Detall de Procediment

TECE - Alta d'Agent de la rehabilitació o Gestor/a de la rehabilitació per a la tramitació de subvencions per a la millora de l'accessibilitat als habitatges. Convocatòria 2023.

Codi SIA: 2927279
Codi GVA: 22860
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(26-04-2023
21-12-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Inscripció de la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, tècnica col·laboradora per a la tramitació de les sol·licituds de subvencions que així ho requerisquen, d'acord amb les bases reguladores corresponents.

Observacions

Observacions

En fer aquest tràmit les obligacions assumides per el/la gestor/a de la rehabilitació són les establides en les bases de reguladores, i en concret les següents: - Dissenyar l'estratègia de finançament de l'actuació per a poder dur-la a terme, fins i tot les gestions amb l'entitat financera en el seu cas. - Recaptar les memòries o projectes tècnics d'execució, i altra documentació per a dur a terme les esmentades obres o en el seu cas elaborar-les. - Assessorar la comunitat de propietaris o persona propietària única la contractació de l'empresa per a l'execució de les obres. - Dirigir les obres o gestionar la contractació del personal tècnic director de l'obra. - Tramitar la sol·licitud d'ajudes en nom de la comunitat de propietaris o persona propietària única. - Justificar una vegada acabades les obres el compliment de les condicions necessàries per a l'atorgament de la subvenció, així com tramitar en representació de la comunitat o agrupació de comunitats la sol·licitud del pagament de la subvenció concedida, així com aportar la documentació exigida per al cobrament d'aquesta. I les funcions que li correspon desenvolupar al/ a l'agent de la rehabilitació venen establides en les bases reguladores, que, a més de les funcions pròpies del/ de la gestor/a de la rehabilitació, són les següents: - Realització amb els seus mitjans o mitjançant contractació de tercers totes les accions necessàries per a l'execució de les actuacions de rehabilitació. - Utilització d'instruments de cessió de dret de cobrament d'ajudes publiques que en el seu cas es concedisquen, tenint llavors la consideració de perceptor de les ajudes. - Les derivades de la de la formula "clau en mà", tal com es regula en el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Requisits

Requisits

- Es requereix disposar de signatura electrònica.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques, jurídiques o entitats públiques o privades amb capacitat per a exercir les funcions assignades a l'agent de la rehabilitació o al gestor/a de la rehabilitació, segons el cas, d'acord amb les bases reguladores vigents.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a sol·licitar la inscripció com a gestor/a o agent de la rehabilitació l'els registres corresponents creats a aquest efecte, s'iniciarà l'endemà de la publicació de la present ordre en el Diari Oficial de la Generalitat, i finalitzarà el dia 21 de desembre de 2023, inclusivament.

Formularis documentació

Sol·licitud telemàtica.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1) Accedir des de la icona "SOL·LICITUD Presentació Autenticada" 2) Emplenar la sol·licitud 3) Registrar i enviar Aquest tràmit és previ i imprescindible per a la posterior presentació de la corresponent sol·licitud d'ajudes. La inscripció del/de l'agent/gestor/a serà efectiva i per tant operativa a partir de la corresponent validació per part del departament responsable de la tramitació de les ajudes. Per a realitzar aquest tràmit és requisit indispensable disposar de signatura electrònica avançada o DNI electrònic. També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA (Veure apartat enllaços d'aquest tràmit).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

El procediment d'alta serà telemàtic, mitjançant l'ompliment, en línia, del formulari corresponent.

Observacions

Observacions

Els que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2/10/2015).

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa