Detall de Procediment

Depòsit de garantia en metàl·lic.

Codi SIA: 2299202
Codi GUC: 20868
Organisme: CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Procediment de constitució d'un depòsit de garantia en metàl·lic, davant un òrgan administratiu o entitat de la Generalitat, obligació que ve establida en una norma, negoci jurídic, acte administratiu o resolució.

Interessats

Persones físiques i jurídiques que necessiten depositar una garantia, davant un òrgan administratiu o entitat de la Generalitat, segons una norma, negoci jurídic, acte administratiu o resolució.

Normativa del procediment

 • Ordre de 14 de febrer de 1986, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de Fiances (DOGV núm. 350 de 07.03.1986).
 • Ordre de 16 de desembre de 1996, per la qual es modifica l'Ordre de 14 de febrer de 1986, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de Fiances (DOGV núm. 2922 de 04.02.1997).
 • Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos (BOE núm. 48 de 25.02.1997).
 • Ordre de 7 de gener de 2000, per la qual desenvolupa el Reial decret 161/1997, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de la Caixa General de Depòsits (BOE 25.01.2000), modificada per l'Ordre ECO/2120/2002, de 2 d'agost (BOE 24.08.2002).
 • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i "2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (BOE Núm. 272 de 09.11.2017.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Termini

L'establit en la norma, negoci jurídic, acte administratiu o resolució.

Documentació

- Dades identificatives de la persona física o jurídica que constitueix la garantia. - Identificació de l'òrgan administratiu o entitat a la disposició de la qual es constitueix la garantia. - Citació de l'expedient, precepte de la norma, negoci jurídic, acte administratiu o resolució que imposa la constitució de la garantia davant la Caixa. - Import de la garantia en metàl·lic.

Forma presentació

Presencial
Hauran de demanar cita prèvia en el telèfon 012 (96 386 60 00 per a crides des de fora de la Comunitat Valenciana) o en la pàgina web atv.gva.es, per a la Caixa de Depòsits de la Direcció Territorial d'Hisenda i Model Econòmic de la província on es desenvolupe la licitació o autorització administrativa adjudicada, per a obtindre la carta de pagament corresponent (Model 469). Dirigir-se, el dia i hora de la cita, a la Secció de Tresoreria de la: - DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC-CASTELLÓ. Plaza TETUAN, 38-39. 12001 Castelló de la Plana. Telèfon: 012. - DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC-ALACANT. Carrer CHURRUCA, 25. 03003 Alacant. Telèfon: 012. - DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC-VALÈNCIA. Carrer C/ Palau, 12. 46003 VALÈNCIA. Telèfon: 012.
Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

Preferiblement es realitzarà per mitjans telemàtics. Procediment electrònic L'adjudicatari ha d'enviar un email a la Caixa de Depòsits dependent de la Direcció Territorial de la Direcció Territorial d'Hisenda i Model Econòmic de la província on es desenvolupe la licitació o autorització administrativa adjudicada - Alacant: tesoreria_atv_alicante@gva.es - Castelló: tesoreria_castellon@gva.es - València: cajadepositos_valencia@gva.es sol·licitant la carta de pagament i indicant en aquest: Dades identificatives de la persona física o jurídica que constitueix la garantia. Identificació de l'òrgan administratiu o entitat a la disposició de la qual es constitueix la garantia. Identificació de l'expedient, precepte de la norma, negoci jurídic, acte administratiu o resolució que imposa la constitució de la garantia davant la Caixa. Import de la garantia a depositar - Des de la Caixa de Depòsits es remetrà a l'adjudicatari, per email, una carta de pagament en format PDF (Model 469) que hauran d'imprimir per a realitzar el depòsit en qualsevol oficina de CaixaBank, en efectiu o xec bancari a favor de la Tresoreria de la Generalitat. - Una vegada mecanitzada per l'entitat bancària, hauran de remetre la carta de pagament juntament amb el justificant de pagament a l'ens o Conselleria que els requereix el depòsit de la garantia. Passos del procediment presencial - Presentació en el taulell de la Caixa de Depòsits de la Direcció Territorial de la província corresponent per a facilitar totes les dades citades en l'apartat anterior. - La Caixa de Depòsits estén el document 469 - carta de pagament- i ho entrega a l'interessat. - L'interessat fa l'ingrés de la carta de pagament en qualsevol oficina de CaixaBank, en efectiu o xec bancari a favor de la Tresoreria de la Generalitat. - Una vegada mecanitzada la carta de pagament per l'entitat bancària, l'hauran de remetre a l'ens o Conselleria que els requereix el depòsit de la garantia.

òrgans de tramitació

Organismes

 • CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
 • C/ PALAU, 14

  46003 - València/Valencia

Òrgans resolució

Organismes

 • CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
 • C/ PALAU, 14

  46003 - València/Valencia