Detall de Procediment

Convocatòria subvencions per a projectes d'inversió en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives; Línia estratègica B: Adquisició de vehicles adaptats o adaptació de vehicles que siguen necessaris per al desenvolupament de l'activitat dels centres en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives.

Codi SIA: 2985647
Codi GUC: 22996
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(31-05-2023
20-06-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Es convoca en règim de concurrència competitiva per a ajudes destinades a l'adquisició de vehicle adaptats s o ajudes per a l'adaptació de vehicles que siguen necessaris per al desenvolupament de l'activitat de centres gestionats per entitats locals i entitats sense fi de lucre del sistema valencià de serveis socials mitjançant la Línia Estratègica B.

Requisits

a) Estar inscrits en el Registre general de titulars d'activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana. b) Acreditar que disposen d'un pla d'igualtat ja siga d'àmbit municipal o de centre de treball, en el cas que, de conformitat amb la legislació que els siga aplicable, siga exigible. En el cas de no ser exigible es justificarà la concurrència de les causes de no obligatorietat. c) Requisits específics centre: 1.si es tracta de centres en funcionament hauran d'haver obtingut la Resolució d'autorització de funcionament conforme al que s'estableix en el Decret 59/2019 de 12 d'abril, del Consell, d'ordenació del sistema públic valencià de serveis socials (d'ara en avant D59/2019). S'exceptuen els centres de serveis socials municipals on se situen els equips professionals. 2. Si es tracta de centres que no estan en funcionament o vehicle per a iniciar el seu funcionament, hauran d'haver obtingut visat previ o informe favorable del projecte, emés per l'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (d'ara en avant *OT), amb caràcter previ la proposta de resolució concessió de l'ajuda. En el supòsit de centres en construcció les obres hauran de finalitzar abans de l'1 de setembre de 2023. En tot cas les places hauran de posar-se a la disposició del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. 3. No podran obtindre la condició d'entitat beneficiària, aquelles en els qui concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Qui pot sol·licitar-ho?

A) Entitats locals de la Comunitat Valenciana. inscrites en el Registre general de titulars d'activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana, abans de la proposta de la resolució de la subvenció. B) Entitats privades sense ànim de lucre legalment constituïdes. inscrites en el Registre general de titulars d'activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de la present Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9606, de 30.05.2023).

Documentació

a) Acord de l'òrgan competent de la corporació local o de l'entitat sense ànim de lucre pel qual s'aprova sol·licitar la subvenció a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. b) Acreditació de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social en cas de no autoritzar l'accés. Per a això, el sol·licitant podrà autoritzar l'òrgan instructor perquè obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social a través de certificats telemàtics, de conformitat amb el que es disposa en el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. Els qui no atorguen aquesta autorització hauran d'aportar la documentació acreditativa que es troben al corrent de les citades obligacions. c) Acreditació de la identitat o representació en cas de no atorgar autorització per a consulta de dades d'identitat i residència. d) En tot cas han d'indicar-se en l'apartat "dades bancàries" del formulari web les dades del compte bancari. Haurà de realitzar-se el tràmit telemàtic de la Guia Prop denominat "PROPER (procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries) e) Memòria justificativa de la necessitat de l'adquisició o adaptació del vehicle amb una extensió màxima de cinc pàgines i signada pel representant de l'entitat. f) Memòria tècnica en què es concreten les característiques del vehicle o, en el seu cas, de les adaptacions que és necessari realitzar en el vehicle i el seu preu total amb IVA i sense IVA. Quan l'import total de la despesa objecte sol·licitud per cada línia-sublínea siga igual o superior a la quantia de 15.000 € en el supòsit de subministrament de béns el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes diferents conforme al que es preveu en l'art. 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Les ofertes sol·licitades s'hauran d'aportar al costat de la sol·licitud. g) Acreditar que disposen d'un pla d'igualtat ja siga d'àmbit municipal o de centre de treball, en el cas que, de conformitat amb la legislació que els siga aplicable, siga exigible. En el cas de no ser exigible es justificarà la concurrència de les causes de no obligatorietat. h) Per a poder procedir a l'aplicació del criteri de valoració corresponent, certificat d'eficiència energètica segons el que s'estableix en la classificació IDAE. i) En el cas de vehicles amb destinació a centres en construcció, declaració responsable del representant legal de l'entitat relativa al fet que la data de finalització de les obres serà anterior a l'1 de setembre de l'any 2023. j) En el cas de vehicles amb destinació a centres en construcció o que no estiguen en funcionament compromís de l'entitat beneficiària de la posada a la disposició de places del centre en el Sistema Públic de Serveis Socials. k) Certificació en relació amb l'origen del finançament de la construcció del centre o espai per al qual se sol·licite l'equipament, en el seu cas. l) Declaració responsable signada pel representant legal de l'entitat de no concurrència de situació d'exclusió o denegació establides en l'article 7 de l'Ordre 3/2020 de 17 d'abril

