Sol·licitud de registre de certificats de coneixements de valencià previstos en l'Ordre 7/2017, de 2 de març

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 2365485
|
Codi GVA: 21382
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Altres tràmits
 • Recurs d'alçada
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Registrar en el Servei de Formació i Acreditació de del Direcció General d'Ordenació i Política Lingüística de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, els certificats de valencià/català previstos en l'Ordre 7/2017, de 2 de març, i que es consideren equivalents als certificats de la JQCV.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Recurs d'alçadaTermini obert
Observacions

- Es consideren equivalents, i, per tant, es validen, els certificats que es detallen en l'annex II de l'Ordre 7/2017, de 2 de març.

- La JQCV solament registrarà el certificat presentat en el Servei de Formació i Acreditació de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. La JQCV no expedirà cap certificat a banda.

 

Normativa
 • Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

- Les persones que hagen obtingut un certificat de coneixements de valencià/català per superació de prova en alguna entitat, institució, administració pública o organisme i que estiguen previstos en l'annex II de l'Ordre 7/2017, de 2 de març.

- Els certificats obtinguts i expedits per la JQCV estan registrats automàticament d'ofici i no cal sol·licitar que siguen registrats.

Com es tramita

Procés de tramitació

- La persona titular de la direcció general amb competències en matèria de política lingüística validarà els títols i certificats a proposta del Ple de la JQCV. Correspon al Ple de la JQCV fixar els criteris per a validar altres títols o certificats diferents d'aquells que figuren en l'Ordre 7/2017, de 2 de març.

- Si el certificat presentat per la persona interessada està previst en l'annex II de l'esmentada Ordre, rebrà un correu electrònic amb la indicació del número de registre corresponent i el nivell. No s'expedirà cap certificat de JQCV a banda.

- La JQCV pot supeditar el registre de les validacions a les comprovacions prèvies.

- Si el certificat presentat no està previst en l'annex II, la sol·licitud serà resolta per la Comissió d'Homologacions del Ple de la JQCV mitjançant resolució del president de la JQCV i que serà notificada a la persona interessada per carta certificada al domicili o per notificació electrònica.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
- L'imprés de sol·licitud de registre de certificats de coneixements de valencià disponible en «impresos associats». - Còpia del Certificat de valencià/català emés per una entitat certificadora, institució, administració pública o organisme previstos en l'annex II de l'Ordre 7/2017, de 2 de març....
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
AVíS: El tràmit telemàtic de registre de certificats de valencià solament es podrà utilitzar si el certificat emés per l'entitat corresponent és un document electrònic on conste la firma digital de l'òrgan competent, CSV (codi segur de verificació) i URL per a la comprovació de l'autenticitat...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

d) A les oficines d'assistència en matèria de registres o en qualsevol altre registre que establisquen les disposicions vigents.

I preferentment en l'oficina de registre de:

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini per a resoldre la validació i registre de certificats és de tres mesos des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'Administració o organisme competent per a la seua tramitació.
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ No
Recurs que procedeix contra la resolució
Alçada
Observacions

Contra la resolució del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, que no posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant de la Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística, d'acord amb el que disposen...

Saber més

Recurs d'alçada

Termini
Termini obert

En el termini per a interposar el recurs d'alçada és d’un mes comptat des de l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici que...

Saber més
Descripció

Contra la resolució del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, que no posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, d'acord amb el que...

Saber més