Detall de Procediment

Sol·licitud d'aprovació de l'assistència pericial en els supòsits d'especial complexitat.

Codi SIA:: 2985601
Codi GVA:: 24005
Organisme: Conselleria de Justícia i Interior
Termini de sol·licitud: OBERT des de 03-05-2023
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

En la tramitació i abonament de despeses de les proves pericials realitzades per personal tècnic privat s'ha de realitzar una sol·licitud dirigida a l'òrgan administratiu competent en matèria de justícia, per a l'aprovació del pagament de factures en atenció a supòsits excepcionals d'especial complexitat, que excedeixen els imports econòmics establits per barem.

Requisits

Requisits

Quan el cost excedisca dels imports econòmics establits en el barem que figura com a Annex I a la present ordre, sempre que es pose de manifest que concorren almenys dos dels següents requisits: a) Que l'assistència pericial consistisca en la valoració d'un nombre elevat d'objectes o persones, o el dictamen siga de considerable extensió, sempre que aquesta resulte especialment complexa. b) Que per a realitzar el dictamen pericial siga necessari utilitzar mitjans, i aquests siguen especialment costosos i no es puguen entendre com a habituals. En aquests casos l'òrgan administratiu competent en matèria de justícia podrà avançar les despeses necessàries per a realitzar el dictamen. c) Que, atesa la naturalesa de l'objecte del dictamen, aquest requerisca la intervenció de més d'un professional. En aquest supòsit, si l'òrgan administratiu competent en matèria de justícia considera que concorren almenys dues dels tres requisits enumerats, podrà autoritzar l'increment de la quantitat que correspondria segons el Barem fins a un màxim d'un 40%.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Personal tècnic privat pertanyent a col·legi professional o, en defecte d'això, entitat anàloga, acadèmia i institució cultural i científica.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

No hi ha termini de presentació.

Formularis documentació

Model normalitzat per a supòsits d'especial complexitat.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Presentació

Presentació

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Quan es prescindisca totalment o parcialment del procediment descrit, l'òrgan administratiu competent en matèria de justícia únicament abonarà les quantitats establides en el Barem que figura com a Annex I a la present ordre. Quan la designació per a la prova pericial s'efectue per un Jutjat en funcions de Guàrdia, no serà necessari presentar, amb caràcter previ a l'emissió del dictamen, la documentació prevista en l'Annex IV, sense perjudici de la seua posterior presentació

Termini màxim

Termini màxim

L'òrgan administratiu competent en matèria de justícia disposarà del termini màxim de quinze dies hàbils des de la recepció de la documentació per a aprovar o denegar motivadament el pagament. La resolució que denegue el pagament es pronunciarà sobre l'obligatorietat o no d'acceptar el peritatge.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Efecte silenci

Efecte silenci

Estimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Alçada / Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Documentació

Documentació

Model normalitzat per a supòsits d'especial complexitat.