Declaració responsable d'aprofitament de productes forestals per a actuacions de caràcter cultural o educatiu

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2408184
|
Codi GVA: 21642
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Notificar a l'Administració forestal mitjançant una declaració responsable la realització d'un aprofitament de productes forestals per a actuacions de caràcter cultural o educatiu.

 

Es considera aprofitament de productes forestals per a actuacions de caràcter cultural o educatiu l'extracció d'espècies forestals arbòries, arbustives, de matoll o herbàcies, o d'alguna de les seues parts, destinada a la realització d'actuacions culturals o educatives.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

El termini de vigència de l'autorització per a fer un aprofitament de productes forestals per a actuacions de caràcter cultural o educatiu és un any a partir de la data de presentació de la declaració.

 

El titular queda subjecte a les obligacions que estableix l'article 28 del DECRET 205/2020, d'11 de desembre, respecte de la determinació de l'aprofitament prèviament a l'inici.

Amb aquest objectiu, el titular o la persona que tinga la seua representació ha de posar-se en contacte amb la corresponent oficina comarcal de medi ambient per a la planificació de les actuacions corresponents. Podeu accedir a la informació de contacte a través de l'enllaç següent:

https://agroambient.gva.es/va/agentes-medioambientales/donde-estan

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Qualsevol persona física o jurídica.

Requisits

Ostentar la titularitat de la muntanya o terreny forestal o representar a la persona que ostente esta titularitat en els termes establits per la legislació del procediment administratiu comú.

La representació podrà acreditar-se mitjançant qualsevol mig vàlid en dret que deixe constància fefaent de la seua existència conforme als termes de la legislació bàsica estatal.

S'entendrà acreditada la representació davant el sector públic autonòmic mitjançant apoderament "apud acta" efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica en la corresponent seu electrònica, o a través de l'acreditació de la seua inscripció en el registre electrònic d'apoderaments (REA).

Com es tramita

Procés de tramitació

Presentació de la declaració responsable en imprés normalitzat (persona interessada).

La presentació de la declaració responsable, sota els requisits que estableix el DECRET 205/2020, d'11 de desembre, habilita des del dia de la seua presentació per a l'inici de l'aprofitament, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguen atribuïdes les administracions públiques.

La direcció territorial de la conselleria competent en matèria forestal a la qual s'adrece la declaració responsable podrà comprovar d'ofici:

a) si estima que és de la seua competència la recepció; en cas contrari, donarà trasllat a l'òrgan competent per a la tramitació i notificarà aquesta circumstància a l'interessat.

b) si la declaració responsable és el mitjà adequat d'intervenció, segons el que estableix aquest decret.

La direcció territorial podrà requerir en qualsevol moment la persona que va presentar la declaració responsable i, en el termini de deu dies, la documentació acreditativa del compliment dels requisits establits en la normativa vigent per a la realització de l'aprofitament forestal.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

En qualsevol moment de l'any.

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així els sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en els registres que s'indiquen a continuació, no obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació en forma electrònica.

On dirigir-se

Resolució

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Sancions
Les que preveu la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana. Així mateix, d'acord amb l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter...
Saber més