Convocatòria de l'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels Programes de Tractament de Drogodependències i Altres Addiccions, en Habitatges de Suport al Tractament.

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 2964401
|
Codi GVA: 23132
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

S'estableix com a objecte de la convocatòria, l'acció concertada per a la prestació sanitària del Programa de Tractament de Drogodependències i Altres Addiccions, que es duu a terme en règim residencial en els Habitatges de Suport al Tractament.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

L'acció concertada és una forma de gestió de serveis alternativa a la gestió directa o indirecta dels serveis públics, no econòmics, que fan les entitats sense ànim de lucre en l'àmbit de les persones.

Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Podran accedir al règim d'acció concertada, d'acord amb l'article 2 c) de la Llei 7/2017, d'acció concertada, les entitats públiques o privades sense ànim de lucre no vinculades o creades ad hoc per una altra empresa o grup d'empreses amb ànim de lucre, entre els fins del qual estiga la...

Saber més
Requisits

Per a participar en la present convocatòria, hauran de complir els requisits establits en l'article 6 de l'Ordre 3/2017, d'1 de març, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es regula l'acció concertada per a la prestació de serveis a les persones en l'àmbit sanitari, i en l'apartat 3 de l'annex I de la Resolució de 15 de desembre de 2022, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoca l'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels Programes de Tractament de Drogodependències i Altres Addiccions en Habitatges de Suport al Tractament.

 

Requisits de les entitats i documentació a presentar juntament amb la sol·licitud:

 

a) Estar autoritzats per al seu funcionament per l'Administració competent en cada cas, conforme a la normativa que li siga aplicable.

b) Estar inscrits en el Registre de Centres i Serveis Sanitaris de la Generalitat Valenciana, o en el registre corresponent, les activitats i serveis objecte de l'acció concertada, quan s'establisca aquest requisit normativament.

c) Estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i de seguretat social.

d) Acreditar el compliment de la normativa que, amb caràcter general o específic, els siga aplicable, tant per la naturalesa jurídica de l'entitat com pel tipus de servei objecte de concertació, per al que s'adjuntarà declaració responsable del compliment d'aquesta normativa.

e) No incórrer en les causes d'incompatibilitat per a la concertació de serveis sanitaris que establisca la legislació, adjuntant-se declaració responsable.

f) Comptar amb una assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els serveis concertats, adjuntant-se a aquest efecte declaració responsable.

g) Complir els requisits específics assenyalats per la normativa autonòmica en matèria de sanitat.

h) Acreditar la solvència financera, conforme al model de l'annex III de la Resolució d'aquesta convocatòria.

i) Acreditar la solvència tècnica per a prestar el servei, conforme al model de l'annex III de la resolució d'aquesta convocatòria.

j) Quan l'objecte de l'acció concertada consistisca en serveis que, d'acord amb la normativa vigent, hagen de prestar-se en un espai físic determinat, acreditar la titularitat del centre, o la disponibilitat per qualsevol títol jurídic vàlid per un període no inferior al de la vigència de l'acord d'acció concertada, conforme a l'annex III de la

resolució d'aquesta convocatòria.

k) Acreditar el compliment del que s'estableix en la normativa de prevenció de riscos laborals, plans d'autoprotecció, plans d'emergència, o mesures d'emergència, aportant en tal sentit declaració responsable.

 

Així mateix, s'adjuntarà declaració responsable de no ser beneficiari de qualsevol subvenció o ajuda econòmica de qualsevol Administració Pública per al finançament dels serveis i prestacions sanitàries que constitueixen l'objecte de l'acord d'acció concertada.

Com es tramita

Procés de tramitació
Les sol·licituds s'han de dirigir a la Sotssecretaria de la Conselleria de Sanitat universal i Salut Pública, mitjançant la presentació de la sol·licitud. 1. En la present convocatòria es constituirà una comissió tècnica per a la valoració de les sol·licituds presentades, de conformitat al que...
Saber més
Criteris de valoració
Els criteris de selecció de les sol·licituds estan recollits en l'apartat 7 de l'Annex I de la Resolució de 15 de desembre de 2022, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoca l'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels Programes de...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9508, de 10.01.2023.

Documentació
Les entitats públiques o privades sense ànim de lucre hauran d'emplenar la SOL·LICITUD GENERAL D'ACCIÓ CONCERTADA que haurà d'anar acompanyada de la documentació que seguidament es relaciona: - Certificat d'autorització administrativa a l'entitat. - Documents acreditatius d'experiència en el...
Saber més
Taxa o pagament

No tenen taxes

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar els expedients serà de tres mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds d'acord amb el que s'estableix en l'art. 21.3 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  L'import màxim total de l'acord d'acció concertada per a l'any de vigència és d'1.124.970 euros (IVA exempt). En tot cas, aquest valor estimat té caràcter orientatiu i no vinculant. La despesa real quedarà limitat a aquell que resulte dels preus oferits per les entitats concertades i els serveis...
  Saber més
  Obligacions
  Obligacions de l'entitat concertada L'entitat concertada haurà de complir en tot cas amb les obligacions establides en l'apartat 2 de l'article 5 del Decret 132/2010 de 3 de setembre del Consell sobre Registre i Autorizacion de Centres i Serveis d'atenció i prevenció de les drogodependències i...
  Saber més
  Observacions

  Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la recepció de la seua notificació....

  Saber més
  Òrgans resolució
  Sancions
  S'estableix un règim de penalitats per als supòsits d'incompliment de les obligacions de les entitats concertades, atés que s'han de fer responsables que els serveis objecte de concert es presten dins del termini previst, en el lloc acordat i d'acord amb les característiques i requisits establits...
  Saber més

  Preguntes freqüents

  Dubtes sobre la tramitació
  • Com puc obtindre més informació relativa a la convocatòria d'acció concertada?
  • Pot contactar amb el Servei de Gestió de Concessions i Prestacions Externes a través del correu electrònic acc_concertada@gva.es
  On consultar dubtes sobre el tràmit: