Detall de Procediment

Autorització per a la participació de menors en els Camps de Voluntariat Juvenil.

Codi SIA: 2986535
Codi GUC: 23312
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ
Termini de sol·licitud: TANCAT
(20-04-2023
31-07-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Els camps de voluntariat juvenil a l'estiu són per a joves de 15 a 17 anys i de 18 a 30 anys. Les persones participants en els camps de 15 a 17 anys hauran de presentar autorització emplenada i signada per pare, mare o tutor/a per a poder participar.

Requisits

Residir en la Comunitat Valenciana, tindre Carnet Jove vigent i haver obtingut plaça en algun camp de voluntariat de l'IVAJ o dels quals organitze la resta de comunitats autònomes.

Qui pot sol·licitar-ho?

Joves de 15 a 17 anys, que hagen fet la inscripció en algun camp de voluntariat juvenil.

Termini

La persona sol·licitant disposarà de 3 dies, una vegada realitzat el pagament, per a presentar la documentació requerida en cada camp.

Presentació

Presencial
Quan la persona interessada opte per fer la inscripció de manera presencial podrà fer-ho en les seus de l'IVAJ, a València, C/ de l'Hospital 11, Alacant, Rambla Méndez Núñez 41, i Castelló de la Plana, C/ Orfebres Santalínea 2, on se'ls assistirà per una persona empleada pública.
Telemàtica
El procediment haurà de realitzar-se preferentment de manera telemàtica.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

La persona de 15 a 17 anys que haja obtingut plaça en un camp de voluntariat, haurà de presentar l'Annex II d'autorització degudament emplenat i signat per pare, mare o tutor/a.

òrgans de tramitació

Observacions

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seua publicació en el DOGV, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós-administratiu competent, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seua publicació en el DOGV. Tot això d'acord amb els que preveuen els articles 123 i 124 de la llei 39/2015 , d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, i els articles 8, 14 i 46 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, i sense perjudici que les persones interessades puguen interposar qualsevol altre recurs que consideren oportú.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa