar tot tipus d'al·legacions a les presumptes infraccions de les quals se'ls responsabilitza en el procediment sancionador.

- Presentar les sol·licituds de realització d'anàlisis contradictòries i enviament dels resultats.

- Presentar declaració de reconeixement de la responsabilitat i/o sol·licitud de pagament voluntari amb les reduccions pertinents.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

- En el cas de responsabilitat solidària en la comissió dels fets, qui accedisca al tràmit de reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari complint tots els requisits recollits en aquest, assumeix la responsabilitat sobre els fets, sense perjudici de les accions legals que assistisquen a qui realitza el tràmit i a tots els responsables solidaris assenyalats en el procediment sancionador de referència.

 

- La terminació del procediment sancionador pel pagament voluntari de la sanció NO AFECTA a allò relatiu a la reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització per danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les persones físiques i representants de les entitats jurídiques que tinguen la condició d'interessades en l'expedient sancionador i hagen sigut assenyalades com a responsables de les presumptes infraccions.

 

Si no es té encara la condició de representant d'una entitat jurídica pot aconseguir-se a través del procediment telemàtic descrit en l'enllaç següent:

 

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp

Com es tramita

Procés de tramitació
- Tramitació d'AL·LEGACIONS: Les al·legacions generals i específiques seran valorades i comunicades per l'òrgan instructor en la corresponent proposta de resolució que es comunicarà telemàticament. - Tramitació del PAGAMENT VOLUNTARI I/O RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT 1- Rebuda la...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Els terminis estan descrits en l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?".

Documentació
1. AL·LEGACIONS GENERALS Per a presentar al·legacions generals, aportar documents i altres possibles elements de judici (imatges, fotografies, etc.) es pot presentar en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència. 2. AL·LEGACIONS ESPECÍFIQUES Per a presentar al·legacions...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat amb mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per esta via, han de presentar les...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

 

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

 

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Observacions

- No es pot interposar cap recurs contra els actes de tràmit i, en el cas de la resolució definitiva del procediment, caldrà atindre's al peu de recursos contingut en aquesta o en la seua notificació. - En el cas del reconeixement de la responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari...

Saber més