Sol·licitud d'atenció primerenca.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2985654
|
Codi GVA: 23126
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Accedir als serveis d'atenció primerenca del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials quan es valore la necessitat i idoneïtat de la prestació per les Unitats de Valoració i Seguiment d'Atenció primerenca (UVSAP).

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

QUÈ S'ENTÉN PER ATENCIÓ PRECOÇ?

S'entén per atenció precoç el conjunt d'actuacions preventives, de promoció i intervenció en el desenvolupament infantil dirigides a la població menor de 6 anys, la seua família i els seus entorns, garantint, davant possibles alteracions del desenvolupament o factors de risc que apareguen, una resposta a les seues necessitats, integral, al més prompte possible i coordinada, per part dels sistemes de salut, serveis socials i educació de la Comunitat Valenciana.

 

DETERMINACIÓ DE LA NECESSITAT D'ATENCIÓ PRECOÇ:

La identificació primerenca de qualsevol signe d'alerta o factor de risc és molt important perquè permetrà que la resposta s'inicie al més prompte possible.

La detecció precoç de situacions susceptibles d'accedir a l'atenció precoç es pot produir en l'àmbit familiar o en qualsevol dels àmbits implicats (sanitari, educatiu o serveis socials). En aquest cas, els professionals que intervenen indicaran als pares i les mares o representants legals la necessitat d'acudir a atenció primària de sanitat perquè es confirme la sospita des de pediatria.

 

QUÈ SÓN LES UNITATS DE VALORACIÓ I SEGUIMENT DE L'ATENCIÓ PRECOÇ (UVSAT)?

És l'òrgan tècnic encarregat de gestionar l'accés a l'atenció precoç, valorar la necessitat i idoneïtat de la intervenció, programar l'inici, seguiment i finalització del servei i derivar a altres recursos. Les UVSAT estan adscrites orgànicament a les direccions territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives i funcionalment a la Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental. Entre les seues funcions es troben, entre altres:

- Valorar la idoneïtat de la necessitat d'intervenció en atenció precoç en algun dels recursos del Sistema Valencià de Serveis Socials. En cas negatiu, justificar la no intervenció.

-Sol·licitar informes externs, proves diagnòstiques complementàries quan es considere necessari.

- Elaborar l'Informe d'idoneïtat preceptiu per a emetre la Resolució d'inici de la intervenció.

- Informar la família, amb claredat i en llenguatge comprensible, sobre el motiu pel qual han sigut derivats a la Unitat i sobre les característiques generals del recurs d'atenció precoç.

- Realitzar la derivació, l'assignació de plaça als recursos públics d'atenció precoç, el seguiment i l'avaluació de la intervenció.

- Proposar la finalització de la prestació del servei d'atenció precoç en els recursos d'atenció precoç i supervisar la continuïtat assistencial i impulsar la coordinació entre els recursos intervinents.

 

RECURSOS D'ATENCIÓ PRECOÇ DEL SISTEMA PÚBLIC VALENCIÀ DE SERVEIS SOCIALS (SPVSS)

Serveis amb finançament públic:

- Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAT). Són són centres específics, de caràcter ambulatori, formats per un equip multidisciplinari que presten, juntament amb la resta dels recursos sanitaris, socials i educatius, una atenció integral als xiquets i xiquetes amb alteracions del desenvolupament o risc que apareguen, a la seua família i entorn.

- Programes d'Atenció al Desenvolupament Infantil (ADI), de gestió pública i titularitat municipal. És un servei de prevenció i intervenció amb les famílies, de caràcter comunitari. Atén les famílies amb xiquets i xiquetes amb alteracions en el seu desenvolupament o amb el risc de que apareguen, des del moment de la seua concepció fins als 6 anys (amb prioritat de 0 a 3), i té per objecte oferir un conjunt d'accions preventives i de promoció, per a optimitzar i potenciar les capacitats i habilitats parentals que faciliten l'adequada maduració del xiquet i la xiqueta, en tots els àmbits, i els permeta aconseguir el màxim nivell de desenvolupament personal i d'inclusió social.

 

COMPROMÍS DE COL·LABORACIÓ

Se subscriurà un compromís de col·laboració entre la família i els professionals, segons el model normalitzat, que recollirà el procés d'intervenció, característiques, revisions, normes de funcionament, sistema d'informació, drets i deures i el compromís de la família a assistir a les sessions programades i seguir les pautes d'intervenció marcades per l'equip d'atenció precoç.

 

 

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

Mare, pare, o qui li represente legalment, o persona guardadora de fet de xiquets i xiquetes menors de 6 anys que presenten alteracions en el seu desenvolupament o factors de risc que apareguen.

Requisits

Els xiquets i xiquetes menors de 6 i les seues famílies, empadronats en un municipi de la Comunitat Valenciana.

