Programa Eurodisea per a joves de la Comunitat Valenciana (sol·licitud de pràctiques professionals en una regió europea)

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Codi SIA: 2352517
|
Codi GVA: 21328
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Regular les condicions de participació dels joves de la Comunitat Valenciana que vulguen fer una pràctica professional en una regió europea i al mateix temps perfeccionar un altre idioma.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

1. En les estades en l'estranger dels joves valencians serà aplicable la normativa d'estrangeria, laboral o educativa del país de destinació.

 

2. Les condicions generals de l'estada a la regió d'acolliment, d'acord amb el principi d'autonomia dels textos fundadors, seran les que estableix aquesta i poden consultar-se en www.eurodysse.eu. Durant el primer mes, els joves de la Comunitat Valenciana rebran una remuneració suficient d'acord amb el nivell de vida de la regió, un curs intensiu de l'idioma de la regió, allotjament i manutenció, i participaran també en activitats culturals. Posteriorment, durant el període de pràctica en l'empresa, l'allotjament serà facilitat per la regió de destinació i serà a càrrec del jove (segons regió). No obstant això, aquest ha de preveure que ha de fer front a les seues despeses fins que reba la primera remuneració.

 

3. Així mateix comptaran amb assegurança d'accidents, responsabilitat civil i repatriació a càrrec del Programa Eurodisea. L'assistència sanitària dels joves en països de la UE i de l'EEE estarà coberta per la targeta sanitària europea i/o per una assegurança privada, i als països europeus que no siguen membres de la UE, per una assegurança privada.

 

4. A la finalització de la pràctica, la regió d'acolliment emetrà un certificat acreditatiu d'aquesta, sempre que aquesta s'haja desenvolupat dins dels paràmetres que estableix el Programa Eurodisea i el jove aporte l'informe de finalització de l'estada. Aquest informe s'ha d'allotjar en el seu perfil en la web, tant en la llengua de la regió d'acolliment com en la seua llengua materna. Així mateix, ha de contestar el qüestionari d'avaluació de les pràctiques en aquesta web.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Per a participar en el programa d'intercanvi, han de reunir els requisits següents:

a) Haver nascut o estar empadronat a la Comunitat Valenciana almenys els últims tres anys i tindre la nacionalitat espanyola o d'algun dels països europeus actius en el Programa Eurodisea.

b) Tindre una edat compresa entre els 18 i 30 anys (els dos inclosos).

c) Tindre una qualificació professional.

d) Tindre un coneixement bàsic d'un idioma europeu.

e) Estar inscrit com a demandant d'ocupació.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. Les sol·licituds presentades s'integraran en una borsa de candidats que la Comunitat Valenciana proposarà a les diferents regions en funció de les ofertes de pràctiques d'aquestes regions, segons la qualificació del sol·licitant.

 

2. D'acord amb les ofertes publicades per les altres regions, el Servei de l'FSE convocarà els candidats amb el perfil adequat, per ordre d'antiguitat en la data de registre d'entrada de la sol·licitud, per a la realització d'una entrevista personal i l'ompliment del dossier de candidatura en la web oficial (www.eurodyssee.eu). Després de la comprovació del compliment dels requisits de participació i la idoneïtat del candidat, el Servei de l'FSE validarà i enviarà aquest dossier juntament amb el currículum a la regió d'acolliment a través de la intranet de la web oficial.

 

3. La selecció final la realitzarà la regió d'acolliment juntament amb l'empresa que ofereix la pràctica, que podrà fer una entrevista telefònica o emprar els mitjans que considere necessaris per a comprovar l'adequació del candidat per al lloc oferit, el nivell d'idiomes i altres informacions que hagen aportat els candidats.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

La sol·licitud es podrà presentar en qualsevol moment de l'any i tindrà una validesa d'un any natural des de la data de presentació en el registre d'entrada. Si, passat un any, l'interessat no manifesta interés a mantindre la seua candidatura, la sol·licitud serà arxivada.

Documentació
La sol·licitud, degudament omplida en el model normalitzat disponible en l'adreça d'internet www.gva.es/eurodisea, s'ha de presentar juntament amb la documentació següent: a) Certificat d'empadronament a la Comunitat Valenciana. b) Fotocòpia del document nacional d'identitat. c) Currículum en...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
El sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), tots dos admesos per la seu electrònica de la Generalitat.
Presencial

a) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. (En este cas s'haurà de presentar en

sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.)

b) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

c) En les oficines d'assistència en matèria de registres.

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

 

 

 

On dirigir-se

Resolució

Obligacions
1. Els candidats han de facilitar la documentació que se'ls requerisca per part del Servei de l'FSE així com per la regió d'acolliment o l'empresa receptora. 2. La subscripció del document de candidatura oficial en resposta a una oferta determinada obliga el candidat al fet que, en cas que siga...
Saber més