TECG - Designació de consellers de seguretat per al transport, càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses. Comunicació d'alta i de baixa.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211160
|
Codi GVA: 2823
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Les empreses que transporten mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable o que siguen responsables de les operacions de càrrega o descàrrega vinculades a tal transport hauran de designar, d'acord amb el que establix el Reial Decret 1566/1999, en funció del mode de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* DESIGNACIÓ

Podran exercir les funcions de conseller, sempre que complisquen els requisits exigits en el Reial Decret 1566/1999:

a) El titular o el director de l'empresa.

b) Els membres del personal de l'empresa designats pel titular o el director d'aquella.

c) Les persones no pertanyents a l'empresa o dependents d'entitats, empreses o institucions públiques o privades,que estiguen unides a l'empresa per una relació contractual, conveni o qualsevol altra fórmula de col·laboració per a desenrotllar estes activitats.

* REQUISITS

- Per a poder exercir les seues funcions, el conseller haurà de superar prèviament un examen sobre les obligacions que li corresponen, i sobre les matèries arreplegades en l'annex del Reial Decret 1566/1999.

- El contingut, les modalitats i l'estructura d'estos exàmens, així com el model del certificat de formació que haurà d'expedir-se una vegada superats estos, seran determinats per orde del Ministre de Foment.

 

* CONSULTES

Si vol fer alguna consulta en relació amb el transport de mercaderies perilloses, pot telefonar al

Tfno: 610 528 193

o enviar un correu electrònic a l'adreça següent

mercaderiesperilloses@gva.es

Normativa
 • Reial Decret 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol (BOE núm. 50 de 27/02/2014).
 • ADR 2005 Acord Europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (BOE núm. 18 de 21/01/2005).

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les empreses, persona física o jurídica, amb ànim de lucre o sense, associació o grup de persones sense personalitat jurídica, així com qualsevol organisme dependent de l'Administració pública que realitze transport, càrrega o descàrrega de mercaderies perilloses.

El Reial Decret 1566/1999 no s'aplicarà a les empreses:

a) Les que tinguen com a activitats implicades els transports de mercaderies perilloses efectuats per mitjans de transport pertanyents a les Forces Armades o la Guàrdia Civil o que estiguen sota la seua responsabilitat.

b) Les que tinguen activitats implicades que afecten quantitats limitades, per cada unitat de transport, situades per davall dels límits establits en les seccions 1.1.3.6. i 2.2.7.1.2. així com en els capítols 3.3 i 3.4 de l'Acord Europeu sobre Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Carretera (ADR).

c) Que no efectuen, a títol d'activitat principal o accessòria, transports de mercaderies perilloses o operacions de càrrega o descàrrega relacionades amb estos transports, però que ocasionalment efectuen transports nacionals de mercaderies perilloses o operacions de càrrega o descàrrega relacionades amb estos transports, i que tinguen un grau de perill de contaminació mínim.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Forma de presentació
Telemàtica
Punxant en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina. Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no...
Saber més
Presencial

Si és persona no obligada a relacionar-se telemàticament amb l'Administració.

 

- En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

- També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

 

- I, preferentment, en:

On dirigir-se