Procediment específic per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la Família Professional de Seguretat i Medi Ambient, per a la qualificació SEA647_3 Teleoperacions d'atenció, gestió i coordinació d'emergències.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 3013922
|
Codi GVA: 24785
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 10-05-2023

Fins 06-06-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquesta resolució té per objecte dur a terme, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i a proposta de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, l'avaluació i acreditació d'unitats de competència professional adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, de conformitat amb el que estableix el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, i el Decret 3/2018, de 12 de gener, en la següent família professional i qualificació:

Família professional: Seguretat i medi Ambient.

Qualificació SEA647_3: Teleoperacions d'atenció, gestió i coordinació d'emergències.

 

DEFINICIONS:

A l'efecte del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, s'entendrà per:

a) Competència professional: el conjunt de coneixements i capacitats que permeten l'exercici de l'activitat professional conforme a les exigències de la producció i l'ocupació.

Les competències professionals s'inclouen en les unitats de competència de les qualificacions professionals.

b) Qualificació professional: el conjunt de competències professionals amb significació per a l'ocupació que poden ser adquirides mitjançant formació modular o altres tipus de formació i a través de l'experiència laboral.

Les qualificacions professionals es recullen en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i s'acrediten en títols de Formació Professional i certificats de professionalitat.

c) Vies formals de formació: Processos formatius el contingut dels quals està explícitament dissenyat en un programa que condueix a una acreditació oficial.

d) Vies no formals de formació: Processos formatius no conduents a acreditacions oficials.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
10-05-2023 al 06-06-2023
Observacions

FAMÍLIA PROFESSIONAL:SEGURETAT I MEDI AMBIENT.

QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL: SEA647_3:Teleoperacions d'atenció, gestió i coordinació d'emergències.

Unitats de Competència:

UC2171_3: Realitzar les operacions administratives del centre de coordinació d'emergències.

UC9999_3: Comunicar-se en llengua anglesa amb un nivell d'usuari independent (b1), segons el marc comú europeu de referència per a les llengües, en l'àmbit professional.

UC2170_3: Establir, gestionar i coordinar la resposta, atés el procediment generat segons el tipus de demanda o a les indicacions del tècnic sectorial, i realitzar el seguiment d'aquestes.

UC2169_3: Aplicar protocols i plans operatius corresponents a cada tipus de demanda.

UC2168_3: Rebre crides identificant i classificant el tipus de demanda, confirmant la localització del succés i les dades de l'alertant.

 

Nombre de places convocades: 125.

 

CENTRES EN ELS QUALS ES DESENVOLUPARÀ EL PROCEDIMENT:

Centre LABORA Formació Picanya

Alqueria Del Moret, S/N

46210-PICANYA (València)

 

Quan siga necessari, es determinaran altres subseus per a la realització d'algunes fases del procediment, que oportunament s'indicaran.

 

DUBTES O CONSULTES

Qualsevol dubte sobre la convocatòria serà atesa en el correu acreditalabora@gva.es i en els telèfons següents: 963868962, 963868961 i 963868944 de 09h a 14:30h.

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Dirigida a treballadors que presten o hagen prestat els seus serveis com a operadors i operadores en el servei del 112 de la Comunitat Valenciana, i que puguen acreditar experiència laboral i/o formació no formal suficient en les unitats de competència oferides per al seu àmbit professional,...

Saber més
Requisits

Les persones que desitgen participar en el procediment hauran de complir els següents requisits generals, a més d'acreditar la pertinença al col·lectiu específic corresponent, tal com s'assenyala en l'apartat tercer d'aquesta resolució.

 

1. Nacionalitat: Posseir la nacionalitat espanyola, haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió, o ser titular d'una autorització de residència, o de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establits en la normativa espanyola d'estrangeria i immigració.

 

2. Edat: Tindre 20 anys complits en el moment de realitzar la inscripció, per a unitats de competència de qualificacions de nivell II i III, i 18 anys per a unitats de competència de qualificacions de nivell I.

 

3. Experiència laboral i/o formació no formal mínima relacionada amb les competències professionals que se sol·liciten:

• Experiència laboral: Justificar en els últims 15 anys transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria, per a unitats de competència de nivell II i III, almenys 3 anys, amb un mínim de 2000 hores treballades en total. I per a unitats de competència de nivell I, almenys 2 anys, amb un mínim de 1200 hores treballades en total.

