Detall de Procediment

Convocatòria de subvencions per a la contractació de personal agent o gestor d'innovació o d'investigació en salut dins del marc del Pla GenT

Codi SIA:: 2094367
Codi GVA:: 20286
Organisme: Conselleria de Sanitat
Termini de sol·licitud: TANCAT
(08-12-2023
27-12-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

  • Recurs Reposició

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte de la present resolució és convocar, en règim de publicitat, objectivitat i concurrència competitiva, subvencions pluriennals per a la contractació de personal agent o gestor d'innovació o d'investigació en salut, en el marc del Pla Generació Talent de Sanitat, Pla GenT, segons la regulació establida en l'Annex III de l'Ordre 2/2019, de 2 d'abril de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Requisits

Requisits

Per a participar en la present convocatòria, les entitats sol·licitants hauran de complir els requisits establits en l'article 5 de l'Ordre 2/2019, de 2 d'abril, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a finançar actuacions del «Pla GenT, Generació Talent». Aquestes entitats, presentaran una relació de persones candidates, que hauran de complir els següents requisits: a) Estar en possessió del títol de llicenciatura, enginyeria o grau. b) Tindre l'aval del representant de l'entitat beneficiària.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les fundacions del sector públic de la Generalitat que gestionen l'activitat investigadora dels departaments de salut i dels centres i serveis extra-departamentals adscrits a la conselleria amb competències en matèria de sanitat de la Generalitat. Les fundacions d'investigació associades als consorcis sanitaris integrats per la Generalitat i les Diputacions provincials que gestionen l'activitat investigadora de departaments de salut o centres assistencials. Les fundacions d'investigació en salut el patronat de la qual o òrgan de govern compte amb participació majoritària de membres proposats per la Generalitat.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria (DOGV núm. 9741 de 07.12.2023)

Formularis documentació

Cada entitat sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud, en el formulari habilitat per a això, que inclourà la signatura del representant legal de l'entitat en matèria d'investigació, i la relació de les propostes de persones candidates a contractar (com a màxim es presentaran 4 persones candidates), juntament amb la següent documentació per a cadascuna d'eixes persones: a) Còpia del títol de llicenciatura, enginyeria o grau de la persona a contractar, en el cas que hi haja oposició expressa per part de la persona candidata al fet que l'òrgan instructor realitze la consulta directament. Esta oposició, si escau, es presentarà a través del formulari d'Oposició de Consulta Interactiva de Dades de Titulació Universitària que es trobarà disponible en la guia *PROP juntament amb el formulari de sol·licitud. b) Escrit del representant legal de l'entitat sol·licitant avalant la seua contractació. c) Curriculum vitae de la persona candidata en format CV normalitzat (CVn) El CVn està disponible en la pàgina web de la Fundació Espanyola de Ciència i Tecnologia, FECYT (https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME) d) Memòria descriptiva del projecte d'intermediació com a agent d'innovació o investigació en salut que es pretén realitzar durant el gaudi de l'ajuda, amb indicació de les activitats a desenvolupar per la persona contractada. .

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Aquest procediment no té costos.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. ( https://sede.gva.es/va/sede_certificados ). IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l'objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que: 1- Haurà d'anotar-se el nom d'aquest tràmit que està llegint. 2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. 3- Si escau, haurà de procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-se el justificant de pagament. 4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals. b) * Detalle amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit * Emplene el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD" * Especifique la matèria objecte de la sol·licitud * Indique igualment l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau. d) Fer click sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació). e) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre. La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

L'òrgan instructor verificarà totes les sol·licituds rebudes, i si la documentació fora incompleta es requerirà la seua esmena en el termini de 10 dies naturals, amb l'advertiment que de no esmenar-se es donaria la sol·licitud com desistida. Les sol·licituds correctament presentades es valoraran conforme als criteris establits en l'article 8 de la convocatòria. Es delega en la persona titular de la direcció general amb competències en investigació i innovació, per a dictar la resolució de concessió de les subvencions, havent-se d'indicar este extrem en les respectives resolucions. La resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquesta publicació assortirà els efectes de notificació a les entitats interessades i es realitzarà en un termini màxim de sis mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. El còmput d'este termini s'interromprà durant el termini requerit per a l'esmena per l'interessat. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió d'ajuda, en els termes previstos en l'article 25 de la Llei 39/2015 d'1 d'Octubre, del procediment administratiu comú.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

