Detall de Procediment

Sol·licitud d'Esmena d'expedient en el Registre de Grups d'Interés (REGIA)

Codi SIA: 2512996
Codi GUC: 21992
Organisme: CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA
Termini de sol·licitud: Termini obert
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Permet aportar per via telemàtica la documentació necessària per a l'esmena de les sol·licituds d'inscripció o la correcció d'inexactituds, errors o omissions detectades en l'expedient. Així mateix, permet realitzar al·legacions o aportar la documentació que es considere oportuna si la persona interessada estima que no procedeix l'esmena requerida. L'aportació es realitzarà en resposta al requeriment d'esmena efectuat per l'òrgan responsable del Registre de Grups d'Interés de la Generalitat. Els grups d'interés són les persones jurídiques, entitats, organitzacions, plataformes, xarxes i, en els casos previstos per la llei, les persones físiques que duguen a terme activitat d'influència.

Interessats

Els grups d'interés o els seus representants que hagen rebut un requeriment d'esmena respecte a la inscripció en el Registre de Grups d'Interés

Normativa del procediment

Termini

El termini serà l'assenyalat en el requeriment d'esmena enviat per l'òrgan responsable del Registre.

Forma presentació

Telemàtica
La tramitació i presentació de sol·licituds, ajunte els annexos i la documentació corresponent, s'ha de realitzar EXCLUSIVAMENT PER MITJANS ELECTRÒNICS, utilitzant el certificat electrònic del grup d'interés o de qui ostente la seua representació. En qualsevol cas, ha de tractar-se del mateix certificat amb el qual es va realitzar la inscripció en el Registre com a grup d'interés o com a representant. Punxant en l'enllaç Presentació autenticada accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà annexar la documentació requerida o la que estime convenient, en el seu cas, i realitzar la presentació telemàtica, obtenint el corresponent justificant de registre. En el propi tràmit telemàtic i en l'apartat documentació citat anteriorment, es conté la documentació que hauran d'acompanyar a la sol·licitud. Aquests documents han de signar-se amb certificat digital pel representant legal de l'entitat i per les persones que, en el seu cas, corresponga, o si es tracta de còpies o escanejos de documents en paper, han de quedar a la disposició de l'administració per a la seua possible comprovació.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

Els grups d'interés o els seus representants hauran de presentar la sol·licitud per mitjans electrònics, utilitzant el certificat electrònic del grup d'interés o de qui ostente la representació legal d'aquest, de conformitat amb el que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El formulari d'esmena s'emplenarà accedint a l'aplicació RÈGIA (o a través de l'enllaç corresponent indicat en el següent apartat), mitjançant el certificat electrònic de la persona o entitat que realitza el tràmit, s'adjuntaran els documents electrònics requerits (o aquells altres que es considere oportú adjuntar) i finalment es registrarà d'entrada a través del registre telemàtic. La documentació s'incorporarà a l'expedient obert.

òrgans de tramitació

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA SERVEI DEL REGISTRE DE GRUPS D'INTERÉS DE LA GENERALITAT

Organismes

Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la persona titular de la conselleria competent en matèria de grups d'interés, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

SECRETARIA AUTONÒMICA DE PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Organismes

Recurs que procedeix contra la resolució

Alçada