Com es tramita

Procés de tramitació

Passos

 

1. Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

 

2. Si de l'examen de la sol·licitud i la documentació es dedueix que la mateixa és defectuosa o incompleta, la UVSAP de la Direcció Territorial competent en matèria de serveis socials de la província on residisca el sol·licitant notificarà a la persona interessada, perquè en el termini de 10 dies, aporte la documentació necessària i/o esmene els defectes de la sol·licitud, fent constar que, en cas contrari, se li tindrà per desistit i es procedirà a l'arxiu de la seua sol·licitud.

 

3. La UVSAP que li corresponga territorialment, per la seua residència, procedirà a la valoració de la idoneïtat i de les necessitats del xiquet o xiqueta, de la seua família i entorn. La unitat realitzarà l'Informe d'idoneïtat i necessitat d'atenció primerenca i les actuacions de verificació de disponibilitat de plaça en algun dels recursos d'atenció primerenca.

 

4. La persona titular de la direcció territorial de la Conselleria amb competències en serveis socials que li corresponga territorialment, per la seua residència, dictarà la resolució d'atenció primerenca en el sentit que corresponga, d'acord amb l'Informe d'idoneïtat i necessitat d'atenció primerenca.

La resolució d'inici inclourà, servei, centre o programa assignat i termini previst per a l'inici de la intervenció.

 

Òrgans de tramitació
Direccions Territorials de la Conselleria competent en matèria de serveis socials de la província on residisca el sol·licitant. - Direcció Territorial Alacant en oficina PROP, Torre provincial, Rambla Méndez Núñez 41, 03002 Alacant. - Direcció Territorial Castelló, en Av. Germans Bou, 81,...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
A) Per a poder valorar la necessitat d'atenció primerenca serà necessari aportar : 1. Imprés de sol·licitud (SOL·LICITUD D'ATENCIÓ PRiMERENCA) en el model normalitzat disponible en IMPRESOS ASSOCIATS 2. Informe de salut d'atenció primerenca emés pel pediatre disponible en IMPRESOS ASSOCIATS B)...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Aquesta via de presentació facilita una ràpida recepció de la sol·licitud i agilitza la tramitació. Es podrà realitzar través del següent enllaç: https://www.gva.es/………. Per a accedir de manera telemàtica, el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el...
Saber més
Presencial

La sol·licitud, juntament amb la documentació citada, podrà presentar-se de manera presencial en el Registre de:

 

a) Els Ajuntaments de la Comunitat Valenciana, oficines PROP o qualsevol dels llocs i registres públics que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú:

 

b) La Direcció Territorial de la Conselleria competent en matèria de serveis socials de la província on residisca el sol·licitant.

 

- Direcció Territorial Alacant en oficina PROP, Torre provincial, Rambla Méndez Núñez 41, 03002 Alacant.

- Direcció Territorial Castelló, adreça: Av. Germans Bou, 81, 12003 Castelló de la Plana.

- Direcció Territorial València, adreça: Av. de l'Oest, 36, 46001 València.

 

Cita prèvia

 

Encara que no és obligatori, per a ser atés en les oficines PROP es recomana sol·licitar cita prèvia. Per a la tramitació presencial es faciliten els enllaços de sol·licitud de cita prèvia en els serveis de registre i informació de les tres direccions territorials:

 

- Direcció Territorial de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de Castelló:

 

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21308&version=amp

 

- Direcció Territorial de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de València:

 

https://sige.gva.es/qsige/citaprevia.igualdad/#!/ca/home?uuid=821e-05ed8-c316-9d194

 

- Direcció Territorial de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives d'Alacant:.

 

https://sige.gva.es/qsige/citaprevia.prop/#!/ca/home?uuid=4a86-87ca8-9257-816be

 

Després de presentar de la Sol·licitud:

 

- Els interessats hauran de sol·licitar cita en els Serveis Socials d'Atenció Primària del seu Ajuntament, a la qual acudiran amb el justificant de registre de presentació de la sol·licitud.

 

 

Resolució

Termini màxim
- El termini per a resoldre serà de tres mesos des de l'entrada de la sol·licitud en l'òrgan competent per a dictar Resolució. - El còmput d'aquest termini podrà suspendre's en els supòsits establits en la Llei del procediment administratiu comú.
Recurs que procedeix contra la resolució
Alçada
Obligacions
- Assistir puntualment a la cita programada. - Avisar al professional de referència amb antelació quan no puguen acudir a una cita programada i justificar-la. - Col·laborar i participar, juntament amb els professionals del servei, en el procés d'intervenció.
Observacions

La resolució podrà ser recorreguda en alçada de conformitat amb el que es preveu en l'article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Òrgans resolució
Direccions Territorials de la Conselleria competent en matèria de serveis socials de la província on residisca el sol·licitant. - Direcció Territorial Alacant en oficina PROP, Torre provincial, Rambla Méndez Núñez 41, 03002 Alacant. - Direcció Territorial Castelló, en Av. Germans Bou, 81,...
Saber més