Declaració responsable i inscripció en el Registre Integrat Industrial (RII) per a l'exercici de l'activitat d'ORGANISME DE CONTROL (OC) en l'àmbit de criteris mínims per a la gestió i assegurament de la qualitat d'articles fabricats per fabricants pirotècnics destinats al seu ús exclusiu pel propi fabricador i consumidors reconeguts com a experts (Especificació Tècnica 4.01 de la ITC 4 del Reial decret 989/2015). Mineria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 3016966
|
Codi GVA: 23342
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Realitzar, davant l'òrgan directiu competent en matèria de Mines de la Conselleria amb competències en eixa matèria, la DECLARACIÓ RESPONSABLE necessària per a: A) ALTA - Exercir en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (bé quan s'inicie l'activitat, o bé quan radiquen les...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

La persona titular, o la persona representant legal, de l'organisme de control en l'àmbit d'aplicació de l'Especificació Tècnica 4.01 de la ITC-4 del Reglament d'Articles Pirotècnics i Cartutxeria aprovat per Reial decret 989/2015, de 30 d'octubre, que inicie la seua activitat o les...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
A) INICI DE L'ACTIVITAT (per inici de l'activitat pròpiament dit, o per radicar les seues instal·lacions en el territori de la C. Valenciana) 1. L'organisme de control en matèria de seguretat minera ha de presentar, davant de la direcció general competent en matèria de Mines, una declaració...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any, d'acord amb el que s'indica a continuació: A) En cas d'INICI d'activitat: amb caràcter previ a aquest. B) En cas de MODIFICACIONS: en el TERMINI DE 10 DIES des que es produïsquen. C) En cas de CESSAMENT d'activitats: en el TERMINI MÀXIM D'UN MES des de la publicació d'aquest...

Saber més
Documentació
A) INICI DE L'ACTIVITAT (per inici de l'activitat pròpiament dit, o per radicar les seues instal·lacions en el territori de la Comunitat Valenciana) En aquest cas cada organisme de control haurà de presentar davant de la Direcció General competent en matèria de Mines la documentació...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024: 11.1 - Altes i inscripcions d'organismes de control: 158,45 euros. * INFORMACIÓ PER A L'AUTOLIQUIDACIÓ I PAGAMENT DE LA TAXA: - Després de fer clic en l'enllaç que s'indica més a baix o en el disponible en el pas Pagar del tràmit telemàtic, ha de dirigir-se a l'apartat "9800 -...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. De conformitat amb l'Ordre 14/2022, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la presentació la declaració i la restant documentació...
Saber més

Resolució

Obligacions
Els ORGANISMES DE CONTROL objecte d'aquest tràmit: 1. Han de mantindre les condicions que van ser determinants per al reconeixement de l'acreditació de l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) de conformitat amb la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025, així com complir els requisits establits en...
Saber més
Sancions
Les infraccions del que es disposa en aquest procediment seran sancionades de conformitat amb el que es disposa en: - El títol V de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria. - El títol X del Reial decret 989/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i...
Saber més