Detall de Procediment

Presentació de sol·licituds de teletreball dirigides a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, personal de la DGTIC.

Codi SIA: 2982334
Codi GUC: 23112
Organisme: CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
Termini de sol·licitud:
10-02-2023
-
02-03-2023
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

L'objecte del present tràmit és la presentació de sol·licituds de participació en un programa de teletreball.

Observacions

Després de la publicació del programa de teletreball en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, les persones que hi puguen optar, per ocupar llocs de treball identificats en aquest com a susceptibles de poder incorporar-s'hi, han de presentar les seues sol·licituds de participació davant de l'òrgan o els òrgans proponents del programa, en el termini que s'indique en la resolució d'aprovació del programa de teletreball.

Requisits

Seran requisits necessaris: a) Estar en situació de servei actiu. No obstant l'anterior, la sol·licitud d'accés al teletreball podrà formular-se des de situacions administratives diferents de la de servei actiu que comporten reserva del lloc de treball. Si la persona sol·licitant resulta autoritzada per a la prestació del servei en aquesta modalitat, ha d'incorporar-se al seu lloc de treball sol·licitant el reingrés des de la situació administrativa en la qual es trobe. En aquest últim cas, si la persona no sol·licita el reingrés al seu lloc de treball, serà exclosa del procediment i se seleccionarà la següent persona amb més puntuació de conformitat amb el barem que preveu el programa de teletreball. b) Haver exercit el lloc de treball que ocupa durant períodes que sumen almenys tres mesos, dins dels últims dos anys immediatament anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud o a la de la declaració de la situació administrativa amb reserva de lloc. c) Ser titular o ocupant d'un lloc de treball que corresponga a la tipologia dels inclosos en el corresponent programa de teletreball. d) Que el lloc des del qual es vaja a realitzar el teletreball complisca amb la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el treball, després de la implantació, si és el cas, de les mesures de prevenció necessàries. e) Indicar en la sol·licitud el programa de teletreball: Programa de teletreball de la DGTIC, número 01/2023

Interessats

Podrà presentar sol·licituds de teletreball el personal funcionari i laboral de l'Administració de la Generalitat, la gestió de les quals corresponga a la direcció general competent en matèria de funció pública.

Normativa del procediment

Informació tramitació

1. En virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, les persones empleades públiques estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per als tràmits i les actuacions que realitzen per raó de la seua condició de persona empleada pública. 2. En concret, perquè el personal empleat públic adscrit a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic presente sol·licituds i escrits dirigits al seu servei de personal ha d'utilitzar el TRÀMIT TELEMÀTIC en l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se i disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avanç basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats d'empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació CV). - El sistema Clave-signatura de l'Estat només per a les persones físiques (per tant, excloses les persones jurídiques). - I, en general, tots els acceptats per la plataforma @firma. Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados 3. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta haurà d'inscriure prèviament aquesta representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat (vegeu l'apartat "Enllaços"). Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar digitalment el formulari web de sol·licitud, annexar la documentació omplida i signada digitalment que s'ha d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d'expedient obert, en la vostra carpeta ciutadana (vegeu "Enllaços"). 5. Respecte de la DOCUMENTACIÓ QUE CAL ANNEXAR: - És recomanable que reuniu tots els documents que cal annexar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran d'enviar-se en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/les persona/ones o entitat/s que el/s subscriga/iguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: En l'apartat "Impresos associats" (i, a més, en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i omplibles de tots o alguns d'aquests documents. Si hi ha model normalitzat, el document s'ha de presentar-se en aquest i, si no n'hi ha, l'ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents per a annexar i els possibles formats o extensions (PDF, DOC, ODT, XLS, ODS, ZIP, etc.). Comproveu-ho abans d'annexar-los. 6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia Si continueu necessitant ajuda, comuniqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: personalhacienda@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

Criteris de valoració

A l'efecte dels criteris de valoració, es tindrà en compte el barem per a la selecció del personal que sol·licite la seua participació en el programa de teletreball (vegeu l'annex V) que estableix el Decret 49/2021, d'1 d'abril, del Consell.

òrgans de tramitació

Organismes

 • CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
 • C/ PALAU, 14

  46003 - València/Valencia

Obligacions

El personal seleccionat per a participar en el corresponent programa de teletreball realitzarà obligatòriament i amb anterioritat a l'inici del teletreball, llevat que ja l'haja realitzat en convocatòries anteriors, un curs de formació específic de caràcter autoformatiu sobre aspectes essencials per a l'adequat desenvolupament del programa i la prestació del treball sota aquesta modalitat. La no realització del curs comportarà l'exclusió del programa de teletreball per al qual haja sigut seleccionat. La persona teletreballadora ha de comunicar en un termini màxim de 5 dies hàbils qualsevol variació de les circumstàncies al·legades en la seua sol·licitud de participació en el programa o de les que s'han tingut tingudes en compte a l'efecte de baremació, si és el cas. La inobservança d'aquesta obligació l'ha de tindre en compte la corresponent sotssecretaria o l'òrgan competent en matèria de personal a l'efecte de la seua participació en successius programes de teletreball.

Òrgans resolució

Organismes

 • CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
 • C/ PALAU, 14

  46003 - València/Valencia