Subvencions a les llibreries de la CV per a potenciar les activitats culturals de promoció del llibre i la lectura.

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 2408694
|
Codi GVA: 21680
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Es convocan per a l'exercici 2023 les subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a les llibreries de la Comunitat Valenciana, per a la promoció del llibre i la lectura, i afavorir el foment de les llibreries com a establiments d'espais culturals i de negoci oberts al públic,...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

No podran ser beneficiàries les llibreries i establiments de comerç al detall:

a) Que venguen llibres que, d’acord amb una resolució administrativa o sentència judicial, hagen incomplit l’obligació de respectar el preu fix en els últims quatre anys.

b) Les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003 (LGS).

c)Les entitats que no es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 (LGS).

 

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les llibreries o els establiments de comerç al detall que, formalment constituïdes com a empreses de caràcter privat, bé com a persones jurídiques, físiques o comunitats de béns, i situades a la Comunitat Valenciana, tinguen com a activitat principal la venda de llibres, disposen, com a mínim, en...

Saber més
Requisits

El fons editorial variat mínim que han de disposar les entitats per a poder ser beneficiàries de la subvenció convocada ha de ser d’almenys 2.000 exemplars i correspondre, com a mínim, a 30 segells editorials diferents.

Com es tramita

Procés de tramitació
Les subvencions seran concedides, d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, per mitjà del procediment de concurrència competitiva a les entitats sol·licitants que complisquen els requisits establits i realitzen les activitats objecte de...
Saber més
Criteris de valoració
Seran objecte de subvenció les activitats següents: a) L’organització i realització d'activitats de difusió i promoció de la lectura i del llibre valencià (com per exemple presentacions de novetats, clubs de lectura o actes amb la presència d'autors i autores) realitzades per les entitats que...
Saber més
Observacions

Aquestes subvencions contribuiran al finançament, fins al màxim del 100 %, de les despeses originades per a la realització de les activitats subvencionades que realitzen les entitats beneficiàries. Amb caràcter general es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable...

Saber més
Òrgans de tramitació
L’òrgan competent per a l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió de la subvenció serà la direcció general competent en matèria del llibre.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds serà de10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 9716 02.11.2023).

L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió.

 

Documentació
a) Annex I: sol·licitud de subvencions a les llibreries de la CV. b) Annex II: memòria econòmica i compte justificatiu. c) Annex III: model de domiciliació bancària, opcional en cas de persona física (si és nou perceptor o canvi de número de compte bancària) A la sol·licitud s'haurà d'adjuntar...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar les sol·licituds serà de sis mesos a comptar de la data de publicació de la resolució de la corresponent convocatòria.
Quantia i cobrament
QUANTIA Al finançament de les ajudes que s’estableixen en la present resolució es destinen 400.000 euros, com a màxim, a càrrec de l'aplicació pressupostària 09.03.01.452.10, capítol IV, línia de subvenció S8609000, dels pressupostos de la Generalitat 2023. Aquesta quantitat no suposa un...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu
Obligacions
A més de les obligacions que amb caràcter general s’estableixen en l’article 14 de la Llei 38/2003 (LGS), seran obligacions de les entitats beneficiàries de la subvenció les següents: a) Justificar la subvenció en els termes i terminis previstos en la Resolució de convocatòria. b) Complir, així...
Saber més
Observacions

El mitjà de notificació de cadascun dels tràmits d'aquest procediment serà a través dels mitjans electrònics, excepte la notificació de la resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport...

Saber més
Òrgans resolució
Es delega en la persona titular de la direcció general amb competència en matèria del llibre, a la facultat de concedir o denegar aquestes subvencions, amb un informe previ i a proposta de la comissió d'avaluació, i se l’autoritza a adoptar les mesures oportunes per al compliment i l'aplicació de...
Saber més
Sancions
Les infraccions i sancions administratives que es deriven de les funcions de control que corresponen a la Intervenció de la Generalitat es regularan d’acord amb el que preveu el títol IV de la Llei 38/2003 (LGS), i el capítol IV del títol X de Llei 1/2015 (LHPSPIS).