1. Les sol·licituds s'avaluaran sobre un total de 100 punts, segons els següents criteris i barem: a) Formació de pre o postgrau relacionada amb les ciències de la salut (màxim 15 punts). Es valorarà segons els següents mèrits: - 3 punts per llicenciatura/grau addicional a la del requisit - 4 punts per màster relacionat - 5 punts per doctorat relacionat b) Formació relacionada amb l'activitat a desenvolupar: titulacions acadèmiques complementàries, cursos de més de 30 hores de duració (màxim 25 punts). Es valorarà segons els següents mèrits: - 1 punt per cada curs relacionat d'entre 30 – 49 hores - 2 punts per cada curs relacionat d'entre 50 – 100 hores - 3 punts per cada curs relacionat de més de 100 hores c) Experiència laboral relacionada amb l'activitat a desenvolupar: beques, contractes de gestió (màxim 35 punts). Es valorarà segons els següents mèrits: - 2 punts per mes de contracte en gestió - 1 punt per mes de beca o pràctiques en gestió - 0,5 punts per mes de contracte o beca en investigació d) Altres mèrits relacionats amb l'activitat a desenvolupar: docència, publicacions (màxim 15 punts). Es valorarà segons els següents mèrits: - 0,2 punts per crèdit de docència universitària - 1 punt per jornada o conferència impartida - 2 punts per codirecció de TFG o TFM - 4 per codirecció de tesi - 1 punt per publicació científica o de gestió d'investigació e) Adequació del perfil de la persona sol·licitant al pla estratègic de l'entitat beneficiària (màxim 10 punts). Es valorarà segons el següent. - 0 punts si la idoneïtat de la formació i les competències tècniques demostrables no s' adequa en absolut al pla estratègic de l' entitat beneficiària. - 2,5 punts si la idoneïtat de la formació i les competències tècniques demostrables s' adequa de manera acceptable al pla estratègic de l' entitat beneficiària. - 5 punts si la idoneïtat de la formació i les competències tècniques demostrables s' adequa bé al pla estratègic de l' entitat beneficiària. - 7,5 punts si la idoneïtat de la formació i les competències tècniques demostrables s' adequa molt bé al pla estratègic de l' entitat beneficiària. - 10 punts si la idoneïtat de la formació i les competències tècniques demostrables s' adequa excel·lentment al pla estratègic de l' entitat beneficiària. 2. La comissió avaluadora podrà recaptar l'assessorament de persones expertes designades per la persona titular de la direcció general en matèria d'investigació i innovació sanitària. 3. En el supòsit de produir-se empat en la puntuació total obtinguda per les sol·licituds durant el procés d'avaluació, es resoldrà aplicant criteris d'equilibri de gènere, atenent el que es disposa en la Llei 9/2003, de 2 d'abril i la Llei orgànica 3/2007, en el seu article 11. Si després d'això l'empat persistira, es resoldrà per decisió motivada de la comissió d'avaluació.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Termini alegació:
des de: 20-02-2024
fins a: 29-02-2024

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Si la documentació aportada és incompleta, es requerirà les entitats sol·licitants, mitjançant publicació en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat i la guia PROP de la Generalitat, perquè en en termini de 10 dies naturals, esmenen la falta o adjunten els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fan, es considerarà que han desistit de la seua sol·licitud. La comissió d'avaluació realitzarà una proposta de resolució provisional, que es publicarà en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat, concedint un termini de deu dies naturals per a presentar les al·legacions oportunes. Després de l'estudi de les al·legacions rebudes es publicarà la proposta de resolució definitiva, donant a les persones proposades un termini de 10 dies naturals per a remetre el document d'acceptació de la proposta de subvenció firmada amb el vistiplau del representant legal de l'entitat. La falta de presntació d'esta documentació en el termini establit s'entendrà com a desistiment de la sol·licitud.

Termini

Termini

Deu dies naturals des del dia següent a la seua sol·licitud mitjançant publicació en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat

Obligacions

Obligacions

Les entitats beneficiàries hauran de formalitzar un contracte laboral amb els agents d'innovació o investigació en salut d'acord amb l'article 23 bis de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació i remetre una còpia del mateix a l'òrgan instructor en el termini d'un mes des de la seua formalització. Les entitats beneficiàries hauran de realitzar la justificació de les despeses imputades a esta subvenció en el temps i forma establit en els article 22 i 41 de les bases reguladores.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

La duració de les subvencions serà de tres anys (36 mesos). La data d'inici del còmput de l'ajuda s'establirà en la resolució de concessió. La subvenció màxima anual, per a cadascun dels contractes a temps complet, serà de 35.000,00 euros, que es destinarà a finançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social. La retribució mínima que hauran de rebre els agents d'innovació o d'investigació en salut, serà de 26.495,00 euros bruts anuals, havent-se d'indicar en cada contracte. De la subvenció anual de cadascun dels contractes establida en l'apartat anterior (35.000,00 euros), el percentatge d'ajuda finançat per la Generalitat en cadascuna de les anualitats serà el següent: 100% per al primer any, 85% per al segon any, i 75% per al tercer any.

Termini màxim

Termini màxim

La resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Esta publicació assortirà els efectes de notificació a les entitats interessades i es realitzarà en un termini màxim de sis mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. El còmput d'este termini s'interromprà durant el termini requerit per a l'esmena per l'interessat. Transcorregut este termini sense que haja recaigut resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió d'ajuda, en els termes previstos en l'article 25 de la Llei 39/2015 d'1 d'Octubre, del procediment administratiu comú

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Efecte silenci

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Termini justificació:
des de: 30-01-2024
fins a: 31-01-2025

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

La justificació es realitzarà mitjançant la presentació de la següent documentació: - Relació classificada de les despeses de l'activitat amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i data de pagament - Detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència. - Justificants de despesa i pagament degudament autenticats. - Un certificat que acredite que la subvenció concedida ha sigut degudament registrada en la comptabilitat de l'entitat i que la documentació original acreditativa de la despesa realitzada es troba en les dependències d'aqesta, a la disposició de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes. - Un certificat que acredite que no hi ha concurrència de despesa amb altres subvencions.

Termini

Termini

La justificació es realitzarà abans del 31 de gener de l'anualitat següent a la seua execució

Presentació

Presentació

Presentació

Presentació