Sol·licitud de tècniques de seguretat equivalents en baixa tensió o excepcions al reglament electrotècnic per a baixa tensió i excepcions al reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior (subjectes a autorització administrativa prèvia a la seua posada en servei). Indústria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 2887818
|
Codi GVA: 22588
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

1. Sol·licitar l'aplicació d'una TÈCNICA DE SEGURETAT EQUIVALENT en baixa tensió (art. 23.2 de l'RD 842/2002).

2. Sol·licitar una EXCEPCIÓ del compliment de determinades prescripcions del Reglament electrotècnic per a BAIXA TENSIÓ (art. 24 de l'RD 842/2002).

3. Sol·licitar una EXCEPCIÓ del compliment de determinades prescripcions del Reglament d'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA en instal·lacions d'enllumenat exterior (art. 14 de l'RD 1890/2008).

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

TÈCNIQUES DE SEGURETAT EQUIVALENTS:

L'actual reglament electrotècnic per a BT permet aplicar tècniques de seguretat equivalents a les prescripcions que estableix, sempre que proporcionen un nivell de seguretat equiparable a la que pretenen substituir. L'aplicació d'aquestes l'ha de justificar el dissenyador de la instal·lació i aprovar l'òrgan competent en matèria d'indústria de la comunitat autònoma.

 

EXCEPCIONS REGLAMENTÀRIES:

La persona titular de la instal·lació, davant de la impossibilitat de poder complir determinades prescripcions reglamentàries i que tampoc li siga factible aplicar una tècnica de seguretat equivalent, pot sol·licitar una excepció reglamentària. En aquest cas, ha d'exposar els motius d'aquesta impossibilitat i indicar les mesures de seguretat alternatives, que mai hauran de rebaixar els nivells de protecció que estableix el REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.

 

D'altra banda, quan, per motius de seguretat o interés públic, i amb caràcter d'excepcionalitat, no es puguen complir determinades prescripcions del REGLAMENT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR, aquest reglament permet que la persona titular de la instal·lació puga presentar, davant de l'òrgan competent en matèria d'indústria de la comunitat autònoma, una sol·licitud d'excepció, en què expose els motius i indique les mesures d'eficiència alternativa que es proposen.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

La persona titular de la instal·lació elèctrica de baixa tensió o el seu representant.

Com es tramita

Procés de tramitació
1.- Presentació de la sol·licitud i de la documentació que es requereix en cada cas de forma EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA. 2.- Revisió de la sol·licitud i la documentació presentades: a) Si la documentació és correcta, es procedirà a la seua valoració i es remetrà de manera telemàtica la resolució...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
- Formulari web de dades generals (disponible en el tràmit telemàtic). - MEMÒRIA o document en què es justifique el motiu de la sol·licitud i es detalle, exhaustivament, el nivell de seguretat aconseguit amb la tècnica equivalent o amb la mesura de seguretat alternativa, segons siga procedent. -...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
NOTES PRÈVIES: 1. La INICIACIÓ del tràmit, es realitzarà ÚNICAMENT PER LA PERSONA INTERESSADA TITULAR DE LA INSTAL.LACIÓ O EL SEU REPRESENTANT LEGAL i EXCLUSIVAMENT a través del tràmit telemàtic corresponent, per a això haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o...
Saber més

Resolució

Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es pot interposar un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria de comerç, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà...

Saber més