 

• Formació no formal: Justificar en els últims 10 anys transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria, almenys 300 hores per a unitats de competència de nivell II i III, i 200 hores per a unitats de competència de nivell I. En els casos en els quals els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es pretén acreditar contemplen una duració inferior, s'hauran d'acreditar les hores establides en aquests mòduls.

 

4. En els casos en què les unitats de competència professional que es valoraran compten, per la seua naturalesa, amb requisits addicionals, posseir document justificatiu de complir amb aquests requisits.

 

La falta d'acreditació, dels requisits de participació, d'acord amb el que s'estableix en la Base 2 d'aquesta convocatòria, comportarà l'exclusió d'aquesta.

Aquests requisits hauran de posseir-se en la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds.

Com es tramita

Procés de tramitació

PREINSCRIPCIÓ:

Els qui desitgen participar en el procés d'acreditació hauran de presentar una instància telemàticament, a través de l'enllaç que oportunament es publicarà en la web en la web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

http://www.labora.gva.es/va/ciutadania/busque-formacio/acreditacio-de-l-experiencia/convocatories-especifiques

Una vegada emplenada la sol·licitud i remesa en línia, la persona aspirant haurà d'imprimir-la i conservar-la per a presentar-la posteriorment si se li requereix en la fase d'admissió.

 

ADMISSIÓ

- Aportació de documents

a) Totes les persones candidates preinscrites o les convocades segons el nombre de places i criteris d'ordenació, si hi ha més sol·licituds que places, han d'aportar, juntament amb la còpia de la seua sol·licitud signada, els documents que acrediten els requisits de participació. En la pàgina web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació http://www.labora.gva.es/va/ciutadania/busque-formacio/acreditacio-de-l-experiencia/convocatories-especifiques es facilitaran les instruccions pertinents.

b) Amb la finalitat de facilitar la gestió del procediment, la documentació haurà de presentar-se en el mateix ordre en el qual venen relacionats en la sol·licitud. De conformitat amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, les persones sol·licitants es responsabilitzaran expressament de la veracitat de la documentació aportada. Si existiren dubtes sobre la veracitat de la còpia es podrà requerir a la persona participant els documents originals per a comprovar la veracitat de la documentació aportada, o bé certificació que així ho corrobore, en qualsevol moment del procediment. En cas que algun document no s'ajuste a la realitat, suposarà l'exclusió del procediment mitjançant notificació del president de la comissió independentment del moment en què es detecte la discrepància i sense perjudici de les responsabilitats en les quals la persona sol·licitant haguera pogut incórrer.

c) Els documents a presentar podran estar redactats en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, si no és així hauran de ser acompanyats per la traducció oficial en alguna d'aquestes llengües.

d)La no presentació en termini de la documentació que acredita mèrits i requisits sense que existisca causa justificada, s'entendrà com a renúncia a la convocatòria. Es considerarà causa justificada la no assistència motivada per malaltia pròpia o per esdevindre qualsevol altra situació que impossibilite la seua assistència, segons el parer de la Comissió. En aquests supòsits haurà de justificar-se prèviament o l'endemà de la mateixa davant la Comissió la reunió davant la comissió d'admissió la circumstància esdevinguda, aportant la documentació justificativa. Per a facilitar la comunicació, les Comissions d'Admissió disposaran d'un compte de correu electrònic que es comunicarà als participants al costat de la convocatòria de la sessió. En cas de justificar l'absència, el president de la comissió d'admissió, en el termini de dos dies hàbils següents a la justificació, notificarà per correu electrònic a la persona candidata una nova data per a la sessió d'aportació de documents.

- Revisió de la documentació aportada

La comissió d'admissió constituïda en la seu revisarà la documentació aportada per les persones candidates i comprovarà que està relacionada amb la qualificació objecte del procediment, que compleix els requisits de la convocatòria i que confirma tot l'indicat en la sol·licitud. La falsedat en les dades aportades o declarades, el no emplene dels requisits de participació i no acreditar el requisit de prioritat assenyalat en la sol·licitud, comportarà la pèrdua del dret a participar en aquesta convocatòria, sense perjudici de la possible reclamació a les llistes provisionals.