Taxa o pagament

No es reporten taxes pel tràmit.

Presentació

Telemàtica
Les sol·licituds es presentaran per via telemàtica, en la seu electrònica de la Generalitat. https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=3&idioma=es&idProcGuc=22996&idCatGuc=PR&login=c Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, li recomanem que accedisca a la llista de preguntes freqüents publicada en la pantalla d'accés a la subvenció o a l'àrea personal. En cas de continuar amb problemes pot remetre un correu a: generalitat_en_red@gva.es El suport d'incidències, d'aquest correu, estarà operatiu de 8.00 h a 18.30 h de dilluns a dijous i els divendres de 8.00 h a 15.00 h.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Les sol·licituds hauran d'anar dirigides a la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la província on se situe el centre o espai en el qual es desenvolupa el servei. La Comissió de Valoració, constituïda segons el que s'estableix en l'Ordre 3/2020, de 17 d'abril i en el Resolc dotzé de la Resolució de 23 de maig de 2023 analitzarà i valorarà els expedients remesos per les Direccions Territorials, i elaborarà, seguint l'ordre de puntuació obtingut, una relació prioritzada per cada línia estratègica i *sublínea i tipus d'entitat i elevarà a l'òrgan competent per a la concessió de subvencions, les propostes de concessió a favor del nombre de beneficiaris que permeten les disponibilitats de crèdit. Correspon a la persona titular de la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials la resolució de les sol·licituds previ informe i proposta de la Comissió de Valoració.

Criteris de valoració

Puntuació total màxima Línia Estratègica B de 15 punts. A) Criteri de necessitat i impacte ambiental. Fins a 10 punts. a) Per l'eficiència energètica i emissions dels vehicles fins a 6 punts (segons classificació *IDAE). a. Classificació A: 6 punts b. Classificació B: 4 punts c. Classificació C: 2 punt d. Una altra classificació: 0 punts b) Per la necessitat. Fins a un màxim de 4 punts. a. Centres situats fora del nucli urbà a una distància superior a 5 km i que no disposen de vehicle 4 punts b. Centres situats fora del nucli urbà i a una distància inferior a 5 km que no disposen de vehicle 2 punts B) Adequació als fins i places concertades. Màxim 5 punts. a) Adquisició de vehicles adaptats o adaptació de vehicles per al transport col·lectiu necessaris per al funcionament dels centres de titularitat *EELL i centres acció concertada centre, 5 punts. a. Centres titularitat de les *EELL, 5 punts. b. Centres concertats del sistema públic valencià, 5 punts b) Adquisició de vehicles adaptats o adaptació de vehicles que siguen necessaris per al funcionament dels centres de titularitat *EELL i centres acció concertada, 8 punts. a. Centres titularitat de les *EELL, 4 punts. b. Centres concertats del sistema públic valencià, 4 punts c) Altres supòsits: 3 punts S'entendrà per transport col·lectiu aquells vehicles que compten amb més de 5 places útils per al transport dels usuaris (exclòs el conductor).

òrgans de tramitació

Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la província on radique l'entitat.

