Detall de Procediment

DENÚNCIA D'INFRACCIONS CONEGUDES EN UN ÀMBIT PROFESSIONAL A TRAVÉS D'UN DELS CANALS HABILITATS EN EL MARC DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ (SII-GVA)

Codi SIA: 3016258
Codi GUC: 24966
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Termini de sol·licitud: OBERT des de 13-06-2023
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Posar en coneixement de la Inspecció General de Serveis, Inspecció de Serveis Sanitaris, Inspecció d'Educació o Inspecció de Serveis Socials, accions o omissions relacionades amb l'activitat de l'Administració de la Generalitat i entitats del seu sector públic instrumental adherides al SII-GVA, que pogueren ser constitutives d'infraccions del Dret de la Unió Europea, així com infraccions penals o administratives greus o molt greus.

Observacions

Aquest tràmit telemàtic és un dels canals previst en el SII-GVA, si vol més informació sobre els altres canals de presentació accedixca al següent enllaç: https://cjusticia.gva.es/va/web/inspeccion-general-servicios/sistema-interno-informacion En la tramitació d'aquestes comunicacions no s'aplica la regulació sobre procediment administratiu prevista en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per la qual cosa la comunicació de la informació no atorga, per se, la condició de persona interessada. Tot això sense perjudici que en utilitzar aquest canal confidencial li és aplicable el règim de protecció enfront de represàlies, en els termes previstos en la Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. No obstant això, és requisit necessari actuar amb bona fe, sota la consciència honesta que s'han produït o poden produir-se fets greus perjudicials, estant tipificada com a infracció la denúncia falsa.

Requisits

1) Aquest canal només pot ser utilitzat per les persones físiques que s'enumeren en el següent apartat que hagen obtingut la informació sobre les infraccions en un context laboral o professional 2) Comunicar infraccions del Dret de la Unió Europea previstes en l'article 2.a) de la Llei 2/2023, així com infraccions penals o administratives que estiguen tipificades com a greus o molt greus. 3) La finalitat de la comunicació ha de ser frenar i/o corregir actuacions perjudicials per a l'interés públic i qualificades com a infraccions, així com tractar de restituir el mal causat. No és un canal general de denúncia ni un canal per a reclamar drets particulars o satisfer interessos particulars. 4) El contingut de la informació ha de ser detallada i suficient per a identificar els fets i el període de temps en el qual succeeixen, la infracció comesa i el presumpte infractor o, almenys, la unitat o òrgan on es produeix. 5) S'ha d'aportar tota la informació o proves que es dispose o indicar on es conserven, perquè permeten analitzar la versemblança dels fets i el seu fonament en la comissió d'infraccions.

Qui pot sol·licitar-ho?

El canal és d'ús exclusiu per a: 1) Personal empleat públic. 2) Persones que treballen sota la supervisió o direcció de contractista, subcontractista o proveïdor. 3) Persones que comuniquen informació sobre infraccions obtinguda en el marc d'una relació laboral o estatutària ja finalitzada, voluntaris/as, becaris/as, treballadors en períodes de formació, així com a aquells la relació laboral dels quals encara no haja començat, en els casos en què la informació sobre infraccions haja sigut obtinguda durant el procés de selecció. La resta de persones pot denunciar irregularitats comeses pel funcionament o organització de l'Administració de la Generalitat a través del següent enllaç: https://cjusticia.gva.es/va/web/inspeccion-general-servicios/presentacio-denuncies. En la tramitació d'aquestes comunicacions no s'aplica la regulació sobre procediment administratiu prevista en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per la qual cosa la comunicació de la informació no atorga, per se, la condició de persona interessada.

Termini

Obert permanentment.

Documentació

La persona denunciant pot aportar la documentació que considere oportuna.

Presentació

Telemàtica
Per a accedir de manera telemàtica la persona haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), tots dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre ells el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan les persones estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però es faça de manera presencial, es requerirà a l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Una vegada presentada la denúncia, s'analitzarà per a determinar quin haja de ser la seua tramitació en funció dels següents criteris: Primer. No seran admeses les següents comunicacions: a) Quan manquen de fonament o versemblança. Així com quan manquen de contingut essencial, resulten inintel·ligibles o estiguen formulades de manera vaga o excessivament genèrica, i no hagen sigut esmenades. b) Quan siguen manifestament repetitives, llevat que s'aprecien noves circumstàncies de fet o de dret que justifiquen una nova investigació. S'entendrà que concorre aquesta causa quan no es continga informació nova i significativa sobre anteriors comunicacions prèviament inadmeses o degudament investigades. c) En aquells casos que tinguen un caràcter abusiu o injustificat, en apreciar que la finalitat perseguida amb la seua presentació no és que es realitze una investigació. d) En aquells casos en què es referisquen a suposades irregularitats que tinguen el seu propi i natural procediment específic. No obstant això, si es deduïren indicis d'un anormal funcionament dels serveis públics, es podran iniciar les actuacions oportunes. e) En el cas que els fets descrits queden fora de l'àmbit material i subjectiu d'aplicació de la Llei 2/2023. En aquests casos, la comunicació quedarà fora del sistema intern d'informació. No obstant això, si en la comunicació s'informa sobre irregularitats i males pràctiques realitzades en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu Sector públic Instrumental, s'informa que serà tractada per la Inspecció General de Serveis i les Inspeccions Sectorials aplicant les normes i protocols preexistents. Segon. Si la denúncia no va referida a fets concrets i identificables, sinó a imputacions genèriques i indeterminades de presumptes irregularitats, es realitzarà el corresponent requeriment d'esmena, advertint-se que, en cas de no ser atés, es procedirà a l'arxivament de la denúncia, sense més tràmit. Tercer. Si en la denúncia concorren elements clars que la primera actuació inspectora ha de correspondre a la sotssecretaria de la pròpia conselleria o a altres òrgans i entitats públiques competents per a tramitar els procediments que corresponguen en funció del tipus d'irregularitat detectada (de l'àmbit autonòmic, local, estatal o en el seu cas europeu) es procedirà a la seua remissió i es comunicarà a la persona denunciant. Quan els fets pogueren ser constitutius de delicte es remetrà la informació al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat. Quart. Quan els fets denunciats siguen competència de la Inspecció a la qual es dirigisca la denúncia i no corresponga la seua inadmissió, en aplicació dels criteris exposats en els apartats anteriors, es realitzaran les investigacions necessàries per a l'esclariment dels fets denunciats i s'elaborarà un informe amb les conclusions d'aquestes actuacions d'investigació i en el seu cas recomanacions. A la persona denunciant se li donarà trasllat del resultat de l'actuació inspectora a través de l'oportuna comunicació en la qual se l'informe, de manera extractada o resumida, de les principals conclusions i recomanacions realitzades per la inspecció.