En el cas que hi haja més sol·licituds que places, si abans de la publicació de la llista provisional de persones admeses es genera alguna vacant, es procedirà a convocar a noves persones candidates a aportar la documentació, seguint l'ordre de la llista de preinscrits.

- Llistes provisionals de persones admeses

Una vegada examinada la documentació, la comissió d'admissió farà pública en la web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació http://www.labora.gva.es/va/ciutadania/busque-formacio/acreditacio-de-l-experiencia/convocatories-especifiques la llista provisional de persones admeses, no admeses,(en el cas d'haver citat més persones candidates que places) i excloses, amb expressió dels motius de l'exclusió. Les persones interessades disposaran de 10 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de les llistes provisionals, per a presentar davant la Comissió, al·legacions contra les mateixes d'acord amb el procediment que s'indique. En aquestes al·legacions haurà d'adjuntar-se, si escau, documentació necessària que justifique les seues al·legacions. En el cas de més sol·licituds que places no es podran presentar documents relatius a experiències diferents de les declarades en la preinscripció.

- Llistes definitives de persones admeses La comissió d'admissió analitzarà les al·legacions presentades per les persones interessades i elaborarà la llista definitiva de persones admeses, no admeses (en el cas d'haver citat més persones candidates que places) i excloses, que s'exposarà per part de l'administració en la web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, en el termini màxim de 5 dies hàbils posteriors a la finalització del termini de presentació de reclamacions. S'entendran respostes les reclamacions a través de la publicació de les llistes definitives, resultant desestimades totes aquelles reclamacions interposades a les llistes provisionals que no s'hagen tingut en consideració en les llistes definitives. Contra aquest acte, que no esgota la via administrativa, podrà interposar-se en el termini d'un mes, recurs d'alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

- Duració de la fase d'admissió

Aquesta fase tindrà una duració màxima que oportunament establirà l'Administració responsable de la gestió del procediment sentida la Comissió que durà a terme l'Admissió i estarà en funció del nombre de sol·licituds presentades En casos excepcionals i degudament acreditats el Servei de Gestió de la Formació i Qualificació Professional podrà proposar al director general de Formació professional i Ensenyaments de Règim Especial, d'ofici o a petició dels interessats, una ampliació del termini abans del seu venciment, que no excedisca de la meitat d'aquest.

Criteris de valoració

Per a ser admés en el procediment, caldrà:

 

1. Haver confirmat dins del termini i en la forma adequada la seua preinscripció.

 

2. Complir amb els requisits previstos en la convocatòria.

 

3. Trobar-se entre els aspirants seleccionats a participar en el procediment, una vegada aplicat el que estableixen les bases de la convocatòria actual.

Observacions

- Criteris d'ordenació En el cas que hi haja més sol·licituds que places, les sol·licituds s'ordenaran per blocs, amb la prelació que es detalla a continuació. Pel que les persones candidates, hauran d'optar per la participació en un dels blocs a l'efecte d'ordenació. No obstant això,...

Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació en el DOGV. En aquest còmput no s'inclouran els dissabtes, diumenges ni festius.(DOGV núm. 9591, 09/05/2023 )

Documentació
1. Amb caràcter general: - Si es té ciutadania espanyola: DNI o passaport en vigor - Si es té ciutadania comunitària: Certificat de registre de ciutadà comunitari - En cas de familiar d'una persona amb ciutadania comunitària: Targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea - En cas de...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2023

Per a accedir a la fase d'assessorament cal abonar una taxa única i per a accedir a la fase d'avaluació cal abonar una taxa per cada unitat de competència sol·licitada.

Les citades taxes es fixaran a l'empara del que es disposa en el artículo14.4-1 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de Taxes.

Les exempcions o minoracions en l'import de les taxes seran les contemplades en l'article 14.4-2 i 14.4-6 de la citada llei:

Estan exempts del pagament de taxes “els contribuents que es troben inscrits com a demandants legals d'ocupació, amb una antiguitat mínima de tres mesos, referida a la data de la respectiva inscripció”.

Tenen dret a una bonificació del 50 per 100 de la quota íntegra “els contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent”

La informació sobre l'imprés per a abonar les taxes, així com la seua quantitat es facilitarà oportunament en la web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

Resolució

Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Alçada
Observacions

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Educació i Investigació de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes, a partir de l'endemà de...

Saber més
Òrgans resolució