Denúncia d'infraccions conegudes en un àmbit professional a través d'un dels canals habilitats en el marc del Sistema Intern d'Informació (SII-GVA)

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Codi SIA: 3016258
|
Codi GVA: 24966
Descarregar informació
Termini obert

Des de 13-06-2023

  • Què necessites saber
  • Què és
  • A qui va dirigit
  • Com es tramita
  • Tramitació
  • Sol·licitud
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Posar en coneixement de la Inspecció General de Serveis, Inspecció de Serveis Sanitaris, Inspecció d'Educació o Inspecció de Serveis Socials, accions o omissions relacionades amb l'activitat de l'Administració de la Generalitat i entitats del seu sector públic instrumental adherides al SII-GVA,...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
13-06-2023
Observacions

Aquest tràmit telemàtic és un dels canals previst en el SII-GVA, si vol més informació sobre els altres canals de presentació accedixca al següent enllaç: https://hisenda.gva.es/va/web/inspeccion-general-servicios/sistema-interno-informacion

 

En la tramitació d'aquestes comunicacions no s'aplica la regulació sobre procediment administratiu prevista en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per la qual cosa la comunicació de la informació no atorga, per se, la condició de persona interessada.

 

Tot això sense perjudici que en utilitzar aquest canal confidencial li és aplicable el règim de protecció enfront de represàlies, en els termes previstos en la Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

 

No obstant això, és requisit necessari actuar amb bona fe, sota la consciència honesta que s'han produït o poden produir-se fets greus perjudicials, estant tipificada com a infracció la denúncia falsa.

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

El canal és d'ús exclusiu per a:

 

1) Personal empleat públic.

2) Persones que treballen sota la supervisió o direcció de contractista, subcontractista o proveïdor.

3) Persones que comuniquen informació sobre infraccions obtinguda en el marc d'una relació laboral o estatutària ja finalitzada, voluntaris/as, becaris/as, treballadors en períodes de formació, així com a aquells la relació laboral dels quals encara no haja començat, en els casos en què la informació sobre infraccions haja sigut obtinguda durant el procés de selecció.

 

La resta de persones pot denunciar irregularitats comeses pel funcionament o organització de l'Administració de la Generalitat a través del següent enllaç: https://hisenda.gva.es/va/web/inspeccion-general-servicios/presentacio-denuncies.

 

En la tramitació d'aquestes comunicacions no s'aplica la regulació sobre procediment administratiu prevista en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per la qual cosa la comunicació de la informació no atorga, per se, la condició de persona interessada.

 

 

Requisits

1) Aquest canal només pot ser utilitzat per les persones físiques que s'enumeren en el següent apartat que hagen obtingut la informació sobre les infraccions en un context laboral o professional

2) Comunicar infraccions del Dret de la Unió Europea previstes en l'article 2.a) de la Llei 2/2023, així com infraccions penals o administratives que estiguen tipificades com a greus o molt greus.

3) La finalitat de la comunicació ha de ser frenar i/o corregir actuacions perjudicials per a l'interés públic i qualificades com a infraccions, així com tractar de restituir el mal causat. No és un canal general de denúncia ni un canal per a reclamar drets particulars o satisfer interessos particulars.

4) El contingut de la informació ha de ser detallada i suficient per a identificar els fets i el període de temps en el qual succeeixen, la infracció comesa i el presumpte infractor o, almenys, la unitat o òrgan on es produeix.

5) S'ha d'aportar tota la informació o proves que es dispose o indicar on es conserven, perquè permeten analitzar la versemblança dels fets i el seu fonament en la comissió d'infraccions.

 

Com es tramita

Procés de tramitació
Una vegada presentada la denúncia, s'analitzarà per a determinar quin haja de ser la seua tramitació en funció dels següents criteris: Primer. No seran admeses les següents comunicacions: a) Quan manquen de fonament o versemblança. Així com quan manquen de contingut essencial, resulten...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 13-06-2023

Obert permanentment.

Documentació
La persona denunciant pot aportar la documentació que considere oportuna.
Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir de manera telemàtica la persona haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), tots dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat...
Saber més