Detall de Procediment

Ajudes destinades a promoure la salut sexual, principalment en població d'especial vulnerabilitat per la seua edat, opcions sexuals o identitat sexual i prevenció de l'estigma social associat al VIH i altres ITS

Codi SIA:: 2094205
Codi GVA:: 20087
Organisme: Conselleria de Sanitat
Termini de sol·licitud: TANCAT
(28-03-2024
15-04-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

  • Esmena

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte de la present resolució és convocar les ajudes destinades promoure la salut sexual, principalment en població d'especial vulnerabilitat per la seua edat, opcions sexuals o identitat sexual i prevenció de l'estigma social associat al VIH i altres ITS.

Observacions

Observacions

La presentació de les sol·licituds haurà de realitzar-se exclusivament per via telemàtica en el Registre Electrònic de la Generalitat, mitjançant accés al corresponent tràmit electrònic disponible en la seu electrònica de la Generalitat (http://sede.gva.es) , o a través del següent enllaç en el portal de la Conselleria https://www.san.gva.es/es/web/ayudas-y-subvenciones , sense que siguen tingudes en compte les sol·licituds presentades per qualsevol altre mig, de conformitat amb el que es disposa en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, resultant d'aplicació, en cas contrari, el que es disposa en l'article 68.4 de citada llei.

Requisits

Requisits

Estes entitats a més de complir els requisits generals establits en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, hauran d'acreditar els requisits establits en l'article 19 de la citada Orde 1/2019

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les subvencions regulades en el Títol IV, Capítol I de la citada Ordre 1/2019 podran sol·licitar-les associacions i /o entitats sense ànim de lucre que treballen amb persones que viuen amb VIH o amb persones amb especial vulnerabilitat per les seues opcions sexuals o identitat sexual.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la presentació de les sol·licituds i la resta de documentació serà de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la resolució de convocatòria de la subvenció corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (num 9817/27.03.2024)

Formularis documentació

A la sol·licitud s'acompanyarà la següent documentació: a) Exemplar de dades de domiciliació bancària en el cas que estos no hagen sigut emplenats en la sol·licitud. b) Acreditació de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. Per a això, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar l'òrgan instructor perquè obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social a través de certificats telemàtics, de conformitat amb el que es disposa en el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. De no atorgar esta autorització hauran d'aportar la documentació acreditativa que es troben al corrent de les citades obligacions. c) Declaració responsable de no concórrer en l'entitat sol·licitant les circumstàncies arreplegades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, per a ser beneficiària de les subvencions que en esta convocatòria es regulen, i que està al corrent en el pagament de reintegrament per subvencions, llevat que esta declaració es realitze emplenant l'apartat corresponent en la citada sol·licitud. d) Declaració responsable en la qual manifesta, sota la seua responsabilitat, que totes les dades arreplegades en la sol·licitud són verídics i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la disposició de la Generalitat per a la comprovació, control i inspecció que s'estimen oportuns i, que es compromet a mantindre el compliment de les anteriors obligacions durant el període de reconeixement de l'obligació en els termes de l'article 69.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. D'acord amb el que es disposa en l'article 69.4 de la referida llei, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació, que s'incorpore a esta declaració responsable, així com la no presentació de la documentació que siga si és el cas requerida per a acreditar el compliment del declarat, determinarà la impossibilitat de continuar amb la convocatòria. e) Memòria del projecte en model normalitzat. El llenguatge utilitzat en la redacció d'este haurà de ser inclusiu i no sexista. Així mateix, el contingut dels projectes no haurà de vulnerar, en cap cas, el principi de no discriminació per raó de sexe, raça, origen ètnic, religió, conviccions, diversitat funcional, edat o orientació sexual i hauran de facilitar o almenys no impedir l'accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

No hi ha taxes en aquest procediment.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. Per a això, han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - I el sistema clave-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats, etc.). Més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados 2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta. 3. Si escau, procediu al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre. 5. Respecte als DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR, si és el cas: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si n'hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar. - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Les sol·licituds es tramitaran de conformitat amb el que s'establix en les bases reguladores, i la seua resolució i concessió s'efectuarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb el que s'establix en l'article 3.1 de la citada Orde 1/2019.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Les sol·licituds presentades es valoraran, conforme als criteris que es fixen en l'article 20 de les bases reguladores de l'Orde 1/2019, en funció del tipus d'entitat beneficiària i de l'ajuda sol·licitada, per la Comissió d'Avaluació.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Termini alegació:
OBERT