Obligacions

Les entitats beneficiàries de la subvenció queden obligades a: a) Realitzar i acreditar l'actuació que fonamenta la concessió de la subvenció, durant el període assenyalat a continuació, admetent-se les despeses i justificants, que acrediten la seua realització, sempre que hagen tingut lloc en el període indicat. El termini d'execució s'estableix: Línia Estratègica B: des del dia 1 de gener de 2023 a 31 d'octubre de 2023 b) Mantindre l'actuació objecte de subvenció en adequades condicions de conservació i manteniment per un període mínim 5 anys en cas d'adquisició d'equipament i 10 anys per al cas d'obres. c) Les ajudes sol·licitades en concepte de construcció i reforma de centres, així com l'equipament o vehicles per a centres que no estan en funcionament han de destinar-se a millorar o crear les infraestructures les places i les prestacions de les quals vagen a ser posades a la disposició del sistema públic valencià de serveis socials. d) Justificar davant l'òrgan competent les despeses realitzades per a l'execució de l'actuació subvencionada en els termes i terminis establits en la present resolució. e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts inclosos els documents electrònics, en tant puguen ser objecte de comprovació i control segons el que s'estableix en el art 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. f) Comunicar a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a través de la Direcció general d'infraestructures de serveis socials, l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats i concedits per a la mateixa finalitat que la contemplada en la convocatòria corresponent. Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. g) Assumir, en el seu cas, l'aportació econòmica per la diferència entre l'import de la subvenció i el cost total de la inversió per a la qual se sol·licita l'ajuda, de manera que es garantisca l'execució de l'objecte i les variacions pressupostàries, si s'originen, en l'execució d'aquesta. h) No minorar ni anul·lar la consignació que s'haja previst inicialment en el seu pressupost per a aquest fi. i) Sotmetre's a la comprovació i al control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb la subvenció concedida, així com a les actuacions de comprovació a efectuar per la Conselleria competent en la matèria, en relació amb l'objecte i el destí de la subvenció concedida. j) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. k) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, havent d'acreditar aquest extrem amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió de la convocatòria, així com en els processos de justificació de la subvenció concedida, en cas de no haver atorgat l'autorització a què fa referència l'apartat l) Acreditar mitjançant declaració responsable no estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions podent utilitzar a aquest efecte la declaració continguda en el model de sol·licitud que s'adjunte en la corresponent convocatòria. m) Complir amb les exigències establides per la Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com la Llei 1/2022 de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana.

Quantia i cobrament

El pagament de les subvencions s'ajustarà al que es disposa en l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en els següents terminis i percentatges: a) S'anticiparà un 15% de l'import de la subvenció després de la concessió d'aquesta sense garantia prèvia, , que s'abonarà en l'anualitat 2023. b) La resta s'abonarà després de la justificació pel beneficiari de la totalitat de la despesa objecte de la subvenció atorgada.

Termini màxim

El termini màxim per a dictar i publicar la resolució serà de sis mesos, des de l'endemà de la data de publicació de la present resolució, sense perjudici que puga ampliar-se en els termes que preveu la legislació bàsica de procediment administratiu comú. Una vegada conclòs aquest termini, sense que s'haja dictat i publicat la resolució expressa, es podrà entendre desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.

Òrgans resolució

Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials, per delegació de la consellera.

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Altres

Esgota via administrativa

Sancions

1.Se podrà deixar sense efecte la subvenció concedida o minorar la seua quantia, amb reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència dels interessos de demora, des del moment del pagament de la subvenció en els supòsits de l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 2. Procedirà el reintegrament de la quantitat percebuda i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció, fins hui en què s'acorde la procedència del reintegrament d'acord amb el que es disposa en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a les especialitats previstes en l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, així com en els següents suposats, garantint, en tot cas, el dret d'audiència a l'entitat interessada: a) Quan es destine la quantitat percebuda a altres fins diferents de l'objecte de l'ajuda. 3. La persona que ostente la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials serà la competent per a resoldre la subvenció concedida en el cas d'incompliment de les seues obligacions per part de l'entitat beneficiària, i en particular, quan no realitzara l'activitat que va motivar la concessió de la subvenció o deixara de reunir els requisits necessaris per a ser beneficiària, o quan s'incompliren –sense causa que ho justifique– les restants condicions establides en la Resolució. Es delega la facultat de resolució dels expedients de revocació, minoració o reintegrament en les corresponents direccions territorials (Art 18 Ordre de Bases).