Subvencions per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional. AORG

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 211013
|
Codi GVA: 2017
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquestes subvencions tenen per objecte afavorir l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter internacional i d'objecte científic, tecnològic, humanístic o artístic, així com la labor de divulgació dels resultats de les investigacions realitzades en el marc de les activitats primàries de caràcter no econòmic dels centres d'investigació.

El període de realització de l'actuació estarà comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2024.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
JustificacióTermini obert
EsmenaTemini tancat
Observacions

Les subvencions tindran un import màxim de 9.000 euros.

L'import de la subvenció pot anar destinat a finançar, entre altres, els següents conceptes:

a) Les despeses de viatges, manutenció i allotjament de les persones del comité científic, del comité organitzador i de ponents i conferenciants, amb els límits que per a aquests conceptes estiguen establits en la normativa de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei.

b) La difusió dels programes de la reunió com ara: despeses de disseny i impressió de cartells, tríptics i programes, pàgina web i publicitat que hauran d'incloure sempre el patrocini de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

c) Les despeses de ponències, conferències i altres participacions amb els límits que per a aquests conceptes estiguen establits en la normativa de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei.

d) Despeses de traducció i lloguer d'equips tècnics.

e) L'edició de les ponències o conclusions resultants.

No són despeses subvencionables:

a) Les despeses socials associats a les actuacions subvencionades.

b) Els cursos de postgrau, de reciclatge o d'especialització.

c) Material inventariable, qualsevol que siga la seua quantia.

d) Material d'oficina i material fungible, en general, que no tinga relació amb l'activitat proposada.

e) Les despeses de funcionament propis del centre d'investigació.

f) Els de lloguer de locals o carpes.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions seran els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

Podrà sol·licitar aquestes subvencions com a investigadors responsables de la seua execució el personal investigador doctor amb vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb l'entitat beneficiària, que haurà de mantindre durant el període d'execució de la subvenció

Requisits

Per a ser subvencionables, els esdeveniments hauran de reunir els requisits següents:

a) Celebrar-se a la Comunitat Valenciana.

b) Tindre caràcter internacional, fet que implica que tant en el comité científic com entre ponents i conferenciants haurà de figurar personal investigador amb destinació en un centre d'investigació d'un altre país.

El període de realització de l'actuació estarà comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2024.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta. 2....
Saber més
Criteris de valoració
1. Les sol·licituds s'avaluaran segons els criteris i els barems següents: a) La qualitat i la rellevància científica de l'activitat que es proposa. En aquest apartat es valorarà que la temàtica estiga alineada amb l'Estratègia europea 2020 i els seus reptes socials (40 %). 1. Fins a 25 punts:...
Saber més
Òrgans de tramitació
L'òrgan instructor, a qui correspondrà la tramitació del procediment, serà la unitat administrativa superior dependent de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, així com el servei dependent d'aquella que exercisca les funcions a aquest efecte.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 20 de novembre de 2023 (DOGV núm 9710 de 24 d'octubre de 2023 ).

Documentació
La sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació: a) Memòria descriptiva de l'activitat a realitzar, on es farà constar, si és el cas, l'alineació de la temàtica de l'activitat amb l'Estratègia Europea d'Investigació i Innovació 2020-2024 i els seus reptes socials. b) Curriculum vitae...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Vegeu l'Enllaç "Guia per a emplenar els formularis telemàtics" en l'apartat següent INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA". Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Pas 1: Descarregar les plantilles dels documents a annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los. Pas...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Temini tancat

  Termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació del present acord, per a esmenar la falta o acompanyar els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistides de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'establix en l'article 68 de la Llei 39/2015,...

  Saber més
  Descripció

  Acord de la Direcció General de Ciència i Investigació pel qual es requerix l'esmena de les sol·licituds de subvencions per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional per a l'any 2024 (CIAORG...

  Saber més

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Termini obert

  Resolució

  Termini màxim
  La resolució de les ajudes convocades i la seua notificació es realitzarà conforme al que s'estableix en l'article 20 de l'Ordre de bases reguladores 19/2020 d'1 d'octubre. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds presentades i per a la concessió de les subvencions serà de sis mesos a...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  Les subvencions tindran un import màxim de 9.000 euros.
  Obligacions
  1. La justificació de les ajudes es farà d'acord amb el que s'estableix en l'article 22 de les bases reguladores. 2. A més, es justificarà l'execució de l'activitat subvencionada presentant aquests documents: a) Una memòria de les activitats executades. b) El programa científic definitiu,...
  Saber més
  Observacions

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictades, conforme els articles 112, 123 i 124 de la LPAC; o bé...

  Saber més
  Òrgans resolució
  Elevada la proposta de resolució definitiva, la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació dictarà la corresponent resolució definitiva del procediment, acte que posarà fi a la via administrativa i que serà notificat als interessats.

  Justificació

  Termini
  Termini obert

  Desistiment

  Recurs de reposició

  Renúncia