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Els interessats podran, en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència, adduir al·legacions i aportar documents o altres elements de juí

Termini

Termini

En qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència

Presentació

Presentació

Obligacions

Obligacions

1. Les entitats beneficiàries de la subvenció tenen l'obligació general de realitzar l'activitat que fonamente la concessió de la subvenció en la forma, les condicions i el termini establits per a cada tipus de subvenció, i, en defecte d'això, abans del 31 de desembre de l'any en què s'ha concedit. 2. Les entitats beneficiàries de la subvenció han de complir amb les obligacions que, amb caràcter general, s'estableixen en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, general de subvencions, les que s'estableixen en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas que els siguen aplicables, i les obligacions que es puguen fixar o determinar en la convocatòria. 3. L'incompliment del termini màxim de justificació de les subvencions podrà donar lloc al desistiment sense efectes o a la minoració de la subvenció, amb exigència, si és el cas, del reintegrament de les quantitats indegudament percebudes i a l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció. 4. Qualsevol ampliació de terminis, a sol·licitud dels interessats o d'ofici, requerirà el compliment de les condicions i circumstàncies que preveu la legislació de procediment administratiu comú. 5. S'haurà de complir amb les obligacions de publicitat derivades del que es disposa en els articles 4 i 5 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, en el capítol 2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació pública i Bon Govern, i en l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Aquesta informació podrà publicar-se en el portal web de l'entitat o bé a través de la plataforma TEP - Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta (https://gvaobert.gva.es/tep). 6. La difusió d'aquesta informació s'ha de realitzar, preferentment, a través de les corresponents pàgines web, sense perjudici que s'haja de fer constar en escrits, anuncis, publicacions, rètols i qualsevol suport. En cas que no disposen de pàgina web en què puguen fer aquesta publicitat, poden complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

Observacions

Observacions

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant el Conseller de Sanitat, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua notificació, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que es disposa en l'article 10.1. a) i article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjuí que puga interposar-se qualsevol altre que s'estime oportú.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

De conformitat amb el que s'establix en la Llei 8/2023, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024: 1. Les subvencions previstes en la present convocatòria es finançaran amb càrrec al programa pressupostari de la Conselleria de Sanitat 413A00, del Capítol IV, codi línia comptable S0145. 2. El total de les subvencions atorgades per a estos projectes no podran superar la quantia màxima de 100.000 euros. 3. Procedència i quantia dels fons: Propis: 100.000 euros. La modalitat de concessió serà la de concurrència competitiva.
100000.0

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de 3 mesos a comptar des de la data de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Termini justificació:
OBERT

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

La justificació de les subvencions hauran de realitzar-se exclusivament per via electrònica, utilitzant el mateix enllaç del procediment en el seu apartat corresponent. Es realitzarà com a màxim fins al 15 de novembre del 2024 mitjançant la presentació de la documentació justificativa de la subvenció concedida conforme al que s'establix en l'article 15 de l'Orde 1/2019.

Termini

Termini

Es realitzarà com a màxim fins al 15 de novembre del 2024

Observacions

Observacions

El pagament de l'ajuda es realitzarà en la forma prevista en l'article 15 de l'Orde 1/2019, podent donar lloc a la minoració, resolució o reintegrament previstes en l'article 17 del citat Orde.

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s'acompanye la documentació que, d'acord amb l'Orde 1/2019 resulte exigible, la Comissió d'Avaluació requerirà a l'entitat sol·licitant mitjançant la seua publicació en la pàgina web de Sanitat perquè en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que si així no ho fera se li tindrà per desistida la seua petició. Esta publicació assortirà els efectes de la notificació en tractar-se d'un procediment de concurrència competitiva.

Termini

Termini

10 dies hàbils des de la seua publicació en la web de sanitat (des del 03/05/2024 fins al 16/05/2024)