Detall de Procediment

Devolució de depòsit de garantia en metàl·lic.

Codi SIA: 2299204
Codi GUC: 20870
Organisme: CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Procediment de devolució del depòsit de garantia en metàl·lic, davant un òrgan administratiu o entitat de la Generalitat, per una obligació que ve establida en una norma, negoci jurídic, acte administratiu o resolució, a través de transferència bancària.

Interessats

Persones físiques i jurídiques que hagen depositat en la Caixa de Depòsits de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic una garantia en metàl·lic, per una obligació que ve establida en una norma, negoci jurídic, acte administratiu o resolució.

Normativa del procediment

 • Ordre de 14 de febrer de 1986, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de Fiances (DOGV núm. 350 de 07.03.1986).
 • Ordre de 16 de desembre de 1996, per la qual es modifica l'Ordre de 14 de febrer de 1986, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de Fiances (DOGV núm. 2922 de 04.02.1997).
 • Reial decret 161/1997, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de la Caixa General de Depòsits (BOE núm. 48 de 25.02.1997).
 • Ordre de 7 de gener de 2000, per la qual desenvolupa el Reial decret 161/1997, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de la Caixa General de Depòsits (BOE 25.01.2000), modificada per l'Ordre ECO/2120/2002, de 2 d'agost (BOE 24.08.2002).
 • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i "2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (BOE Núm. 272 de 09.11.2017).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Termini

A partir de la finalització del termini de la garantia.

Documentació

- Sol·licitud de devolució de depòsit de garantia en metàl·lic, juntament amb un certificat de titularitat de compte bancari a nom de l'adjudicatari, on es realitzarà la devolució. - L'òrgan administratiu o entitat a la disposició de la qual es va constituir la garantia comunicarà a la Caixa de Depòsits, en la qual es va depositar, l'acord de cancel·lació de la garantia en metàl·lic, així mateix, li facilitarà tota la documentació i dades necessàries perquè aquesta procedisca a la seua devolució a l'interessat.

Forma presentació

Presencial
A l'òrgan administratiu o entitat que en el seu moment va requerir el depòsit de la garantia, que és qui inicia la tramitació de la devolució.
Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

Quan finalitze el tràmit de devolució, es realitzarà una transferència, amb l'import corresponent, en el compte facilitat a l'òrgan competent en la sol·licitud de devolució.

òrgans de tramitació

Organismes

 • CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
 • C/ PALAU, 14

  46003 - València/Valencia

Òrgans resolució

Organismes

 • CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
 • C/ PALAU, 14

  46003 - València/Valencia