Acreditació d'activitats formatives per la Comissió de Formació Continuada (no exempt de taxa).

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 3013499
|
Codi GVA: 23945
Descarregar informació
Termini obert

Des de 02-12-2014

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'acreditació d'activitats de formació continuada pel sistema acreditador de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de la Comunitat Valenciana

Terminis
Sol·licitudTermini obert
02-12-2014
Observacions

Abans d'iniciar el tràmit telemàtic per a la sol·licitud, es recomana informar-se sobre els detalls del procediment accedint a l'enllaç que trobarà en l'apartat "Sol·licitud - Enllaços" (Enllaç a la web de l'EVES).

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Podran presentar sol·licituds d'acreditació les persones físiques donades d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i les entitats amb personalitat jurídica pròpia no exemptes del pagament de taxes, en tots dos casos amb capacitat i experiència formativa acreditable. L'entitat...

Saber més
Requisits

Les activitats formatives han d'estar dirigides a qualsevol professió sanitària que contemple la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Presentades i, en el seu cas, esmenades, l'avaluació de les sol·licituds d'acreditació d'activitats formatives es durà a terme per tres avaluadors, experts en docència i formació continuada, de manera anònima i independent, segons els criteris generals, comuns i mínims establits en la Comissió...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 02-12-2014

Les sol·licituds d'acreditació aniran dirigides a la Secretaria Tècnica de la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de la Comunitat Valenciana, amb seu en la Subdirecció General de l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut, i hauran de presentar-se amb un mínim de 2 mesos...

Saber més
Documentació
Acompanyarà a la sol·licitud d'acreditació d'activitats de formació continuada la següent documentació: a) Dades de la persona física o jurídica proveïdora: nom, NIF o CIF, domicili fiscal, domicili social, telèfon i correu electrònic de contacte, i persona responsable de l'entitat, amb DNI, en...
Saber més
Taxa o pagament

Les entitats no exemptes de pagament (entre altres, acadèmies de formació, entitats formades per persona física amb activitat docent, sindicats, associacions de professionals, societats científiques, universitats públiques i privades, etc.) hauran d'abonar la taxa corresponent. Estan exemptes...

Saber més
Forma de presentació
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es...

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
1. Correspon al Ple de la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de la Comunitat Valenciana adoptar els acords d'acreditació o denegació de les activitats formatives. 2. Aquests acords s'adoptaran de conformitat amb els criteris generals, comuns i mínims establits per la...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Estimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Observacions

Contra l'acord d'acreditació o denegació, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant el Ple de la Comissió, en el termini d'UN MES comptat des de l'endemà de la seua notificació conforme al que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei...

Saber més