Subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa en l'àmbit social. Modalitat A

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 2410925
|
Codi GVA: 21502
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 09-04-2024

Fins 22-04-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Recurs d'alçada
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Resolució de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoquen les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa en l’àmbit social, per a l’any 2024.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
09-04-2024 al 22-04-2024
Al·legació / AportacióTermini obert
Recurs d'alçadaTermini obert
Recurs de reposicióTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Poden optar a estes ajudes les associacions cíviques i altres entitats sense ànim de lucre, sindicats, associacions empresarials, associacions professionals i fundacions legalment constituïdes i inscrites en el registre de l'administració que corresponga en funció del tipus d'entitat o d'organització.

No poden presentar-se a la subvenció els llibres de festes de les comissions de les Falles, Fogueres, Magdalena i Moros i Cristians que hagen obtingut premi en la convocatòria respectiva de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

 

Podeu consultar el punt 1, de l'apartat 5 de la resolució de convocatòria i l'article 12 i l'article 13.4 de les bases reguladores.

Requisits

Per a poder obtindre la condició d'entitats beneficiàries heu de consultar els requisits en l'article 2 apartat 2 de l'Orde 66/2016, de 18 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a este procediment.

Així mateix podeu consultar l'article 4 de l'orde esmentada on es descriuen les obligacions per a ser entitats beneficiàries.

Com es tramita

Procés de tramitació

No s'accepten les sol·licituds presencials.

 

Podeu consultar l'apartat 3 de la resolució de convocatòria.

 

 

Criteris de valoració

Podeu consultar l'apartat 5 de la resolució de convocatòria.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria en el DOGV.

 

 

Forma de presentació
Telemàtica
La sol·licitud de participació és telemàtica, a través del tràmit electrònic adequat a cada modalitat. La introducció de dades en l'aplicació ha de realitzar-se d'acord amb els models i les instruccions que es disposen en el manual d'ajuda que està disponible en la pàgina web de la Conselleria...
Saber més

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Termini obert
  Descripció

  Té dret a formular al·legacions, utilitzar els mitjans de defensa admesos per l'Ordenament Jurídic, i a aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d'audiència, que hauran de ser tinguts en compte per l'òrgan competent en redactar la proposta de resolució. Podeu...

  Saber més
  Forma de presentació

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre esta convocatòria de subvencions és de sis mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria.
  Quantia i cobrament
  L'import global màxim que es pot assignar per a esta convocatòria és d'1.660.000 euros, a càrrec de la línia S0122, «Ajudes a la promoció del valencià en l'àmbit social», dels pressupostos de 2024 de la Generalitat Valenciana. Modalitat A. Les associacions cíviques i altres entitats sense ànim...
  Saber més
  Obligacions
  Podeu consultar l'article 4 de l'Orde 66/2016, per la qual s'aproven les bases reguladores d'este procediment.
  Òrgans resolució
  Sancions
  El règim sancionador en la matèria regulada en este projecte d'orde serà l'establit en el títol IV de la Llei general de subvencions i en els articles del 173 al 177 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat. Podeu consultar l'article 29 de les bases.

  Desistiment

  Descripció

  Tot interessat podrà desistir de la seua sol·licitud o, quan no estiga prohibit per l’ordenament jurídic, renunciar als seus drets. El desistiment consistix a abandonar la sol·licitud i el procediment iniciat. L’Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia, i declararà conclús el...

  Saber més
  Forma de presentació

  Recurs d'alçada

  Termini
  Termini obert

  El termini per interposar el recurs d’alçada serà d’un mes si l’acte és exprés. Una vegada transcorregut este termini sense que s’hi haja interposat el recurs, la resolució expressa serà ferma amb caràcter general. Si l’acte no és exprés, el sol·licitant i altres possibles interessats podran...

  Saber més
  Descripció

  Les resolucions i actes quan no posen fi a la via administrativa, podran ser recorreguts en alçada davant l'òrgan superior jeràrquic del que els va dictar. Podeu consultar l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Forma de presentació

  Recurs de reposició

  Termini
  Termini obert

  El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant el conseller d'Educació, Universitats i Ocupació en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Descripció

  De conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra este acte, que posa...

  Saber més
  Forma de presentació

  Renúncia

  Descripció

  Tot interessat podrà desistir de la seua sol·licitud o, quan no estiga prohibit per l’ordenament jurídic, renunciar als seus drets. El desistiment consistix a abandonar la sol·licitud i el procediment iniciat. L’Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia, i declararà conclús el...

  Saber més
  Forma de presentació