Detall de Procediment

TECE - Sol·licitud d'abonament de les ajudes a les actuacions de millora de l'accessibilitat als habitatges en el marc del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025.

Codi SIA:: 2986254
Codi GVA:: 22986
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT
(05-06-2023
05-09-2025)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitar el pagament de les subvencions concedides a la millora de l'accessibilitat als habitatges en el marc del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025.

Observacions

Observacions

Les persones físiques que no disposen de mitjans tècnics per a formalitzar la sol·licitud podran acudir, durant el termini de presentació de sol·licituds, a les dependències de les direccions territorials de la Conselleria situades a: - Av. Aguilera, número 1 (03007 Alacant) - Av. La Mar, número 16 (12003 Castelló de la Plana) - C/ Gregori Gea, número 27 (46009 València) A qualsevol de les oficines de la xarxa XALOC regulades mitjançant el Decret 199/2021, de 10 de desembre, del Consell, de creació de la xarxa d'oficines locals d'habitatge, rehabilitació i regeneració urbana (xarxa XALOC), on seran assistides per personal tècnic per a la seua presentació. En el cas de fer la sol·licitud d'abonament de l'ajuda de manera presencial, caldrà aportar els documents que s'indiquen en la base reguladora dissetena i els models i les declaracions que estaran a la vostra disposició en les dependències indicades en el paràgraf anterior. Si la sol·licitud es fa a través d'un/a gestor/a o agent de la rehabilitació, la presentació s'ha de fer, necessàriament, telemàtica.

Requisits

Requisits

Que les obres s'hagen iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de 2021. Al seu torn, que les obres hagen conclòs amb posterioritat a la data de la sol·licitud de l'ajuda sense excedir el termini de vint-i-quatre mesos per a executar les obres de millora de l'accessibilitat, comptats des de la data de concessió de l'ajuda, llevat que, excepcionalment, s'accedisca a les pròrrogues que estableix la base setzena de l'Ordre 6/2022, de 29 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones que hagen obtingut la resolució de concessió de les ajudes.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

La sol·licitud d'abonament de les ajudes s'haurà de sol·licitar en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini màxim concedit per a l'execució de les actuacions.

Formularis documentació

Per a l'abonament de la subvenció, la part beneficiària, haurà de sol·licitar-lo telemàticament en el termini estipulat, adjuntant la documentació que a continuació es relaciona: a) Imprés normalitzat "Sol·licitud d'abonament de les ajudes" (el número de l'expedient és consultable en la resolució de concessió de l'ajuda). b) En el cas que les actuacions requerisquen projecte i no s'haja aportat o s'hagen produït canvis respecte al projecte presentat en el moment de la sol·licitud, s'aportarà el projecte de l'obra realment executada. c) Certificat final d'obra, quan corresponga, subscrit per el/la director/a d'obra i director/a d'execució de l'obra, en el seu cas. d) Certificat d'eficiència energètica obtingut una vegada realitzades les actuacions de millora de la *eficiéncia energètica realitzat amb el mateix programa reconegut de certificació que l'utilitzat per al Certificat previ a la intervenció, subscrit per tècnic/a competent, en el qual s'acredite el compliment dels requisits establits per a l'obtenció de l'ajuda, i registrat en el registre de l'òrgan competent de la comunitat autònoma. e) Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, conforme a l'exigit per aquestes bases i la resolució de concessió de l'ajuda, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. Aquesta memòria serà realitzada i subscrita per personal tècnic titulat competent, indicant així mateix la data de conclusió de les actuacions. En la mateixa es farà constar el compliment de la normativa d'obligat compliment que li siga aplicable. f) Documentació fotogràfica de les obres executades, preferentment en color. g) Declaració responsable que incloga detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seua procedència. h) Relació certificada i còpia de les factures i dels seus corresponents justificants bancaris de pagament, corresponents a la inversió realitzada i que responguen al pressupost i contractes presentats. i) Llicències o autoritzacions municipals que siguen precises per a la realització de les obres de rehabilitació conforme amb l'article 78 de la Llei 7/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2022. j) Certificat d'inici i finalització de les obres de millora de l'accessibilitat. En el cas que el cost de l'actuació siga inferior al cost inicial previst inclòs en la sol·licitud d'ajudes, es recalcularà l'import de la subvenció, podent aquesta ser minorada si de l'aplicació dels criteris establits en les bases reguladores resultara un import d'ajuda inferior a l'inicialment previst. L'import de l'ajuda no s'incrementarà encara que el cost de l'actuació supere l'inicialment previst.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. Per a iniciar el tràmit telemàtic haurà de punxar en la icona "SOL·LICITUD Presentació autenticada " d'aquesta mateixa pàgina, on la persona *tramitadora s'identificarà amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat. Haurà de disposar de certificat electrònic reconegut per la ACCV o DNI electrònic. També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA (Veure apartat "SEGUIMENT" d'aquest tràmit). 2. S'haurà de ressenyar obligatòriament les dades de l'expedient per al qual s'aporta la documentació: Nom i cognoms o raó social de la part beneficiària i el seu número de DNI-NIE-NIF, així com la identificació de l'expedient (a triar entre les opcions que oferisca l'aplicació). 3. A continuació, s'adjuntaran els documents electrònics necessaris per a tramitar la sol·licitud (veure l'apartat "DOCUMENTACIÓ"). 4. Finalment ho registrarà d'entrada, a través del registre telemàtic. La documentació s'incorporarà a l'expedient, i serà valorada pel personal de la conselleria encarregat de la tramitació de l'expedient.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

El procediment de tramitació serà telemàtic. La part beneficiària presentarà la sol·licitud d'abonament de les ajudes en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini màxim concedit per a l'execució de les actuacions, una vegada emplenat i signat els formularis que apareixen com a impresos associats en l'apartat "DOCUMENTACIÓ", incorporant-lo en format electrònic igual que la resta de documentació requerida en les bases i que s'ha ressenyat a títol indicatiu en l'apartat esmentat. Comprovada l'execució de l'actuació, així com el lliurament de tota la documentació exigida, s'ordenarà el pagament de la subvenció. En cas que la persona beneficiària de les ajudes no complira amb l'obligació de justificació de les condicions per a considerar-se actuacions subvencionables, establides en la base reguladora Setena, o qualsevol altra exigència de les establides en les bases reguladores aprovades per Ordre 6/2022, de 29 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, no es pagarà la subvenció i es declararà la pèrdua del dret al cobrament d'aquesta, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 89 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, utilitzant, per a això, el procediment previst en l'article 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Servei Territorial d'Habitatge i Arquitectura de València Servei Territorial d'Habitatge i Arquitectura d'Alacant Servei Territorial d'Habitatge i Arquitectura de Castelló

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Direcció general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa