Detall de Procediment

MODALITAT A. RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2023, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social, per a l'any 2023.

Codi SIA: 2410925
Codi GUC: 21502
Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Termini de sol·licitud:
31-01-2023
-
13-02-2023
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

MODALITAT A Les associacions cíviques i altres entitats sense ànim de lucre, sindicats, associacions empresarials, associacions professionals i fundacions legalment constituïdes i inscrites en el registre de l'administració que corresponga en funció del tipus d'entitat o d'organització.

Requisits

Per a poder obtindre la condició d'entitats beneficiàries heu de consultar els requisits descrits en l'article 2 apartat 2 de l'Ordre 66/2016, de 18 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a aquest procediment. Així mateix heu de consultar l'article 4 de l'ordre esmentada on es descriuen les obligacions per a ser entitats beneficiàries.

Interessats

Entitades beneficiàries - Poden optar a aquestes ajudes les associacions cíviques i altres entitats sense ànim de lucre, sindicats, associacions empresarials, associacions professionals i fundacions legalment constituïdes i inscrites en el registre de l'administració que corresponga en funció del tipus d'entitat o d'organització. - No poden optar a les ajudes d'aquesta modalitat les associacions de mares i pares dels centres educatius. - No poden optar a les ajudes d'aquesta modalitat els llibres de festes de les comissions de les Falles, de les Fogueres, de la Magdalena i Moros i Cristians que obtinguen premi en la convocatòria respectiva de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Podeu consultar el punt 1, de l'apartat 5 de la Resolució i l'article 12 i l'article 13.4 de les bases reguladores.

Normativa del procediment

Termini

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9522, de 30/01/2022). Podeu consultar el punt 7, de l'apartat 3 de la Resolució.

Forma presentació

Telemàtica
La sol·licitud ha d'anar firmada per la persona física o per qui represente legalment l'entitat utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho, s'accedirà a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de: htpps://sede.gva.es. Heu de disposar d'algun dels sistemes de firma electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat. La introducció de dades en l'aplicació ha de fer-se d'acord amb els models i les instruccions que es disposen en el manual d'ajuda que estarà disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport: <ceice.gva.es/va/web/dgplgm/subvencions>. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. <https://sede.gva.es/> IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en la qual heu d'omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que: 1- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides (podeu descarregar-los des d'"Impresos associats", abans de començar a tramitar amb certificat, o des de la tramitació en l'apartat "Documentar"; així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, firmar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls. 2- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d'omplir el formulari de dades generals. b) Empleneu els criteris valorables quantificables. c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat, heu omplit i heu firmat. d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu el justificant de registre. La presentació telemàtica ha finalitzat. Podeu consultar la Guia en: https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/associacions.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

No s'accepten les sol·licituds presencials. 1. La sol·licitud de participació és telemàtica. 2. La sol·licitud s'atén al que indiquen els articles 8 i 9 de l'Ordre 66/2016, de 18 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV núm. 7900, de 20.10.2016), per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social. 3. Per a fer la formalització efectiva de la sol·licitud cal presentar-la degudament emplenada i firmada electrònicament. 4. No es pot presentar més d'una sol·licitud per modalitat. Si s'opta a més d'una modalitat, s'han de presentar tantes sol·licituds com nombre de modalitats a les quals s'opte. En la modalitat D, s'han de presentar tantes sol·licituds com nombre de projectes als quals s'opte. 5. En cas que es presente més d'una sol·licitud en una mateixa modalitat, la darrera sol·licitud serà l'única vàlida, excepte en la modalitat D, en què s'han de presentar tantes sol·licituds com nombre de projectes als quals s'opte. 6. La sol·licitud s'ha d'emplenar d'acord amb les instruccions que figuren en la plataforma electrònica i en les bases de la Resolució. La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes implica l'acceptació expressa i formal de les bases de la convocatòria. Podeu consultar l'apartat 3 de la Resolució.

Criteris de valoració

Consulteu l'apartat 5 de la Resolució.

òrgans de tramitació

Organismes

 • CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia

Obligacions

Consulteu l'article 4 de l'Ordre 66/2016, per la qual es regulen les bases.

Termini màxim

Podeu consultarels apartats 9 i 10 de la Resolució.

Observacions

Podeu consultar l'apartat 15 de la Resolució.

Òrgans resolució

Organismes

 • CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia

Quantia i cobrament

1. L'import global màxim que es pot assignar per a aquesta convocatòria és de 2.400.000 euros, a càrrec de la línia S0091000, «Ajudes a la promoció del valencià i a projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social», del pressupost de 2023 de la Generalitat Valenciana. Per a la modalitat A. Associacions cíviques i altres entitats sense ànim de lucre, sindicats, associacions empresarials, associacions professionals i fundacions legalment constituïdes i inscrites en el registre de l'administració que corresponga en funció del tipus d'entitat o d'organització: 940.000 euros. Podeu consultar el punt 2, de l'apartat 2 de la Resolució.